Tijdelijke regeling cliëntenparticipatie SVB

[Regeling vervallen per 29-05-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 11-09-2002 t/m 31-12-2004

Tijdelijke regeling cliëntenparticipatie SVB

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen van 29 november 2001;

Gehoord de Landelijke Adviesraad;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 29-05-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 29-05-2005]

In deze tijdelijke regeling wordt verstaan onder:

alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van de taken en het beleid van de SVB ten aanzien van zijn cliënten betreffen, met uitzondering van:

 • klachten en bezwaarschriften die betrekking hebben op zaken van individuele cliënten, tenzij het gaat om het algemene karakter van de daarbij gehanteerde procedures en regelingen;

 • de verplichte uitvoering van de wettelijke taken door de SVB waarbij ruimte voor de ontwikkeling van een eigen beleid door de SVB ontbreekt.

Artikel 2

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 De Raad van bestuur voorziet in de instelling van een cliëntenraad met de in hoofdstuk 3 genoemde taken en bevoegdheden. De samenstelling van de eerste cliëntenraad en de benoeming van zijn leden vinden plaats overeenkomstig de bepalingen van deze tijdelijke regeling.

 • 2 Op de wijze waarop de cliëntenraad zijn taken en bevoegdheden uitoefent alsmede de wijze waarop de cliëntenraad wordt voorzien van al hetgeen redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn taken, is deze tijdelijke regeling van toepassing.

 • 3 Het lidmaatschap van de cliëntenraad is van generlei invloed op de behandeling van het lid door de SVB.

Hoofdstuk 2. Samenstelling en benoeming

[Vervallen per 29-05-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 De cliëntenraad bestaat uit een voorzitter en ten hoogste tien andere leden. Alle leden zijn cliënt.

Artikel 4

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 De Raad van bestuur benoemt de leden van de cliëntenraad voor een periode waarover deze tijdelijke regeling van toepassing is.

 • 2 Behoudens het bepaalde in artikel 15, benoemt de Raad van bestuur de voorzitter op voordracht van de cliëntenraad voor de periode waarover deze tijdelijke regeling van toepassing is. Van deze voordracht kan uitsluitend om zwaarwegende redenen worden afgeweken.

 • 3 Ten hoogste drie leden worden benoemd op voordracht van de werknemersorganisaties FNV, CNV en Unie MHP.

 • 4 Ten hoogste één lid wordt benoemd op voordracht van het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties.

 • 5 Ten hoogste één lid wordt benoemd op voordracht van het Landelijk Overleg Minderheden.

 • 6 De Raad van bestuur verzoekt de in de leden drie tot en met vijf genoemde organisaties binnen een daartoe gestelde termijn een cliënt voor te dragen.

 • 7 De Raad van bestuur benoemt de overige vijf leden van de cliëntenraad op bindende voordracht van een selectiecommissie. Deze leden worden geworven via advertenties.

Artikel 5

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 Een lid van de cliëntenraad wordt tussentijds vervangen:

  • a. op eigen verzoek; of

  • b. als naar het oordeel van de voorzitter de goede gang van zaken bij de werkzaamheden van de cliëntenraad door toedoen van het lid wordt belemmerd; of

  • c. op een met reden omkleed verzoek van de in artikel 4 bedoelde organisatie die het lid voor de benoeming had voorgedragen.

 • 2 De voorzitter van de cliëntenraad wordt tussentijds vervangen:

  • a. op eigen verzoek; of

  • b. op verzoek van de meerderheid van de cliëntenraad op grond van het oordeel dat de goede gang van zaken bij de werkzaamheden van de cliëntenraad door toedoen van de voorzitter wordt belemmerd.

 • 3 Benoeming wegens een tussentijdse vervanging vindt plaats voor het restant van de zittingsduur van het vervangen lid.

Hoofdstuk 3. Taken en bevoegdheden

[Vervallen per 29-05-2005]

Artikel 6

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 De cliëntenraad overlegt met de Raad van bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd over cliëntenaangelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot de kwaliteit van de geboden dienstverlening van de SVB.

 • 2 De cliëntenraad is bevoegd advies uit te brengen over de op cliëntenaangelegenheden betrekking hebbende onderdelen van het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en het jaarverslag van de SVB alvorens die worden vastgesteld.

 • 3 De cliëntenraad is bevoegd advies uit te brengen over een andere wijze van decentrale cliëntenparticipatie dan waarop op grond van deze tijdelijke regeling wordt voorzien.

 • 4 De cliëntenraad brengt voor 1 januari 2006 advies uit over de meest wenselijke vorm van samenstelling en totstandkoming van de cliëntenraad. Van dit advies kan uitsluitend om zwaarwegende redenen worden afgeweken.

Artikel 7

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 De cliëntenraad stelt jaarlijks een activiteitenplan op binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan van de SVB.

 • 2 De cliëntenraad levert een bijdrage aan het jaarverslag van de SVB. In deze bijdrage rapporteert de cliëntenraad over zijn functioneren en de uitgebrachte adviezen in het verslagjaar.

 • 3 Eens per twee jaar evalueren de cliëntenraad en de SVB gezamenlijk het functioneren van de cliëntenraad.

Hoofdstuk 4. Informatievoorziening en faciliteiten

[Vervallen per 29-05-2005]

Artikel 8

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 De SVB verstrekt de cliëntenraad tijdig, spontaan en op verzoek alle informatie die de cliëntenraad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken, tenzij enig wettelijk voorschrift deze verstrekking in de weg staat.

 • 2 De SVB informeert de cliëntenraad spontaan over de resultaten van klachtenrapportages, onderzoeken naar klanttevredenheid en andere cliëntenaangelegenheden bij en van zijn regionale vestigingen.

 • 3 De SVB nodigt zoveel mogelijk in zijn algemene publieksinformatie en correspondentie cliënten uit om zich te uiten over de dienstverlening van de SVB. De SVB legt periodieke analyses van deze uitingen uit de decentrale uitvoeringspraktijk, eventueel tezamen met verbetervoorstellen, voor aan de cliëntenraad.

Artikel 9

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 De cliëntenraad kan ter uitvoering van zijn taken zelfstandig onderzoeken doen of laten doen, externe deskundigen raadplegen en activiteiten te ontplooien om de betrokkenheid van cliënten te bevorderen.

 • 2 De SVB stelt de leden van de cliëntenraad op verzoek in de gelegenheid zich door middel van scholing en training kennis te verwerven en vaardigheden eigen te maken die het functioneren van de cliëntenraad ten goede komen.

Artikel 10

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 De SVB voert het secretariaat van de cliëntenraad en benoemt een van zijn medewerkers tot secretaris. De SVB stelt vergaderaccommodatie ter beschikking van de cliëntenraad.

 • 2 Alle communicatie tussen de cliëntenraad en de SVB vindt plaats via de secretaris.

Artikel 11

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 De voorzitter en overige leden van de cliëntenraad hebben recht op een door de SVB vast te stellen onkostenvergoeding en een vergoeding voor reiskosten. De hoogte van deze vergoedingen stelt de Raad van bestuur vast in een nadere regeling. Behoudens de in het tweede lid bedoelde kosten worden alle kosten die het lidmaatschap met zich brengt geacht door deze onkostenvergoeding te zijn gedekt.

 • 2 Voor de activiteiten van de cliëntenraad, zoals bedoeld in artikel 9, stelt de SVB de cliëntenraad een budget ter beschikking. Deze kosten worden zoveel mogelijk begroot in het activiteitenplan. De Raad van bestuur stelt de hoogte van het budget vast.

Hoofdstuk 4. Advisering en overleg

[Vervallen per 29-05-2005]

Artikel 12

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 De cliëntenraad kan tot een uit te brengen advies slechts besluiten in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 2 De cliëntenraad adviseert binnen vier weken na dagtekening van het verzoek daartoe.

 • 3 De cliëntenraad kan uit haar midden werkgroepen benoemen die een advies voorbereiden.

 • 4 Het advies wordt schriftelijk, met redenen omkleed en door de voorzitter ondertekend, aangeboden aan de Raad van bestuur. Leden kunnen een minderheidsstandpunt in het advies laten opnemen.

 • 5 De cliëntenraad kan besluiten een verzoek om een advies niet te honoreren. In dat geval stelt de voorzitter met redenen omkleed de Raad van bestuur hiervan schriftelijk in kennis binnen vier weken na dagtekening van het verzoek om advies.

 • 6 Na kennisneming van een advies informeert de Raad van bestuur met redenen omkleed de cliëntenraad over de actie die is of zal worden ondernomen naar aanleiding van het advies.

Artikel 13

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 Het overleg, bedoeld in artikel 6, eerste lid, vindt ten minste vier keer per jaar in een vergadering plaats.

 • 2 De oproeping tot een vergadering geschiedt door middel van een schriftelijke uitnodiging namens de voorzitter. De uitnodiging bevat plaats en tijdstip van de vergadering en gaat vergezeld van een vergaderagenda en de daarop betrekking hebbende stukken. Toezending vindt plaats tenminste één week voor de vergadering.

 • 3 De vergaderagenda wordt door de voorzitter vastgesteld.

 • 4 Ieder lid van de cliëntenraad bezit agenderingsbevoegdheid en kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen. De voorzitter beoordeelt het verzoek en beslist daarover.

 • 5 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter kiezen de leden uit hun midden een voorzitter. De tweede volzin van artikel 12, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 6 De vergaderingen worden bijgewoond door een lid van de Raad van bestuur en zonodig door een of meer deskundigen van de SVB.

 • 7 Van de vergadering wordt door de secretaris een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en ter goedkeuring voorgelegd.

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 29-05-2005]

Artikel 14

[Vervallen per 29-05-2005]

Tot 1 januari 2003 treedt de hoofddirectie van de SVB, genoemd in artikel 1, onder c, van het Mandateringsbesluit bestuur SVB, in de taken en bevoegdheden van de Raad van bestuur waarin deze regeling voorziet.

Artikel 15

[Vervallen per 29-05-2005]

In afwijking van artikel 4, tweede lid, benoemt de Raad van bestuur de eerste voorzitter van de cliëntenraad zonder voordracht voor de periode van twee jaar.

Artikel 16

[Vervallen per 29-05-2005]

 • 1 Het interne Reglement Landelijke Adviesraad ten behoeve van de hoofddirectie van de Sociale Verzekeringsbank van 3 juni 1992 wordt ingetrokken.

 • 2 De Landelijke Adviesraad wordt opgeheven.

 • 3 De bescheiden en de lopende zaken van de Landelijke Adviesraad worden overgedragen aan de cliëntenraad voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van zijn taak.

Artikel 17

[Vervallen per 29-05-2005]

Deze tijdelijke regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 18

[Vervallen per 29-05-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als Tijdelijke regeling cliëntenparticipatie SVB.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank op 23 augustus 2002.

Amstelveen, 23 augustus 2002.

G.H. Terpstra

voorzitter

E.F. Stoové

president-directeur

Terug naar begin van de pagina