Vrijstellingsregeling gebruik dierlijke meststoffen

[Regeling vervallen per 05-06-2004.]
Geldend van 01-09-2002 t/m 04-06-2004

Vrijstellingsregeling gebruik dierlijke meststoffen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 64 van de Wet bodembescherming;

Gelezen het advies van de Technische commissie bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-06-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder grasland en bouwland hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenwet, en wordt verstaan onder niet-beteelde grond hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen.

Artikel 2

[Vervallen per 05-06-2004]

Van het verbod, gesteld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen, wordt vrijstelling verleend in de periode van 1 september tot en met 15 september 2002 voor:

  • a. het gebruik van dierlijke meststoffen op grasland, gelegen in de gebieden die zijn aangegeven op de kaarten in bijlage I bij het Besluit gebruik meststoffen,

  • b. het gebruik van dierlijke meststoffen op bouwland, gelegen in de gebieden die zijn aangegeven op de kaarten in bijlage I bij het Besluit gebruik meststoffen, indien op het moment van gebruik van dierlijke mest op die grond een gewas wordt geteeld, en

  • c. het gebruik van dierlijke meststoffen op niet-beteelde grond, gelegen in de gebieden die zijn aangegeven op de kaarten in bijlage I bij het Besluit gebruik meststoffen, indien deze grond uiterlijk acht dagen na het gebruik van de dierlijke meststoffen gelijkmatig is ingezaaid of beplant met een gewas.

Artikel 3

[Vervallen per 05-06-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 05-06-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling gebruik dierlijke meststoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina