Wijzigingsbesluit Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 25-09-2002 t/m 30-06-2009

Besluit van 5 september 2002, houdende aanpassing van het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart aan het gewijzigde hoofdstuk 23 van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 mei 2002, nr. HDJZ/SCH/2002-1085, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart;

Gelet op de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868 (Trb. 1955, 161 en 1964, 83);

De Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2002, nr. W09.02.0214/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 augustus 2002, HDJZ/SCH/2002-2238, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.]

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-07-2009]

Verklaringen die ingevolge artikel 13, eerste lid, door het hoofd van de Scheepvaartinspectie zijn afgegeven voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit gelden als bewijs dat het schip voldoet aan de voorschriften voor de Standaard S1.

Artikel V

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2002.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 september 2002

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

R. H. de Boer

Uitgegeven de vierentwintigste september 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina