Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking

Geldend van 12-09-2002 t/m heden

Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10:3 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 27 augustus 2002, kenmerk SB-WM-02080901;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

de Minister:

de Minister van Financiën;

de Autoriteit Financiële Markten:

de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 2

De Autoriteit Financiële Markten oefent, ter zake van overtreding van de artikelen waarvoor haar in het Overdrachtsbesluit toezicht op informatieverstrekking Wck, Wtk, Wtn en Wtv taken en bevoegdheden zijn toegekend, in naam van de Minister de volgende bevoegdheden uit:

Artikel 3

De Autoriteit Financiële Markten is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat voor de in artikel 2 genoemde bevoegdheden. Op het ondermandaat zijn de artikelen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Aan de Autoriteit Financiële Markten wordt mandaat verleend om namens de Minister beleidsregels vast te stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit besluit. Beleidsregels worden na overleg met de Minister vastgesteld.

Artikel 5

Een document dat is opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten waarin is vastgelegd een besluit of handeling genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, vermeldt aan het slot:

  • `De Minister van Financiën,

  • namens deze,

  • Autoriteit Financiële Markten'

In geval van ondermandaat wordt daaraan toegevoegd de functie van de onder-gemandateerde.

Artikel 6

Tot het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 17 mei 2002 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 met het oog op het opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het in die wetten expliciteren van integriteit als onderwerp van toezicht, alsmede in verband met enige noodzakelijke technische aanpassingen (Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten, Kamerstukken II 2001/2002, 28 373), indien het tot wet wordt verheven, in werking treedt, luidt artikel 2 van dit besluit als volgt:

De Autoriteit Financiële Markten oefent, ter zake van overtreding van de artikelen waarvoor haar in het Overdrachtsbesluit toezicht op informatieverstrekking Wck, Wtk, Wtn en Wtv taken en bevoegdheden zijn toegekend, in naam van de Minister de volgende bevoegdheden uit:

Artikel 7

  • 1 Het Mandaatbesluit boeten en dwangsommen financiële bijsluiter wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,
namens deze,

De Directeur Financiële Markten

,

J.J.M. Kremers

Terug naar begin van de pagina