Besluit milieutaak gasbedrijven Gaswet

Geldend van 05-03-2011 t/m heden

Besluit van 28 augustus 2002, houdende regels over de wijze waarop gasbedrijven een doelmatig en milieuhygiënisch gebruik van gas bevorderen (Besluit milieutaak gasbedrijven Gaswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 3 juli 2002, nr. WJZ 02033465;

Gelet op artikel 40, vierde lid, van de Gaswet;

De Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 2002, no. W10.02.0289/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 22 augustus 2002, nr. WJZ 02041024;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 3

  • 1 In de rapportage geeft het gasbedrijf aan of en zo ja, welk onderzoek is verricht op het gebied van doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord gebruik van gas, welke kosten aan het onderzoek zijn verbonden en wat de resultaten van het onderzoek zijn.

  • 2 [Red: Vervallen.]

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 augustus 2002

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

H. Ph. J. B. Heinsbroek

Uitgegeven de zeventiende september 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina