Inschrijving geprivilegieerden in de GBA

Geldend van 01-09-2002 t/m heden

Inschrijving geprivilegieerden in de GBA

Aan: College van Burgemeesters en Wethouders
i.a.a.: Hoofd Burgerzaken

Gaarne vraag ik, mede namens het ministerie van Buitenlandse Zaken, uw aandacht voor het volgende.

1. Inleiding

Bij circulaire van 8 april 2002 (BPR2002/U61160) bent u geïnformeerd over de administratieve problemen die geprivilegieerden ondervinden als gevolg van het feit dat zij niet zijn ingeschreven in de GBA. Geprivilegieerden zijn personen die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn als diplomatiek of consulair ambtenaar, dan wel die in dienst zijn bij een internationale organisatie. Krachtens internationaal recht genieten zij (en hun inwonende gezinsleden) een bijzondere verblijfsrechtelijke status ten opzichte van andere vreemdelingen. Dit betekent dat zij geen vreemdeling zijn in de zin van de Vreemdelingenwet 2000 en derhalve niet in de vreemdelingenadministratie (VAS) worden geregistreerd. Na invoering van de Koppelingswet in 1998, waardoor nog slechts vreemdelingen met een rechtmatig verblijf als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 konden worden ingeschreven in de GBA, was inschrijving van geprivilegieerden in de GBA niet meer mogelijk. Bovendien gingen veel gemeenten over tot opschorting van de persoonslijst van reeds in de GBA ingeschreven geprivilegieerden.

Inmiddels is gebleken dat geprivilegieerden in de praktijk problemen kunnen ondervinden door het feit dat zij niet (meer) als ingezetene in de GBA zijn ingeschreven. Hierbij moet worden gedacht aan problemen bij het aanvragen van rijbewijzen, parkeervergunningen, bouwvergunningen en dergelijke, het niet ontvangen van een oproep voor onderzoek naar borst- of baarmoederhalskanker, het niet kunnen overleggen van een uittreksel uit de GBA ten behoeve van het verkrijgen van een telefoonaansluiting of het openen van een bankrekening, etc.

Op verzoek van een aantal internationale organisaties en van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gezocht naar een oplossing. Dit heeft geleid tot de volgende beslissingen:

 • a. De Wet GBA wordt zo spoedig mogelijk aangepast, waardoor geprivilegieerden weer in de GBA kunnen worden ingeschreven;

 • b. Vooruitlopend op genoemde wetswijziging zal het technisch mogelijk gemaakt worden om geprivilegieerden (weer) als ingezetene in te schrijven in de GBA en zullen gemeenten bij circulaire worden verzocht hieraan hun medewerking te verlenen.

Ten vervolge op de circulaire van 8 april j.l., waarin de gemeenten is gevraagd om de uitschrijving van nog in de GBA als ingezetene ingeschreven geprivilegieerden onmiddellijk te staken, worden in de onderhavige circulaire nadere regels gegeven op grond waarvan gemeenten met ingang van 1 september a.s. kunnen overgegaan tot inschrijving dan wel herinschrijving van geprivilegieerden in de GBA.

2. Inschrijving c.q. herinschrijving van geprivilegieerden in de GBA

Met het oog op de (her-)inschrijving van geprivilegieerden in de GBA zijn de nodige technische, administratieve en organisatorische maatregelen getroffen. De procedures die de GBA-ambtenaar bij (her-)inschrijving dient te volgen, zijn in bijlage 1 bij deze circulaire uitvoerig beschreven. Deze procedures zullen zo spoedig mogelijk worden verwerkt in de Handleiding Uitvoeringsprocedures GBA (HUP) en door toezending van wijzigingsbladen aan de gemeenten beschikbaar worden gesteld. Enige belangrijke punten, waarop de GBA-ambtenaar bij (her-) inschrijving van een geprivilegieerde dient te letten, worden hier nog speciaal onder uw aandacht gebracht.

Het vermelden van de aanduiding PROBAS op de persoonslijst

De autorisatietabelregel voor het VAS is gewijzigd, waardoor er vanaf 1 september a.s. na het aanleggen van een nieuwe persoonslijst van een vreemdeling, die tevens geprivilegieerde is, geen vulbericht naar het VAS wordt gezonden. De vreemdelingendienst zou anders ten onrechte de geprivilegieerde kunnen oproepen om zich te komen melden. Om de gewijzigde autorisatietabelregel te laten werken, is het echter noodzakelijk dat direct bij het aanleggen van de persoonslijst van een geprivilegieerde in rubriek 04.82.30 Beschrijving document de aanduiding PROBAS wordt opgenomen. Let op: De aanduiding PROBAS dient te allen tijde als eerste in rubriek 04.82.30 te worden vermeld, dus voorafgaand aan de eventuele beschrijving van een document waaraan de nationaliteit is ontleend. In bijlage 1 bij deze circulaire wordt uitvoeriger ingegaan op deze procedure, die de GBA-ambtenaar nauwgezet dient te volgen.

In het geval van een herinschrijving zal op de opgeschorte persoonslijst van de geprivilegieerde veelal een afnemersindicatie van de vreemdelingendienst zijn opgenomen. Na actualisering van de persoonslijst wordt dan een mutatiebericht aan het VAS gezonden. Het is mede daarom bij herinschrijving van een geprivilegieerde noodzakelijk dat direct bij de actualisering van de persoonslijst in rubriek 04.82.30 de aanduiding PROBAS wordt opgenomen. Deze aanduiding wordt meegezonden in het mutatiebericht aan het VAS, zodat de vreemdelingendienst weet dat de betrokken geprivilegieerde niet mag worden opgeroepen om zich te komen melden.

Overlegging van het identiteitsbewijs geprivilegieerden

De geprivilegieerde zal zich zowel bij eerste inschrijving als bij herinschrijving moeten identificeren met zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven identiteitsbewijs geprivilegieerden. Dit document wordt ook wel aangeduid als het Geprivilegieerdendocument of het G-document. Dit identiteitsbewijs voor geprivilegieerden is aangewezen als identiteitsbewijs in de zin van de Wet op de identificatieplicht en heeft daarmee een officiële status in Nederland. De afgifte daarvan is neergelegd in de Regeling identiteitsbewijs geprivilegieerden van de minister van Buitenlandse Zaken van 7 augustus 1997, gepubliceerd in de Staatscourant van 8 augustus 1997 (nr. 150) en laatstelijk gewijzigd bij de regeling van 22 december 1998, (Stcrt. 246), waarin tevens een afbeelding van het bedoelde identiteitsbewijs is opgenomen. Deze regeling is u laatstelijk bij de circulaire van 8 april j.l. toegezonden.

Het is van belang om te vermelden, dat met ingang van 12 augustus j.l. een nieuw model van het identiteitsbewijs geprivilegieerden in omloop is gekomen. Het vorige model, dat sinds 1997 werd uitgegeven, kan afhankelijk van de afgiftedatum, in beginsel tot 2007 geldig zijn. Het ligt overigens in de bedoeling om op een eerder moment tot omwisseling van deze documenten over te gaan. Een afbeelding van het oude en het nieuwe model is als bijlage 2 bij deze circulaire opgenomen.

In dit verband wordt nogmaals uw aandacht gevraagd voor het volgende. Er zijn bij internationale organisaties, en soms ook bij diplomatieke vertegenwoordigingen, personen werkzaam die weliswaar in het bezit zijn van een identiteitsbewijs geprivilegieerden, maar die geen bijzonder verblijfsrecht als geprivilegieerde hebben. Het gaat dan om Nederlanders of om reguliere vreemdelingen die op grond van de Vreemdelingenwet 2000 in Nederland zijn toegelaten. Dit is op het identiteitsbewijs geprivilegieerden af te leiden uit de codes 'NL' (Nederlander) respectievelijk 'DV' (duurzaam verblijf). Deze personen (met code NL of DV) mogen niet als geprivilegieerde in de GBA worden opgenomen. Voor hen gelden de gewone regels.

Het identiteitsbewijs geprivilegieerden dient bij de inschrijving of de herinschrijving van de geprivilegieerde als bewijs van diens identiteit en geprivilegieerde status. Bij twijfel aan de echtheid van het document of de juistheid van de daarin opgenomen gegevens, dient u nader onderzoek te doen. Daartoe raadpleegt u in eerste instantie de door u bij te houden aparte registratie van geprivilegieerden in uw gemeente. Deze registratie bestaat uit de gegevens die van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ontvangen (de zogenaamde mutatieoverzichten uit de Protocollaire Basisadministratie PROBAS). Mocht dit geen uitsluitsel geven of is de betrokken persoon daarin niet opgenomen, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken op telefoonnummer 070-3486490.

Overlegging van brondocumenten

Naast het identiteitsbewijs geprivilegieerden dient de geprivilegieerde persoon bij eerste inschrijving de nodige brondocumenten over te leggen. In voorkomende gevallen moeten deze documenten zijn gelegaliseerd of geverifieerd. Evenals voor andere vreemdelingen geldt, dient bij het ontbreken van brondocumenten niettemin inschrijving plaats te vinden als de identiteit van de geprivilegieerde, zijn adres in de gemeente en de rechtmatigheid van zijn verblijf (aan de hand van het identiteitsbewijs geprivilegieerden) kan worden vastgesteld. Betrokkene wordt er in dat geval op gewezen, dat hij zo spoedig mogelijk de ontbrekende documenten moet overleggen.

Bij herinschrijving wordt slechts naar brondocumenten gevraagd, die betrekking hebben op in de GBA nog niet vermelde rechtsfeiten of rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan sedert de opschorting van de persoonslijst. In de procedures, zoals deze zijn beschreven in bijlage 1 bij deze circulaire, wordt nader ingegaan op de eisen die aan deze brondocumenten kunnen worden gesteld.

3. Overige organisatorische aspecten

Er zijn nog enkele organisatorische aspecten waarvoor uw bijzondere aandacht wordt gevraagd.

Inschrijvings-instructie geprivilegieerden

Teneinde het inschrijvingsproces van geprivilegieerden in de GBA zo goed mogelijk te laten verlopen, is ten behoeve van de GBA-ambtenaar een korte inschrijvingsinstructie ontworpen. In deze instructie worden op bondige wijze de belangrijkste aandachtspunten genoemd, waarop de GBA-ambtenaar bij de inschrijving of herinschrijving van een geprivilegieerde moet letten. De inschrijfinstructie wordt aan alle geprivilegieerden die zich (mogelijkerwijs) willen laten inschrijven beschikbaar gesteld, met de mededeling dat zij deze instructie, met de andere over te leggen documenten, moeten meenemen bij de indiening van hun verzoek om (her-)inschrijving in de gemeente. De tekst van de inschrijfinstructie is als bijlage 3 bij deze circulaire opgenomen.

Wat te doen bij een oproep van de vreemdelingendienst aan de geprivilegieerde

Hoewel er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de vreemdelingendiensten over de wijze, waarop moet worden omgegaan met mutatieberichten uit de GBA betreffende geprivilegieerde personen, is het niet uit te sluiten dat in een enkel geval de betrokken persoon toch niet als geprivilegieerde wordt herkend. Het gevolg kan dan zijn dat er door de vreemdelingendienst een melding wordt gestuurd aan deze persoon om zich te komen melden. Deze situatie kan overigens alleen ontstaan in het geval van een herinschrijving in de GBA. Het is van belang dat de geprivilegieerde bij zijn herinschrijving op deze mogelijkheid wordt gewezen, waarbij hem wordt medegedeeld dat hij in dat geval contact dient op te nemen met de gemeente. U wordt verzocht om u vervolgens in verbinding te stellen met de vreemdelingendienst, teneinde deze ervan op de hoogte te brengen dat de betrokken persoon als geprivilegieerde in de GBA is geregistreerd en derhalve geen nadere actie door de vreemdelingendienst ondernomen moet worden.

Afspraken met gemeenten en internationale organisaties over herinschrijving

Voor wat betreft de categorie geprivilegieerden die zich vanaf 1 september a.s. wil laten herinschrijven in de GBA, wordt nog nader overleg gevoerd met een aantal grotere gemeenten en de internationale organisaties, met het doel afspraken te maken over een voor alle betrokkenen werkbaar herinschrijvingstraject.

De

directeur-generaal Openbaar Bestuur

,

L. A. M. van Halder

Bijlage 1. , behorende bij de circulaire van 23 augustus 2002 (BPR2002/U85074)

Inhoudsopgave

1 Algemeen

1.1 Inschrijving van geprivilegieerden op verzoek

1.2 Het gebruik van mutatieoverzichten uit de Protocollaire Basisadministratie

1.3 Vermelding van de aanduiding PROBAS op de persoonslijst van een geprivilegieerde

1.4 Relatie van deze circulaire tot de Handleiding Uitvoeringsprocedures GBA (HUP)

2 Inschrijven

2.1 Eerste inschrijving

2.2 Herinschrijving

2.2.1 Opgeschort reden M (ministerieel besluit) of E (emigratie)

2.2.2 Opgeschort reden F (fout)

2.2.3 Persoonslijst verwijderd

3 Statuswijzigingen

3.1 De ingeschrevene wordt geprivilegieerde

3.2 Vertrek naar het buitenland

3.3 De ingeschrevene is niet langer geprivilegieerde maar blijft wel ingeschrevene

3.4 Een niet-ingeschrevene is niet langer geprivilegieerde maar blijft wel in Nederland

3.5 Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar tegen inschrijving

4 Bijzondere situaties

4.1 Overgangsprocedure reeds ingeschreven geprivilegieerden

4.2 Actualiseren van categorie 04 Nationaliteit

4.3 Geprivilegieerde met meerdere nationaliteiten

4.4 Geboorte van een kind

4.5 Kinderen zonder eigen identiteitsbewijs geprivilegieerden

4.6 Registratie huwelijk

4.7 Geprivilegieerde en tevens begunstigd EU-onderdaan

4.8 Afgifte van een uittreksel uit de GBA

1. Algemeen

1.1. Inschrijving van geprivilegieerden op verzoek

Vanwege de praktische problemen die geprivilegieerden1 ondervinden, is besloten om het weer mogelijk te maken dat zij worden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Vooruitlopend op de aanpassing van de Wet GBA wordt bij deze circulaire geregeld dat iedere geprivilegieerde, die langer dan tweederde van een half jaar in Nederland verblijft, zich vrijwillig kan inschrijven in de GBA.

Inschrijving, althans als geprivilegieerde, vindt echter niet plaats, indien op het bij inschrijving over te leggen identiteitsbewijs geprivilegieerden de code 'NL' (Nederlander) of 'DV' (duurzaam verblijf) is opgenomen. Voorts blijft inschrijving achterwege, indien het ministerie van Buitenlandse Zaken met betrekking tot een bepaalde geprivilegieerde bij afzonderlijk besluit heeft medegedeeld dat deze in verband met zijn geprivilegieerde status niet ingeschreven mag worden in de GBA. In dat geval is de gemeente daarvan reeds door het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld. Dergelijke mededelingen zijn overigens van een geheel andere orde dan de hierna genoemde mutatieoverzichten betreffende geprivilegieerden uit de Protocollaire Basisadministratie (PROBAS), die het ministerie van Buitenlandse Zaken met enige regelmaat naar de gemeenten stuurt. Deze mutatieoverzichten dienen een ander doel.

In tegenstelling tot andere in Nederland verblijvende personen, voor wie een inschrijfplicht geldt, hebben geprivilegieerden de keuze om zich al dan niet aan te melden voor inschrijving in de GBA. Deze keuze kan echter slechts éénmaal worden gemaakt om voortdurende in- en uitschrijving te voorkomen. De geprivilegieerden die nu staan ingeschreven in de GBA blijven ingeschreven, waarbij ambtshalve op hun persoonslijst hun geprivilegieerde status wordt vermeld. Indien zij niet langer prijs stellen op inschrijving in de GBA wordt de persoonslijst, op basis van een besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken als bovenbedoeld, opgeschort.

1.2. Het gebruik van mutatieoverzichten uit de Protocollaire Basisadministratie

Geprivilegieerden zijn geregistreerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Protocollaire Basisadministratie (PROBAS). Ook gemeenten dienen, los van de GBA, een administratie bij te houden van alle geprivilegieerden die in de gemeente woonachtig zijn. Vandaar dat zij van het ministerie van Buitenlandse Zaken mutatieoverzichten uit PROBAS ontvangen. Door middel van deze mutatieoverzichten worden gemeenten op de hoogte gehouden wanneer een geprivilegieerde zich in de gemeente vestigt c.q. vertrekt, dan wel wanneer er wijzigingen optreden in de persoons- en adresgegevens of de status van de geprivilegieerden.

Ondanks het feit dat geprivilegieerden (weer) in de GBA kunnen worden ingeschreven, moeten gemeenten met deze mutatieoverzichten dus ook na 1 september 2002 hun administratie van geprivilegieerden blijven bijhouden. De mutatieoverzichten hebben betrekking op alle geprivilegieerden, dus zowel zij die zich inmiddels in de GBA hebben laten inschrijven, als degenen die dat niet doen of mogen. De aparte registratie geeft, in tegenstelling tot de GBA, een volledig beeld van alle in de gemeente woonachtige geprivilegieerden.

De aparte registratie van geprivilegieerden is in het kader van de uitvoering van gemeentelijke taken voor de gemeente van groot belang. Hierbij valt te denken aan het actueel houden van verschillende gemeentelijke registraties (niet zijnde de GBA) en aan het innen van gemeentelijke leges en belastingen, die in vele gevallen ook door geprivilegieerden moeten worden betaald. Een afzonderlijke registratie van geprivilegieerden is voorts noodzakelijk in verband met de uitvoering van de Kieswet (zie de aan u gerichte brieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 21 november 2001 (DKP/BV-2001/981) en van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 januari 2002 (CW01/101880), paragraaf 7.2). Tenslotte is de aparte registratie ook van belang in het geval van rampen of andere noodsituaties, waarbij een evacuatie moet plaatsvinden.

1.3. Vermelding van de aanduiding PROBAS op de persoonslijst van een geprivilegieerde

Aangezien geprivilegieerden niet onder de Vreemdelingenwet 2000 vallen, dienen zij niet in het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) opgenomen te worden. Dit heeft geleid tot enkele technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de inschrijving van geprivilegieerden in de GBA.

Bij eerste inschrijving van een geprivilegieerde in de GBA dient er geen GBA-bericht met betrekking tot deze persoon naar het VAS te worden verstuurd. Volgens de GBA-autorisatie van het VAS wordt op de persoonslijst van iedere persoon die ingeschreven wordt en die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, noch wordt behandeld als Nederlander, een afnemersindicatie van het VAS geplaatst. Als gevolg daarvan wordt spontaan een vulbericht naar het VAS gezonden. Om dit te voorkomen, moet meteen bij het aanleggen van de persoonslijst daarop worden aangegeven dat betrokkene geprivilegieerde is. Er is voor gekozen om in rubriek 04.82.30 Beschrijving document de aanduiding 'PROBAS' op te nemen. Let op: De aanduiding PROBAS dient te allen tijde als eerste in rubriek 04.82.30 te worden vermeld, dus voorafgaand aan de eventuele beschrijving van een document waaraan de nationaliteit is ontleend.

In het geval van een herinschrijving zal op de opgeschorte persoonslijst van de geprivilegieerde veelal een afnemersindicatie van de Vreemdelingendienst zijn opgenomen. Na actualisering van de persoonslijst wordt dan een mutatiebericht aan het VAS gezonden. Het is mede daarom bij herinschrijving van een geprivilegieerde noodzakelijk dat direct bij de actualisering van de persoonslijst in rubriek 04.82.30 de aanduiding PROBAS wordt opgenomen. Deze aanduiding wordt meegezonden in het mutatiebericht aan het VAS, zodat de vreemdelingendienst weet dat de betrokken geprivilegieerde niet mag worden opgeroepen om zich te komen melden.

De aanduiding PROBAS in rubriek 04.82.30 zal na 1 september a.s. nauwgezet onderhouden moeten worden. Zo zal ook bij een persoon die reeds ingezetene is en later de status van geprivilegieerde verkrijgt, de aanduiding PROBAS dienen te worden vermeld op zijn persoonslijst. Daarentegen zal bij een geprivilegieerde, die deze status verliest, deze aanduiding verwijderd moeten worden.

1.4. Relatie van deze circulaire tot de Handleiding Uitvoeringsprocedures GBA (HUP)

Voor inschrijving van geprivilegieerden is een aantal situaties beschreven in paragraaf 2 Inschrijven. Deze situatiebeschrijvingen gaan niet in op de vraag hoe u een persoonslijst moet aanleggen of actualiseren. Daarvoor kunt u de betreffende procedure raadplegen in hoofdstuk 4 van de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP).

De procedures voor het actualiseren van de aanduiding PROBAS in rubriek 04.82.30 Beschrijving document zijn beschreven in paragraaf 3 Statuswijzigingen.

In paragraaf 4 Bijzondere situaties wordt tot slot ingegaan op enkele uitzonderingssituaties die zich voor kunnen doen met betrekking tot de inschrijving van geprivilegieerden in de GBA.

De hierna beschreven procedures zullen zo spoedig mogelijk worden verwerkt in de HUP en door middel van het toezenden van wijzigingsbladen aan de gemeenten beschikbaar worden gesteld.

2. Inschrijven

Wanneer een vreemdeling zich meldt bij een gemeente om zich in te laten schrijven in de GBA moet deze aantonen dat hij rechtmatig in Nederland verblijft (artikel 26 Wet GBA). Het verblijfsrecht kan worden aangetoond door middel van het verblijfsdocument van het ministerie van Justitie, dan wel een verblijfssticker in het paspoort, waaruit blijkt dat betrokkene zich heeft gemeld bij de Vreemdelingendienst. Een geprivilegieerde beschikt niet over deze documenten, aangezien een geprivilegieerde geen verblijfsrecht aan de Vreemdelingenwet 2000 ontleent. De gemeente kan het rechtmatig verblijf echter vaststellen aan de hand van het identiteitsbewijs geprivilegieerden, dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken is verstrekt.

Inschrijving als geprivilegieerde blijft achterwege, indien op het identiteitsbewijs geprivilegieerden de code 'NL' (Nederlander) of 'DV' (duurzaam verblijf) is opgenomen, dan wel het ministerie van Buitenlandse Zaken bij afzonderlijk besluit heeft medegedeeld dat de betrokken persoon in verband met zijn geprivilegieerde status niet ingeschreven mag worden in de GBA. Het voorgaande laat inschrijving als Nederlander of vreemdeling met een rechtmatig verblijf als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 onverlet.

Aangezien geprivilegieerden niet verplicht zijn om zich in te schrijven in de GBA, kan het voorkomen dat zij zich niet meteen bij de gemeente melden nadat zij in Nederland zijn gearriveerd. Het is zelfs mogelijk dat het enige jaren duurt, voordat een geprivilegieerde besluit een verzoek tot inschrijving te doen. Ook geprivilegieerden, waarvan in de periode 1 juli 1998 - 1 september 2002 ingevolge de Koppelingswet de inschrijving in de GBA is geweigerd, omdat zij niet voldeden aan het criterium van het rechtmatig verblijf, hebben te allen tijde het recht om alsnog ingeschreven te worden.

2.1. Eerste inschrijving

Wanneer een geprivilegieerde nog niet eerder in de GBA is ingeschreven, zal de procedure 'Eerste inschrijving bij vestiging vanuit het buitenland' (HUP, procedure 4.1) moeten plaats vinden. Voor de procedure maakt het geen verschil of de geprivilegieerde zojuist uit het buitenland is gearriveerd of reeds geruime tijd in Nederland verblijft, maar niet ingeschreven wilde of mocht worden.

Naast het identiteitsbewijs geprivilegieerden dient de geprivilegieerde alle vereiste brondocumenten over te leggen (artikel 36 t/m 52 Wet GBA). Wanneer een geprivilegieerde brondocumenten overlegt kan het voorkomen dat deze brondocumenten reeds enige tijd geleden in het betreffende land zijn afgegeven. Het is dan aan de gemeente om te beoordelen of de documenten geaccepteerd worden. Houdt u er bij de beoordeling rekening mee dat vanaf 1 juli 1998 geprivilegieerden zich niet hebben kunnen inschrijven, maar dat zij bij vestiging in Nederland mogelijk de vereiste brondocumenten wel al bij zich hadden. Het is in dat geval niet redelijk om nu recente brondocumenten van deze geprivilegieerden te verlangen.

Vervolgens moet de gemeente nagaan of er redenen zijn op grond waarvan inschrijving als geprivilegieerde achterwege dient te blijven. Indien deze redenen er niet zijn, kan inschrijving plaatsvinden.

Bij het aanleggen van de persoonslijst moet in categorie 04 Nationaliteit bij rubriek 04.82.30 Beschrijving document de aanduiding PROBAS worden opgenomen.

Let op: De aanduiding PROBAS dient te allen tijde als eerste in rubriek 04.82.30 te worden vermeld, dus voorafgaand aan de eventuele beschrijving van een document waaraan de nationaliteit is ontleend.

Aangezien groep 82 Document niet verplicht is in categorie 04 Nationaliteit, kan het zijn dat groep 82 Document in het geheel nog niet voorkomt. In dat geval moet in rubriek 04.82.30 Beschrijving document uitsluitend de aanduiding PROBAS worden vermeld. Tevens dienen rubriek 04.82.10 Gemeente document (= eigen gemeentecode) en rubriek 04.82.20 Datum document (= veelal de systeemdatum) opgenomen te worden.

Binnen vier weken na de aangifte van vestiging krijgt de geprivilegieerde een volledig overzicht van zijn persoonslijst kosteloos toegezonden.

2.2. Herinschrijving

Als gevolg van de invoering van de Koppelingswet zijn gemeenten overgegaan tot het opschorten van persoonslijsten van geprivilegieerden. Wanneer een geprivilegieerde zich bij de gemeente meldt voor inschrijving in de GBA en aangeeft reeds eerder in de GBA te zijn ingeschreven, is het van belang om te weten op welke wijze de bijhouding van de persoonslijst van de betrokken persoon is beëindigd. Het is gebleken dat dit niet altijd op een juiste manier is gebeurd.

Er kunnen 3 situaties worden onderscheiden:

 • - persoonslijst opgeschort met reden M (ministerieel besluit) of E (emigratie)

 • - persoonslijst opgeschort met reden F (fout)

 • - persoonslijst verwijderd.

Het is mogelijk dat een enkele persoonslijst ten onrechte is opgeschort met reden O (overlijden). In dat geval dient de gemeente contact op te nemen met de Infodesk van het Agentschap BPR over de wijze waarop de geprivilegieerde opnieuw ingeschreven kan worden.

2.2.1. Opgeschort reden M (ministerieel besluit) of E (emigratie)

Wanneer de gemeente waar de geprivilegieerde destijds was ingeschreven de persoonslijst heeft opgeschort met reden M of E dient, afhankelijk van de vorige gemeente van inschrijving, de procedure 'Vervolginschrijving: hervestiging vanuit het buitenland in de gemeente waar de burger al in de GBA is ingeschreven' (HUP, procedure 4.2) of de procedure 'Vervolginschrijving: hervestiging vanuit het buitenland in een andere gemeente dan die waar de burger in de GBA is ingeschreven' (HUP, procedure 4.3) uitgevoerd te worden.

Vervolgens moet de gemeente nagaan of er redenen zijn op grond waarvan herinschrijving als geprivilegieerde achterwege dient te blijven. Indien deze redenen er niet zijn, kan de opschorting van de persoonslijst worden beëindigd.

Naast het identiteitsbewijs geprivilegieerden dient de geprivilegieerde alle vereiste brondocumenten te overleggen (artikel 36 t/m 52 Wet GBA) voor zover het feiten betreft die nog niet op de persoonslijst voorkomen. Wanneer een geprivilegieerde brondocumenten overlegt kan het voorkomen dat deze brondocumenten reeds enige tijd geleden in het betreffende land zijn afgegeven. Het is dan aan de gemeente om te beoordelen of de documenten geaccepteerd worden. Houdt u in de beoordeling er rekening mee dat vanaf 1 juli 1998 inschrijving van geprivilegieerden in de GBA niet mogelijk was, maar dat zij mogelijk wel al in het bezit waren van de vereiste brondocumenten. Het is in dat geval niet redelijk om nu recente brondocumenten van deze geprivilegieerden te verlangen.

Indien rubriek 08.75.10 Indicatie document op de persoonslijst is ingevuld, moet aan de hand van de binnengekomen akten en/of documenten de persoonslijst geactualiseerd worden. Wanneer de persoonslijst uit een andere gemeente afkomstig is, zullen de betreffende documenten in die gemeente opgevraagd moeten worden.

In categorie 04 Nationaliteit moet bij rubriek 04.82.30 Beschrijving document de aanduiding PROBAS worden opgenomen. Het actualiseren van rubriek 04.82.30 Beschrijving document leidt niet tot het ontstaan van historie.

04.05.10 Nationaliteit

Dit gegeven wordt niet gewijzigd.

04.82.10 Gemeente document

Dit gegeven moet worden ingevuld indien u gegevens betreffende het document opneemt. Invullen volgens tabel 33 Gemeentetabel. Hier moet de gemeentecode ingevuld worden van de gemeente die de gegevens ontleent. Dat is dus altijd uw eigen gemeentecode.

04.82.20 Datum document

Dit gegeven moet worden ingevuld indien u gegevens betreffende het document opneemt. Dit is de datum waarop de ontlening aan het document heeft plaatsgevonden. Veelal zal dit de systeemdatum zijn.

04.82.30 Beschrijving document

De aanduiding PROBAS dient te worden toegevoegd voorafgaand aan de eventuele beschrijving van een document waaraan de nationaliteit is ontleend.

Aangezien groep 82 Document niet verplicht is in categorie 04 Nationaliteit, kan het zijn dat groep 82 Document niet voorkomt. In dat geval moet in rubriek 04.82.30 Beschrijving document uitsluitend de aanduiding PROBAS vermeld worden. Tevens dienen rubriek 04.82.10 Gemeente document (= eigen gemeentecode) en rubriek 04.82.20 Datum document (= veelal de systeemdatum) opgenomen te worden.

04.85.10 Ingangsdatum geldigheid

Dit gegeven wordt niet gewijzigd.

04.86.10 Datum van opneming

Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van de gegevens wordt opgenomen

(= systeemdatum).

Binnen vier weken na de aangifte van vestiging krijgt de geprivilegieerde een volledig overzicht van zijn persoonslijst kosteloos toegezonden.

2.2.2. Opgeschort reden F (fout)

Wanneer de gemeente waar de geprivilegieerde destijds was ingeschreven de persoonslijst heeft opgeschort met reden F, dient een nieuwe persoonslijst aangelegd te worden volgens de procedure 'Eerste inschrijving bij vestiging vanuit het buitenland' (HUP, procedure 4.1). De procedure inschrijven van geprivilegieerden wordt beschreven in paragraaf 2.1 Eerste inschrijving van deze bijlage.

Volgens het Logisch Ontwerp moeten persoonslijsten, die zijn opgeschort met reden F, voor nader onderzoek raadpleegbaar zijn. Aan de hand van de opgeschorte persoonslijst kan worden nagegaan welke brondocumenten reeds door de geprivilegieerde zijn overlegd. Deze brondocumenten kunnen worden opgevraagd bij de gemeente van ontlening en vervolgens gebruikt worden bij het aanleggen van een nieuwe persoonslijst. Hierbij dient een ander A-nummer gebruikt te worden, dan het A-nummer dat op de opgeschorte persoonslijst is vermeld.

2.2.3. Persoonslijst verwijderd

Wanneer de gemeente waar de geprivilegieerde destijds was ingeschreven de persoonslijst fysiek verwijderd heeft, dient een nieuwe persoonslijst aangelegd te worden volgens de procedure 'Eerste inschrijving bij vestiging vanuit het buitenland' (HUP, procedure 4.1). De procedure inschrijven van geprivilegieerden wordt beschreven in paragraaf 2.1 Eerste inschrijving van deze bijlage.

3. Statuswijzigingen

Ook na 1 september 2002 zal het ministerie van Buitenlandse Zaken regelmatig mutatieoverzichten uit PROBAS blijven verstrekken met betrekking tot in de gemeente woonachtige geprivilegieerden.

Uit een mutatieoverzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan blijken, dat de status van een geprivilegieerde wijzigt. Daarbij kunnen zich 4 situaties voordoen die van belang zijn voor de GBA:

 • - een ingeschrevene wordt geprivilegieerde

 • - een ingeschrevene is niet langer geprivilegieerde en vertrekt naar het buitenland

 • - een ingeschrevene is niet langer geprivilegieerde maar blijft wel ingeschrevene

 • - een niet-ingeschrevene is niet langer geprivilegieerde maar blijft wel in Nederland.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de gemeente bij afzonderlijk besluit heeft medegedeeld, dat er bezwaar bestaat tegen de voortgezette inschrijving van een geprivilegieerde in de GBA.

3.1. De ingeschrevene wordt geprivilegieerde

Wanneer uit het mutatieoverzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat een in de GBA als ingezetene ingeschreven vreemdeling de status van geprivilegieerde heeft verkregen, is het mogelijk dat betrokkene niet langer bij de Vreemdelingendienst dient te zijn geregistreerd. Dit zal eerst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten worden nagegaan. Blijkt het inderdaad zo te zijn dat het VAS geen berichten meer met betrekking tot deze geprivilegieerde mag ontvangen, dan wordt in de rubriek 04.82.30 Beschrijving document de aanduiding PROBAS ambtshalve toegevoegd. Het actualiseren van rubriek 04.82.30 Beschrijving document leidt niet tot het ontstaan van historie.

04.05.10 Nationaliteit

Dit gegeven wordt niet gewijzigd.

04.82.10 Gemeente document

Dit gegeven moet worden ingevuld indien u gegevens betreffende het document opneemt. Invullen volgens tabel 33 Gemeentetabel. Hier moet de gemeentecode ingevuld worden van de gemeente die de gegevens ontleent. Dat is dus altijd uw eigen gemeentecode.

04.82.20 Datum document

Dit gegeven moet worden ingevuld indien u gegevens betreffende het document opneemt. Dit is de datum waarop de ontlening aan het document heeft plaatsgevonden. Veelal zal dit de systeemdatum zijn.

04.82.30 Beschrijving document

De aanduiding PROBAS dient te worden toegevoegd voorafgaand aan de eventuele beschrijving van een document waaraan de nationaliteit is ontleend.

Aangezien groep 82 Document niet verplicht is in categorie 04 Nationaliteit, kan het zijn dat groep 82 Document in het geheel nog niet voorkomt. In dat geval moet in rubriek 04.82.30 Beschrijving document uitsluitend de aanduiding PROBAS worden vermeld. Tevens dienen rubriek 04.82.10 Gemeente document (= eigen gemeentecode) en rubriek 04.82.20 Datum document (= veelal de systeemdatum) opgenomen te worden.

04.85.10 Ingangsdatum geldigheid

Dit gegeven wordt niet gewijzigd.

04.86.10 Datum van opneming

Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van de gegevens wordt opgenomen (= systeemdatum).

3.2. Vertrek naar het buitenland

Wanneer uit het mutatieoverzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de geprivilegieerde naar het buitenland vertrekt, dient de geprivilegieerde die in de GBA is ingeschreven zelf aangifte van emigratie te doen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de geprivilegieerde hierop attenderen.

Aangezien de ingeschrevene niet langer geprivilegieerde is, dient tevens de aanduiding PROBAS ambtshalve verwijderd te worden. Het is immers niet zeker dat de geprivilegieerde deze status weer krijgt, wanneer deze zich in de toekomst opnieuw in Nederland vestigt.

Let op: Voorkomen moet worden dat als gevolg van het verwijderen van de aanduiding PROBAS een afnemersindicatie van het VAS wordt geplaatst en een vulbericht naar het VAS wordt gezonden. Vandaar dat eerst de aangifte van emigratie moet worden verwerkt en de persoonslijst van de geprivilegieerde wordt opgeschort, alvorens de aanduiding PROBAS in rubriek 04.82.30 Beschrijving document wordt verwijderd. Het actualiseren van rubriek 04.82.30 Beschrijving document leidt niet tot het ontstaan van historie.

04.05.10 Nationaliteit

Dit gegeven wordt niet gewijzigd.

04.82.10 Gemeente document

Dit gegeven moet worden ingevuld indien u gegevens betreffende het document opneemt. Invullen volgens tabel 33 Gemeentetabel. Hier moet de gemeentecode ingevuld worden van de gemeente die de gegevens ontleent. Dat is dus altijd uw eigen gemeentecode.

04.82.20 Datum document

Dit gegeven moet worden ingevuld indien u gegevens betreffende het document opneemt. Dit is de datum waarop de ontlening aan het document heeft plaatsgevonden. Veelal zal dit de systeemdatum zijn.

04.82.30 Beschrijving document

De aanduiding PROBAS voorafgaand aan de eventuele beschrijving van een document waaraan de nationaliteit is ontleend, dient te worden verwijderd.

Aangezien groep 82 Document niet verplicht is in categorie 04 Nationaliteit, kan dit er toe leiden dat er een leeg element resteert. In dat geval dient groep 82 Document in zijn geheel verwijderd te worden.

04.85.10 Ingangsdatum geldigheid

Dit gegeven wordt niet gewijzigd.

04.86.10 Datum van opneming

Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van de gegevens wordt opgenomen (= systeemdatum).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt regelmatig mutatieoverzichten van geprivilegieerden. Het is dus mogelijk dat een overzicht wordt ontvangen van een geprivilegieerde die inmiddels aangifte van vertrek naar het buitenland heeft gedaan. De aanduiding PROBAS behoort in dat geval reeds verwijderd te zijn. Wanneer deze aanduiding toch nog vermeld is, dient deze op de boven vermelde wijze worden verwijderd.

3.3. De ingeschrevene is niet langer geprivilegieerde maar blijft wel ingeschrevene

Wanneer uit het overzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de geprivilegieerde niet langer deze status heeft, maar wel in Nederland woonachtig blijft, dient de geprivilegieerde zich bij de Vreemdelingendienst te melden voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de geprivilegieerde hier op attenderen.

Aangezien de ingeschrevene niet langer geprivilegieerde is, dient de aanduiding PROBAS in rubriek 04.82.30 Beschrijving document ambtshalve verwijderd te worden. Het actualiseren van rubriek 04.82.30 Beschrijving document leidt niet tot het ontstaan van historie.

04.05.10 Nationaliteit

Dit gegeven wordt niet gewijzigd.

04.82.10 Gemeente document

Dit gegeven moet worden ingevuld indien u gegevens betreffende het document opneemt. Invullen volgens tabel 33 Gemeentetabel. Hier moet de gemeentecode ingevuld worden van de gemeente die de gegevens ontleent. Dat is dus altijd uw eigen gemeentecode.

04.82.20 Datum document

Dit gegeven moet worden ingevuld indien u gegevens betreffende het document opneemt. Dit is de datum waarop de ontlening aan het document heeft plaatsgevonden. Veelal zal dit de systeemdatum zijn.

04.82.30 Beschrijving document

De aanduiding PROBAS voorafgaand aan de eventuele beschrijving van een document waaraan de nationaliteit is ontleend, dient te worden verwijderd.

Aangezien groep 82 Document niet verplicht is in categorie 04 Nationaliteit, kan dit er toe leiden dat er een leeg element resteert. In dat geval dient groep 82 Document in zijn geheel verwijderd te worden.

04.85.10 Ingangsdatum geldigheid

Dit gegeven wordt niet gewijzigd.

04.86.10 Datum van opneming

Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van de gegevens wordt opgenomen (= systeemdatum).

3.4. Een niet-ingeschrevene is niet langer geprivilegieerde maar blijft wel in Nederland

Wanneer uit het overzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de geprivilegieerde niet langer deze status heeft, maar wel in Nederland woonachtig blijft, dient de geprivilegieerde zich bij de Vreemdelingendienst te melden voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de geprivilegieerde er op attenderen dat deze zich eerst moet melden bij de Vreemdelingendienst en zich vervolgens moet inschrijven in de GBA.

3.5. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar tegen inschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan ingevolge artikel 32 van de Wet GBA een gemeente het besluit mededelen, dat er bezwaar bestaat tegen de inschrijving van een persoon als geprivilegieerde in de GBA. Het gaat hierbij om een specifieke mededeling en dus niet om een mutatieoverzicht uit PROBAS. De mededeling dient tot gevolg te hebben dat de persoonslijst van de geprivilegieerde ambtshalve wordt opgeschort met reden M (= ministerieel besluit). De mededeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken is een brondocument ingevolge artikel 32 van de Wet GBA en moet daarom bewaard worden. De procedure voor het opschorten van de persoonslijst is beschreven in de procedure 'Ministerieel besluit / NAVO-militair' (HUP, procedure 6.4).

Aangezien het ministerie van Buitenlandse Zaken bezwaar heeft tegen de inschrijving van de betrokken persoon als geprivilegieerde, dient tevens de aanduiding PROBAS ambtshalve van diens persoonslijst verwijderd te worden. Het is immers niet zeker dat deze persoon de status van geprivilegieerde weer krijgt, wanneer hij weer als ingezetene wordt ingeschreven.

Let op: Voorkomen moet worden dat als gevolg van het verwijderen van de aanduiding PROBAS een afnemersindicatie van het VAS wordt geplaatst en een vulbericht naar het VAS wordt gezonden. Vandaar dat eerst de melding van het ministerie van Buitenlandse Zaken moet worden verwerkt en de persoonslijst van de geprivilegieerde wordt opgeschort, alvorens de aanduiding PROBAS in rubriek 04.82.30 Beschrijving document wordt verwijderd. Het actualiseren van rubriek 04.82.30 Beschrijving document leidt niet tot het ontstaan van historie.

04.05.10 Nationaliteit

Dit gegeven wordt niet gewijzigd.

04.82.10 Gemeente document

Dit gegeven moet worden ingevuld indien u gegevens betreffende het document opneemt. Invullen volgens tabel 33 Gemeentetabel. Hier moet de gemeentecode ingevuld worden van de gemeente die de gegevens ontleent. Dat is dus altijd uw eigen gemeentecode.

04.82.20 Datum document

Dit gegeven moet worden ingevuld indien u gegevens betreffende het document opneemt. Dit is de datum waarop de ontlening aan het document heeft plaatsgevonden. Veelal zal dit de systeemdatum zijn.

04.82.30 Beschrijving document

De aanduiding PROBAS voorafgaand aan de eventuele beschrijving van een document waaraan de nationaliteit is ontleend, dient te worden verwijderd.

Aangezien groep 82 Document niet verplicht is in categorie 04 Nationaliteit, kan dit er toe leiden dat er een leeg element resteert. In dat geval dient groep 82 Document in het geheel verwijderd te worden.

04.85.10 Ingangsdatum geldigheid

Dit gegeven wordt niet gewijzigd.

04.86.10 Datum van opneming

Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van de gegevens wordt opgenomen

(= systeemdatum).

4. Bijzondere situaties

4.1. Overgangsprocedure reeds ingeschreven geprivilegieerden

In diverse gemeenten zijn de persoonslijsten van geprivilegieerden, die niet onder de Vreemdelingenwet 2000 vallen en voor de inwerkingtreding van de Koppelingswet op 1 juli 1998 in de GBA ingeschreven stonden, niet opgeschort. Veelal hebben deze gemeenten met de Vreemdelingendienst afspraken gemaakt over de verwerking van de GBA-mutatieberichten die eventueel over deze personen aan het VAS worden gezonden. Nu het vanaf 1 september 2002 mogelijk is om geprivilegieerden als zodanig herkenbaar in de GBA te vermelden, waardoor de verzending van deze mutatieberichten aan het VAS in de toekomst kan worden voorkomen, is het wenselijk hierin ook voor de reeds ingeschreven geprivilegieerden te voorzien.

Daartoe dienen gemeenten eerst aan de hand van de mutatieoverzichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken na te gaan welke als ingezetene ingeschreven personen in de gemeentelijke basisadministratie blijken te beschikken over de status van geprivilegieerde. Vervolgens wordt de in paragraaf 3.1 beschreven procedure toegepast.

4.2. Actualiseren van categorie 04 Nationaliteit

Wanneer categorie 04 Nationaliteit geactualiseerd wordt, is het mogelijk dat in rubriek 04.82.30 Beschrijving document de aanduiding PROBAS voorkomt. In de nieuwe actuele categorie 04 Nationaliteit moet de aanduiding PROBAS ook weer voorkomen en wel voorafgaand aan de eventuele beschrijving van een brondocument. Zodoende zal na het actualiseren van de nationaliteit het VAS nog steeds geen bericht ontvangen met betrekking tot de geprivilegieerde.

Wanneer de aanduiding PROBAS bij een bepaalde nationaliteit is opgenomen, dient deze ook bij de betreffende nationaliteit te blijven staan. Indien de nationaliteit komt te vervallen, wordt de aanduiding vermeld in de actuele, lege categorie.

4.3. Geprivilegieerde met meerdere nationaliteiten

Het is mogelijk dat een geprivilegieerde wordt ingeschreven en uit de overlegde brondocumenten blijkt dat de betrokken persoon twee of meer nationaliteiten heeft. Dat betekent dat op de persoonslijst van de geprivilegieerde voor elke nationaliteit een actuele categorie 04 Nationaliteit wordt opgenomen. De aanduiding PROBAS wordt echter slechts bij één nationaliteit vermeld.

4.4. Geboorte van een kind

Gedurende het verblijf van een geprivilegieerde kunnen in Nederland kinderen worden geboren. Een kind van geprivilegieerden heeft automatisch ook de status van geprivilegieerde. Het kind dient in de GBA ingeschreven te worden, indien minimaal één ouder in de GBA is ingeschreven (zie HUP, procedure 5.1). Aangezien het kind een geprivilegieerde is, dient er van de inschrijving geen bericht gezonden te worden naar het VAS. Bij het aanleggen van de persoonslijst van het kind dient meteen de aanduiding PROBAS opgenomen te worden in rubriek 04.82.30 Beschrijving document.

De aanduiding PROBAS blijft achterwege als een kind een Nederlandse ouder en een ouder met de status van geprivilegieerde heeft. In dat geval heeft het kind immers vanaf de geboorte de Nederlandse nationaliteit.

Wanneer de ouders niet in de GBA zijn ingeschreven, kan het kind alleen worden ingeschreven op basis van aangifte van verblijf en adres. In dat geval gelden de in deze circulaire beschreven regels.

4.5. Kinderen zonder eigen identiteitsbewijs geprivilegieerden

Het identiteitsbewijs geprivilegieerden is een legitimatiebewijs in het kader van de Wet op de identificatieplicht. Het is mogelijk dat een minderjarig kind van een geprivilegieerde niet over een eigen identiteitsbewijs geprivilegieerden beschikt. De status van geprivilegieerde strekt zich uit tot alle leden van het gezin. Wanneer een geprivilegieerde aangifte doet van vestiging van zijn minderjarig kind heeft dit dus automatisch ook de status van geprivilegieerde. Indien het kind niet over een eigen identiteitsbewijs geprivilegieerden beschikt, dient u contact op te nemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken op telefoonnummer 070-3486490.

4.6. Registratie huwelijk

In verband met de Wet op de schijnhuwelijken is in artikel 36a Wet GBA opgenomen dat een huwelijk, waarbij één van de partijen een vreemdeling is, pas in de GBA geregistreerd mag worden wanneer een door de Korpschef ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 afgegeven verklaring is overlegd. In de Wet GBA zijn echter enkele situaties opgesomd waarin deze verklaring niet vereist is. Ook voor het registreren van een huwelijk van geprivilegieerden is een verklaring van de Korpschef niet vereist.

Het betreft hier dus uitsluitend het registreren van het huwelijk in de GBA. Indien een geprivilegieerde in uw gemeente in het huwelijk wil treden, is op grond van artikel 44 BW wel een verklaring van de Korpschef nodig.

4.7. Geprivilegieerde en tevens begunstigd EU-onderdaan

Aangezien geprivilegieerden niet onder de Vreemdelingenwet 2000 vallen dient het VAS geen berichten van deze vreemdelingen te ontvangen. Er zijn echter ook vreemdelingen uit een EU-lidstaat die tevens de status van geprivilegieerde hebben. Zij hebben de mogelijkheid om zich vrijwillig bij de Vreemdelingendienst te registreren.

4.8. Afgifte van een uittreksel uit de GBA

Op grond van artikel 111 Wet GBA dient op een gewaarmerkt uittreksel uit de GBA te worden vermeld dat op de persoonslijst van een vreemdeling geen actuele gegevens over het verblijfsrecht zijn opgenomen.

Op de persoonslijsten van geprivilegieerden zullen in principe geen gegevens over het verblijfsrecht zijn opgenomen. Geprivilegieerden ontlenen het verblijfsrecht immers aan internationale verdragen of zetelovereenkomsten en niet aan de Vreemdelingenwet 2000. Aangezien geprivilegieerden rechtmatig in Nederland verblijven, kan op het uittreksel de mededeling dat geen actuele gegevens over het verblijfsrecht zijn opgenomen achterwege blijven.

Bij de afgifte van een uittreksel aan een geprivilegieerde kunt u nagaan of betrokkene nog steeds geprivilegieerde is door te vragen naar het identiteitsbewijs geprivilegieerden. Eventueel kunt u ook de aparte registratie van geprivilegieerden in uw gemeente raadplegen.

Bijlage 3. , behorende bij de circulaire van 23 augustus 2002 (BPR2002/U85074)

Inschrijvingsinstructie geprivilegieerden

Voor het inschrijven van geprivilegieerden in de GBA gelden enigszins andere regels dan voor het inschrijven van reguliere vreemdelingen. In de circulaire van 23 augustus 2002 (BPR2002/U85074) wordt uitvoerig ingegaan op de procedures die door de GBA-ambtenaar moeten worden gevolgd, indien een geprivilegieerde zich meldt voor eerste inschrijving dan wel herinschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. De belangrijkste aandachtspunten worden hieronder genoemd.

Geprivilegieerden en het identiteitsbewijs geprivilegieerden

Geprivilegieerden zijn personen die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn als diplomatiek of consulair ambtenaar, dan wel die in dienst zijn bij een internationale organisatie. Krachtens internationaal recht genieten zij (en hun inwonende gezinsleden) een bijzondere verblijfsrechtelijke status ten opzichte van andere vreemdelingen.

Geprivilegieerden zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken in het bezit gesteld van een identiteitsbewijs geprivilegieerden. Daarvan bestaan twee modellen, te weten het model 1997 (dat nog tot 2007 geldig kan zijn) en het model 2002. In bijlage 2 van de bovengenoemde circulaire zijn afbeeldingen van beide modellen opgenomen.

Bij twijfel aan de echtheid van het document of de juistheid van de daarin opgenomen gegevens, dient nader onderzoek te worden gedaan. In eerste instantie wordt de aparte registratie van geprivilegieerden in de gemeente geraadpleegd. Deze registratie bestaat uit de gegevens die van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ontvangen (de zogenaamde mutatieoverzichten uit de Protocollaire Basisadministratie PROBAS). Mocht dit geen uitsluitsel geven of is de betrokken persoon daarin niet opgenomen, dan dient rechtstreeks contact te worden opgenomen met de helpdesk geprivilegieerden van het ministerie van Buitenlandse Zaken op telefoonnummer 070-3486490.

Eerste inschrijving van een geprivilegieerde in de GBA

Bij eerste inschrijving dient de geprivilegieerde, naast het identiteitsbewijs geprivilegieerden, alle vereiste brondocumenten over te leggen, die eventueel zijn gelegaliseerd of geverifieerd. Bij de beoordeling van de brondocumenten dient er rekening mee te worden gehouden dat vanaf 1 juli 1998 inschrijving van geprivilegieerden in de GBA niet mogelijk was, terwijl zij mogelijk al in het bezit waren van de vereiste brondocumenten. Het is in dat geval niet redelijk om recente brondocumenten van deze geprivilegieerden te verlangen. Indien brondocumenten geheel ontbreken vindt niettemin inschrijving plaats als de identiteit van de geprivilegieerde, zijn adres in de gemeente en de rechtmatigheid van zijn verblijf (aan de hand van het identiteitsbewijs geprivilegieerden) kunnen worden vastgesteld. Betrokkene wordt er wel op gewezen, dat hij zo spoedig mogelijk alsnog de ontbrekende documenten moet overleggen.

Inschrijving als geprivilegieerde vindt niet plaats, indien op het identiteitsbewijs geprivilegieerden de code 'NL' (Nederlander) of 'DV' (duurzaam verblijf) is opgenomen. Voorts blijft inschrijving achterwege, indien het ministerie van Buitenlandse Zaken met betrekking tot een bepaalde geprivilegieerde bij afzonderlijk besluit heeft medegedeeld dat deze in verband met zijn geprivilegieerde status niet ingeschreven mag worden in de GBA. In dat geval is de gemeente daarvan reeds door het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld.

Direct bij het aanleggen van de persoonslijst van een geprivilegieerde wordt in rubriek 04.82.30 Beschrijving document de aanduiding PROBAS opgenomen. Daarmee wordt voorkomen dat na het aanleggen van de persoonslijst een vulbericht naar het VAS wordt gezonden en de vreemdelingendienst ten onrechte de geprivilegieerde zou kunnen oproepen om zich te komen melden. Let op: De aanduiding PROBAS dient te allen tijde als eerste in rubriek 04.82.30 te worden vermeld, dus voorafgaand aan de eventuele beschrijving van een document waaraan de nationaliteit is ontleend. Aangezien groep 82 Document niet verplicht is in categorie 04 Nationaliteit, kan het zijn dat groep 82 Document niet voorkomt. In dat geval moet in rubriek 04.82.30 Beschrijving document uitsluitend de aanduiding PROBAS vermeld worden. Het actualiseren van rubriek 04.82.30 Beschrijving document leidt niet tot het ontstaan van historie.

Herinschrijving van een geprivilegieerde in de GBA

De herinschrijving van een geprivilegieerde die eerder in de GBA was opgenomen, geschiedt in beginsel op gelijke wijze als een eerste inschrijving. Een belangrijk verschil is dat slechts naar brondocumenten wordt gevraagd, die betrekking hebben op in de GBA nog niet vermelde rechtsfeiten of rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan sedert de opschorting van de persoonslijst.

In het geval van een herinschrijving zal op de opgeschorte persoonslijst van de geprivilegieerde veelal een afnemersindicatie van de vreemdelingendienst voorkomen. Na actualisering van de persoonslijst wordt dan een mutatiebericht aan het VAS gezonden. Het is mede daarom bij herinschrijving van een geprivilegieerde noodzakelijk dat te allen tijde direct bij de actualisering van de persoonslijst in rubriek 04.82.30 de aanduiding PROBAS wordt opgenomen. Deze aanduiding wordt meegezonden in het mutatiebericht aan het VAS, zodat de vreemdelingendienst weet dat de betrokken geprivilegieerde niet mag worden opgeroepen om zich te komen melden.

 1. Geprivilegieerden zijn personen die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn als diplomatiek of consulair ambtenaar, dan wel die in dienst zijn bij een internationale organisatie. Krachtens internationaal recht genieten zij (en hun inwonende gezinsleden) een bijzondere verblijfsrechtelijke status en zijn zij geen vreemdeling in de zin van de Vreemdelingenwet.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina