Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2002

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 19-03-2005 t/m 30-11-2005

Besluit van de Minister van Justitie strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij openbaar vervoersbedrijven

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Handelend in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. buitengewoon opsporingsambtenaar:

de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

b. openbaar vervoersbedrijf:

de vervoerder, bedoeld in artikel 1, onder k, van de Wet personenvervoer 2000, die openbaar vervoer verricht, uitgezonderd de NS Groep N.V.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2005]

Maximaal het aantal in de bijlage bij dit besluit aangegeven medewerkers, in dienstbetrekking werkzaam bij de in deze bijlage genoemde openbaar vervoersbedrijven en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2005]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:

  • a. de Wet personenvervoer 2000;

  • b. artikel 435, onder ten vierde, van het Wetboek van Strafrecht;

  • c. Algemene plaatselijke verordeningen, het Zuidhollands Verenreglement, voor zover deze verordening samenhangt met het vervoer van personen en de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen door het bevoegd gezag, en

  • d. andere wetten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van dat onderzoek.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid van de buitengewoon opsporingsambtenaar geldt voor het grondgebied waarop:

  • a. het openbaar vervoersbedrijf waarbij de desbetreffende buitengewoon opsporingsambtenaar in dienstbetrekking werkzaam is, vervoer verricht;

  • b. een of meer andere openbaar vervoersbedrijven als genoemd in de bijlage bij dit besluit vervoer verrichten, voor zover een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot controle en opsporing van strafbare feiten tussen het openbaar vervoerbedrijf, waarbij de desbetreffende buitengewoon opsporingsambtenaar in dienstbetrekking werkzaam is, en een of meer andere openbaar vervoersbedrijven is gesloten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2005]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissement, waarin de vestigingsplaats is gelegen van het openbaar vervoersbedrijf waarbij de buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam is.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps van de regio, waarin de vestigingsplaats is gelegen van het openbaar vervoersbedrijf waarbij de desbetreffende buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam is.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste en het tweede lid kan, indien door openbaar vervoersbedrijven een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder b, is gesloten in de bijlage bij dit besluit één hoofdofficier van justitie als toezichthouder en één korpschef als direct toezichthouder worden aangewezen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2005]

De directeur van een openbaar vervoersbedrijf brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij het betreffende bedrijf aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het desbetreffende openbaar vervoersbedrijf;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2005]

Het besluit van de Minister van Justitie van 21 december 2000 (Stcrt. 250) wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2005]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 6 genoemde besluit, worden voor de duur van hun geldigheid geacht akten en legitimatiebewijzen of overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit te zijn.

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2002 en vervalt met ingang van 1 september 2007.

Artikel 9

[Vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2002.

Dit besluit wordt in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.

Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.

Den Haag, 22 augustus 2002

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

directeur-generaal Rechtshandhaving

,

C.W.M. Dessens

Bijlage

[Vervallen per 01-12-2005]

Naam en vestigings plaats vervoersbedrijf

Maximaal aantal buitengewoon opsporingsambtenaren

Toezichthouder

Direct toezichthouder

Gemeentevervoer Amsterdam

300

Hoofdofficier van Justitie Amsterdam

Korpschef Amsterdam te Amsterdam-Amstelland

Gemeentelijk vervoerbedrijf Rotterdamse Electrische Tram (RET) te Rotterdam

225

Hoofdofficier van Justitie Rotterdam

Korpschef Rotterdam-Rijnmond

N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg Maatschappij (HTM) te Den Haag

250

Hoofdofficier vanJustitie Den Haag

Korpschef Haaglanden

GVU NV te Utrecht

20

Hoofdofficier van Justitie Utrecht

bedrijf Korpschef

ARRIVA B.V. te Heerenveen

90

Hoofdofficier van Justitie Leeuwarden

Korpschef Friesland

Stadsvervoer Dordrecht (SVD) te Dordrecht

15

Hoofdofficier van Justitie Dordrecht

Korpschef Holland-Zuid

Stadsbus Maastricht B.V. te Maastricht

15

Hoofdofficier van Justitie Maastricht

Korpschef Limburg- Zuid

NOVIO N.V. te Nijmegen

8

Fungerend Hoofdofficier van Justitie Arnhem

Korpschef officier van Gelderland-Zuid

N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten (BBA) te Breda

40

Hoofdofficier van Justitie Breda

Korpschef Midden- en West-Brabant

Hermes Openbaar Vervoer B.V. te Weert

50

Hoofdofficier van Justitie Roermond

Korpschef Limburg- Noord

NoordNed Personenvervoer B.V. te Leeuwarden

75

Hoofdofficier van Justitie Leeuwarden

Korpschef Friesland

Syntus B.V. te Doetinchem

50

Hoofdofficier van JustitieOost-Gelderland

Korpschef Noord- en Zutphen

Connexxion N.V., waarvan deel uitmaken:

300

   

ZWN Openbaar Vervoer N.V. te Boskoop

 

Hoofdofficier van Justitie Utrecht

Korpschef Utrecht

Connexxion Openbaar Vervoer N.V. te Haarlem

 

Hoofdofficier vanJustitie Utrecht

Korpschef Utrecht

Oostnet Groep N.V. te Amersfoort

 

Hoofdofficier van Justitie Utrecht

Korpschef Utrecht

Stadsvervoer Nederland B.V.

12

korpschef Utrecht

hovj Utrecht

Terug naar begin van de pagina