Wijzigingsbesluit Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-11-2002 t/m 31-12-2004

Besluit van 27 augustus 2002, houdende wijziging van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij (naar aanleiding van advies commissie van wijzen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 juni 2002, no. TRCJZ/2002/6787, Directie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 25 en 33 van de Wet herstructurering varkenshouderij en op de artikelen 7, derde lid, 55, zesde lid, en 61, eerste lid, van de Meststoffenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2002, no. W11.02.0259/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 augustus 2002, no. TRCJZ/2002/8617, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2002 en werkt terug tot en met 1 september 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 augustus 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B. J. Odink

Uitgegeven zeventiende september 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina