Besluit voortzetting integratie-uitkering precariobelasting op telecommunicatiekabels

Geldend van 25-10-2002 t/m heden

Besluit van 22 augustus 2002, houdende aanpassing van de verdeling van de middelen uit het gemeentefonds van de integratie-uitkering afschaffing precariobelasting op omroepkabels en andere telecommunicatiekabels (Besluit voortzetting integratie-uitkering precariobelasting op telecommunicatiekabels)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 maart 2002, FO2002/U60515, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 13 van de Financiële verhoudingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 april 2002, nr. W04.02.0123/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 augustus 2002, nr. FO2002/84023, mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

De uitkering is gebaseerd op de uitkering, die in het uitkeringsjaar 2001 aan de gemeenten is verstrekt uit hoofde van het Besluit integratie-uitkering afschaffing precariobelasting op omroepkabels en andere telecommunicatiekabels. De uitkeringsbedragen voor de jaren 2002 tot en met 2007 zijn vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

In aanvulling op de uitkering genoemd in artikel 2 wordt de algemene uitkering van de gemeenten Amsterdam en Den Haag in ieder van de uitkeringsjaren 2005 tot en met 2007 verhoogd door een toevoeging aan het vaste bedrag van deze gemeenten, die overeenkomt met € 10 473 005,27 respectievelijk € 431 301,10 gedeeld door de uitkeringsfactor, bedoeld in het Besluit Financiële Verhouding 2001, artikel 1 onder c, die voor dat uitkeringsjaar geldt.

Artikel 4

De uitkering genoemd in artikel 2 wordt herberekend naar rato van de mutatie in het aantal inwoners, indien in de periode 2002 tot en met 2007 bij in de bijlage van dit besluit genoemde gemeenten een wijziging plaatsvindt van de gemeentelijke indeling, als bedoeld in artikel 1 onderdeel b van de Wet algemene regels herindeling.

Artikel 5

Het Besluit integratie-uitkering afschaffing precariobelasting op omroepkabels en andere telecommunicatiekabels wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voortzetting integratie-uitkering afschaffing precariobelasting op telecommunicatiekabels.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 augustus 2002

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Staatssecretaris van Financiën,

S. R. A. van Eijck

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Bijlage Integratie-uitkering afschaffing precariobelasting op telecommunicatiekabels voor de uitkeringsjaren 2002 tot en met 2007 (bedragen in euro's)

1

2

3

4

5

6

7

Gemeenten per 1-1-2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Amsterdam

33 418 947,97

32 752 303,91

32 085 659,86

20 946 010,53

10 473 005,27

0,00

Den Haag

2 498 217,51

2 096 779,44

1 695 341,37

862 602,20

431 301,10

0,00

Apeldoorn

1 690 174,51

1 550 707,19

1 411 239,86

7 913 251,36

7 489 327,18

7 065 403,00

Eindhoven

1 017 934,79

833 352,02

648 769,24

2 888 271,31

2 733 542,49

2 578 813,67

Rotterdam

455 853,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Heerlen

442 306,23

355 958,52

269 610,80

1 140 303,61

1 079 215,91

1 018 128,22

Leiden

427 448,07

321 250,60

215 053,14

677 324,17

641 038,94

604 753,72

Helmond

366 721,02

293 275,23

219 829,44

910 831,60

862 037,05

813 242,50

Purmerend

263 521,80

198 052,93

132 584,07

417 605,69

395 233,95

372 862,22

Roermond

130 547,13

89 565,34

48 583,54

47 299,77

44 765,86

42 231,94

Katwijk

113 442,99

76 230,96

39 018,92

11 242,81

10 640,51

10 038,22

Zaanstad

85 214,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Leiderdorp

85 149,81

61 392,36

37 634,92

86 348,76

81 722,94

77 097,11

Waddinxveen

77 740,53

53 380,51

29 020,48

28 998,41

27 444,93

25 891,44

Oegstgeest

76 130,17

56 966,50

37 802,82

115 976,87

109 763,83

103 550,78

Rijnsburg

55 981,04

42 533,70

29 086,37

97 309,52

92 096,51

86 883,50

Haarlem

40 053,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voorburg

21 641,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Delft

12 094,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valkenburg ZH

8 396,98

4 995,67

1 594,36

0,00

0,00

0,00

Heemstede

4 990,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bennebroek

2 064,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

41 294 572,36

38 786 744,88

36 900 829,19

36 143 376,61

24 471 136,47

12 798 896,32

Terug naar begin van de pagina