Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2011

Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

De Staatssecretaris van Financiën;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 6, artikel 11, derde lid, artikel 34, derde lid, en artikel 58 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Structurele regeling

[Vervallen per 01-01-2012]

Paragraaf 2. Ontwikkelingslanden

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2. Ontwikkelingslanden

[Vervallen per 01-01-2012]

Als ontwikkelingsland als bedoeld in artikel 6 van het Besluit wordt aangewezen: Afghanistan, Albanië, Algerije, Angola, Armenië, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, de Centraal Afrikaanse Republiek, Colombia, de Comoren, de Republiek Congo, Costa Rica, Cuba, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Dominica, de Dominicaanse Republiek, Equador, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Ethiopië, Fiji, Gambia, Georgië, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinee, Guinee-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Irak, Iran, Ivoorkust, Jamaica, Jemen, Jordanië, Kaapverdië, Kameroen, Kenia, Kiribati, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Madagaskar, de Malediven, Mali, de Marshalleilanden, Mauritanië, Micronesië, Mongolië, Mozambique, Myanmar, Namibië, Nepal, Nicaragua, Niger, Noord-Korea, Oeganda, de Palau-eilanden, de door de Palestijnse Autoriteit bestuurde gebieden, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Peru, Ruanda, St. Vincent en de Grenadines, de Salomonseilanden, Sao Tomé en Principe, Senegal, Sierra Leone, Soedan, Somalië, Swaziland, Syrië, Tanzania, Togo, Tonga, Tsjaad, Tuvalu, Vanuata, West Samoa.

Paragraaf 3. Inkomstenbelasting

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3. Volgorde van in aanmerking nemen van verminderingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Indien een belastingplichtige uit meer dan een Mogendheid buitenlands inkomen uit werk en woning geniet en het gezamenlijke bedrag van de verminderingen ingevolge artikel 10, derde lid, van het Besluit is beperkt tot het bedrag van de inkomstenbelasting dat zonder toepassing van het Besluit volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 verschuldigd zou zijn over het belastbare inkomen uit werk en woning, worden eerst de verminderingen wegens buitenlands inkomen uit werk en woning uit Mogendheden waarbij een andere regeling ter voorkoming van dubbele belasting bestaat (categorie 1 verminderingen) in aanmerking genomen en vervolgens de verminderingen wegens buitenlands inkomen uit werk en woning uit overige Mogendheden (categorie 2 verminderingen).

 • 2 Binnen elke categorie worden de verminderingen in aanmerking genomen in de volgorde van toenemende grootte. Ingeval binnen een categorie de verminderingen even groot zijn, wordt van elk een evenredig gedeelte in aanmerking genomen.

Paragraaf 4. Vennootschapsbelasting

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4. Volgorde van in aanmerking nemen van verminderingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Indien een belastingplichtige uit meer dan een Mogendheid buitenlandse winst geniet en het gezamenlijke bedrag van de verminderingen ingevolge artikel 33, derde lid, van het Besluit is beperkt tot het bedrag van de vennootschapsbelasting dat zonder toepassing van het Besluit volgens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 verschuldigd zou zijn, worden eerst de verminderingen wegens buitenlandse winst uit Mogendheden waarbij een andere regeling ter voorkoming van dubbele belasting bestaat (categorie 1 verminderingen) in aanmerking genomen en vervolgens de verminderingen wegens buitenlandse winst uit overige Mogendheden (categorie 2 verminderingen).

 • 2 Binnen elke categorie worden de verminderingen in aanmerking genomen in de volgorde van toenemende grootte. Ingeval binnen een categorie de verminderingen even groot zijn, wordt van elk een evenredig gedeelte in aanmerking genomen.

Hoofdstuk 2. Overgangsregeling

[Vervallen per 01-01-2012]

Paragraaf 1. Inkomstenbelasting

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5. Wijze van in aanmerking nemen van een positief saldobedrag van voor 1995 voor zover op 31 december 2000 nog niet vergolden

[Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 6. Wijze van in aanmerking nemen van een positief gezamenlijk bedrag van voor 1995 voor zover op 31 december 2000 nog niet vergolden

[Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 7. Wijze van in aanmerking nemen van een negatief gezamenlijk bedrag van voor 1995 voor zover op 31 december 2000 nog niet ingehaald

[Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 8. Wijze van in aanmerking nemen van een bedrag aan buitenlands onzuiver inkomen van voor 1995 voor zover op 31 december 2000 nog niet verrekend dan wel vergolden

[Vervallen per 01-01-2003]

Paragraaf 2. Vennootschapsbelasting

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 9. Overbrenging naar 2001 van een in 2000 nog niet vrijgesteld positief bedrag aan buitenlands onzuiver inkomen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Een volgens artikel 3, derde lid, in verbinding met artikel 10 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989, zoals dat luidde op 31 december 2000, naar het jaar 2001 over te brengen positief bedrag aan buitenlands onzuiver inkomen van het jaar 2000 wordt voor de toepassing van de artikelen 33 en 34 van het Besluit aangemerkt als een naar het jaar 2001 over te brengen bedrag aan buitenlandse winst.

 • 2 Het eerste lid vindt alleen toepassing indien het positieve bedrag aan over te brengen buitenlands onzuiver inkomen door de inspecteur volgens artikel 3a in verbinding met artikel 10 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989, zoals dat luidde op 31 december 2000, is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel 10. Overbrenging naar 2001 van een in 2000 nog niet verrekend negatief bedrag aan buitenlands onzuiver inkomen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Een volgens artikel 3, vierde lid, in verbinding met artikel 10 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989, zoals dat luidde op 31 december 2000, naar het jaar 2001 over te brengen negatief bedrag aan buitenlands onzuiver inkomen van het jaar 2000 wordt voor de toepassing van de artikelen 33, 34 en 35 van het Besluit aangemerkt als een naar het jaar 2001 over te brengen bedrag aan negatieve buitenlandse winst.

 • 2 Het eerste lid vindt alleen toepassing indien het negatieve bedrag aan over te brengen buitenlands onzuiver inkomen door de inspecteur volgens artikel 3a in verbinding met artikel 10 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989, zoals dat luidde op 31 december 2000, is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking. Indien de inspecteur het negatieve bedrag aan buitenlands onzuiver inkomen ten onrechte niet bij voor bezwaar vatbare beschikking heeft vastgesteld, wordt het bedrag desalniettemin in het jaar 2001 in aanmerking genomen als negatieve buitenlandse winst. De tweede volzin vindt geen toepassing meer indien de termijn waarbinnen de inspecteur bevoegd is om een aanslag vast te stellen over het eerste jaar waarin een lager naar het volgende jaar over te brengen negatief bedrag aan buitenlands onzuiver inkomen had moeten worden vastgesteld, met meer dan 2 jaar is overschreden.

Artikel 11. Overbrenging naar 2001 van in 2000 nog niet verrekende buitenlandse bronbelasting

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Een volgens artikel 5, derde lid, in verbinding met artikel 10 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989, zoals dat luidde op 31 december 2000, naar het jaar 2001 over te brengen bedrag aan belasting van het jaar 2000 dat vanwege andere Mogendheden is geheven, wordt voor de toepassing van artikel 36 van het Besluit aangemerkt als vanwege andere Mogendheden geheven belasting over het jaar 2001.

 • 2 Het eerste lid vindt alleen toepassing indien het over te brengen bedrag aan belasting door de inspecteur volgens artikel 3a in verbinding met artikel 10 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989, zoals dat luidde op 31 december 2000, is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel 12. Wijze van in aanmerking nemen van een positief saldobedrag van voor 1995 voor zover op 31 december 2000 nog niet vergolden

[Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 13. Wijze van in aanmerking nemen van een positief gezamenlijk bedrag van voor 1995 voor zover op 31 december 2000 nog niet vergolden

[Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 14. Wijze van in aanmerking nemen van een negatief gezamenlijk bedrag van voor 1995 voor zover op 31 december 2000 nog niet ingehaald

[Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 15. Wijze van in aanmerking nemen van een bedrag aan buitenlands onzuiver inkomen van voor 1995 voor zover op 31 december 2000 nog niet verrekend dan wel vergolden

[Vervallen per 01-01-2003]

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

 • 2 Deze regeling vindt voor het eerst toepassing:

  • a. voor de inkomstenbelasting met betrekking tot de heffing over het kalenderjaar 2001;

  • b. voor de vennootschapsbelasting met betrekking tot de heffing over het jaar dat met of in 2001 aanvangt.

Artikel 17. In 2001 mede als ontwikkelingsland aanwezen Mogendheden

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor het jaar 2001 wordt mede als ontwikkelingsland als bedoeld in artikel 6 van het Besluit aangewezen: Chili en Moldavië.

Artikel 18. Verval van bepalingen per 1 januari 2003

[Vervallen per 01-01-2012]

Paragraaf 1 van hoofdstuk 2 met de artikelen 5, 6, 7 en 8, alsmede de artikelen 12, 13, 14 en 15 vervallen met ingang van 1 januari 2003, met dien verstande dat voor de heffing van vennootschapsbelasting in situaties waarin het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar deze artikelen vervallen met ingang van de eerste dag van het boekjaar dat aanvangt in 2003.

Artikel 19. Wijze van in aanmerking nemen van positieve bedragen van voor 1995 voor zover op 31 december 2002 nog niet vergolden

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor zover op 31 december 2002 nog aanspraak bestaat op vermindering ter zake van een positief bedrag als bedoeld in de artikelen 5 of 6 dat nog niet op de voet van die artikelen in aanmerking is genomen, wordt dit bedrag bij de berekening van de verminderingen op de voet van artikel 10 van het Besluit, over het jaar 2003 aangemerkt als positief bestanddeel van de Mogendheid waaruit in dat jaar positief dan wel negatief buitenlands inkomen uit werk en woning in de zin van artikel 8 van het Besluit is genoten. Ingeval in 2003 uit meerdere Mogendheden positief of negatief buitenlands inkomen uit werk en woning in de zin van artikel 8 van het Besluit is genoten, wordt het hiervoor bedoelde bedrag aangemerkt als positief bestanddeel van de Mogendheid waaruit in dat jaar het meest negatieve - of als er alleen positief inkomen is - het minst positieve inkomen uit werk en woning is genoten. Ingeval in het jaar 2003 uit geen enkele Mogendheid buitenlands inkomen uit werk en woning in de zin van artikel 8 van het Besluit is genoten, wordt dit bedrag als positief bestanddeel aangemerkt van de Mogendheid waaruit het laatst dergelijk inkomen is genoten. Indien dergelijk inkomen het laatst uit meerdere landen is genoten, is de tweede volzin van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Voor zover op 31 december 2002 nog aanspraak bestaat op vermindering ter zake van een positief bedrag als bedoeld in de artikelen 12 of 13 dat nog niet op de voet van die artikelen in aanmerking is genomen, wordt dit bedrag bij de berekening van de verminderingen op de voet van artikel 33 van het Besluit, over het jaar 2003 aangemerkt als positief bestanddeel van de Mogendheid waaruit in dat jaar positieve dan wel negatieve buitenlandse winst in de zin van artikel 31 van het Besluit is genoten. Ingeval uit meerdere Mogendheden positieve of negatieve buitenlandse winst in de zin van artikel 31 van het Besluit is genoten, wordt het hiervoor bedoelde bedrag aangemerkt als positief bestanddeel van de Mogendheid waaruit in dat jaar de meest negatieve - of als er alleen positieve winst is - de minst positieve winst uit buitenlandse onderneming wordt genoten. Ingeval in het jaar 2003 uit geen enkele Mogendheid positieve dan wel negatieve buitenlandse winst in de zin van artikel 31 van het Besluit is genoten, wordt dit bedrag aangemerkt als positief bestanddeel van de Mogendheid waaruit het laatst dergelijke winst is genoten. Indien dergelijke winst het laatst uit meerdere landen is genoten, is de tweede volzin van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

S.R.A. van Eijck

Terug naar begin van de pagina