Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 31-08-2002 t/m 31-12-2005

Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 17 van de Wet financiering volksverzekeringen ;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling worden de landen van het Koninkrijk der Nederlanden aangemerkt als afzonderlijke mogendheden.

Artikel 2. Partnerbegrip voor vaststelling premie-inkomen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3. Heffingspercentage bij verschillende premiepercentages

[Vervallen per 01-01-2006]

Ingeval zich ten aanzien van een verzekerde die in de premieheffing bij wege van aanslag wordt betrokken in het kalenderjaar tijdvakken voordoen waarin anders dan ingevolge artikel 12 van de wet verschillende premiepercentages gelden, wordt van hem de premie geheven naar een percentage (heffingspercentage) dat is samengesteld uit tijdsevenredige delen van die verschillende premiepercentages. Het heffingspercentage wordt afgerond op honderdsten naar beneden.

Artikel 4. Uitzonderingen premie-inkomen voor premieheffing

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de premieheffing behoren niet tot het premie-inkomen:

 • a. uitkeringen op grond van de socialezekerheidswetgeving van een andere mogendheid die zijn onderworpen aan premieheffing krachtens een wettelijke regeling inzake uitkeringen bij ouderdom en overlijden van die andere mogendheid;

 • b. ten aanzien van degene die verzekerd is en die tevens werkzaamheden verricht of heeft verricht buiten Nederland: het gedeelte van het premie-inkomen waarop, op grond van een internationale regeling inzake sociale zekerheid die tussen Nederland en een of meer andere mogendheden van kracht is, de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is, of dat, bij gebreke van een internationale regeling, is onderworpen aan premieheffing krachtens een wettelijke regeling inzake uitkeringen bij ouderdom en overlijden van een andere mogendheid;

 • c. ten aanzien van degene die niet is uitgezonderd van de volksverzekeringen op grond van de artikelen 13, eerste lid, onderdeel a, 13, tweede lid, onderdeel c, 13, derde lid, onderdeel a, 13, vierde lid, onderdeel c, 14, eerste lid, onderdeel a, 15, eerste lid, onderdelen a, b en c, subonderdeel 1o, of 16, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 in verband met het verrichten van de in die artikelen bedoelde andere werkzaamheden: het belastbare loon uit de dienstbetrekking uit hoofde waarvan hij zou zijn uitgezonderd van de volksverzekeringen indien hij die andere werkzaamheden niet zou hebben verricht.

Artikel 5. Premie-inkomen bij premieplichtigheid over gedeelte kalenderjaar

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ten aanzien van degene die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar niet premieplichtig doch gedurende die periode wel belastingplichtig is, wordt voor de premieheffing bij wege van aanslag het premie-inkomen naar tijdsevenredigheid afgeleid van het premie-inkomen dat in aanmerking zou zijn genomen als de premieplicht volledig zou zijn samengevallen met de belastingplicht.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt als premie-inkomen geen hoger bedrag in aanmerking genomen dan het premie-inkomen verminderd met het gedeelte daarvan, waarop, op grond van een internationale regeling inzake sociale zekerheid die tussen Nederland en een of meer andere mogendheden van kracht is, de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is, of dat, bij gebreke van een internationale regeling, is onderworpen aan premieheffing krachtens een wettelijke regeling inzake uitkeringen bij ouderdom en overlijden van een andere mogendheid.

Artikel 6. Aanpassing maximum premie-inkomen bij gedeeltelijke premieplicht anders dan door overlijden

[Vervallen per 01-01-2006]

Ten aanzien van degene die gedurende een deel van het kalenderjaar anders dan door overlijden niet premieplichtig is, wordt voor de premieheffing bij wege van aanslag als premie-inkomen in aanmerking genomen het bedrag dat naar tijdsevenredigheid is afgeleid van het in artikel 10, zesde lid, van de wet vermelde premie-inkomen dat maximaal in aanmerking zou zijn genomen indien gedurende het gehele kalenderjaar sprake zou zijn geweest van premieplicht, tenzij toepassing van de bepalingen in de wet of van de overige bepalingen in deze regeling tot een lager premie-inkomen leidt.

Artikel 7. Tijdsevenredige vaststelling

[Vervallen per 01-01-2006]

Ingeval voor de premieheffing bij wege van aanslag het heffingspercentage of het premie-inkomen moet worden bepaald door middel van tijdsevenredige vaststelling, wordt daarbij:

 • a. een kalenderjaar op 360 dagen gesteld;

 • b. een kalendermaand op 30 dagen gesteld;

 • c. de dag waarop het tijdvak aanvangt als een gehele dag in aanmerking genomen;

 • d. de dag waarop het tijdvak eindigt niet in aanmerking genomen.

Artikel 8. Premie-inkomen indien niet onderworpen aan loonbelasting

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de toepassing van artikel 9 van de wet wordt degene die verzekerd is uit hoofde van werkzaamheden of vroegere werkzaamheden dan wel uit hoofde van het recht op een uitkering waarvan de opbrengst niet aan de loonbelasting is onderworpen, geacht ook voor die opbrengst daaraan te zijn onderworpen.

 • 2 Voor de toepassing van artikel 9 van de wet wordt de in het eerste lid bedoelde verzekerde geacht aan de loonbelasting te zijn onderworpen voorzover hij uit een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de loonbelasting loon geniet van een inhoudingsplichtige in de zin van die bepalingen dan wel een uitkering geniet die is genoemd in artikel 11, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

Artikel 9. Intrekking uitvoeringsregeling en overgangsregeling

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 1990 wordt ingetrokken.

 • 2 Voor de premieheffing volksverzekeringen over de jaren voorafgaande aan het jaar 2002 blijft de Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 1990, zoals deze regeling luidde voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 augustus 2002

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina