Besluit loodsgelden en loodsvergoedingen Scheldereglement

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van het `Besluit loodsgelden en loodsvergoedingen Scheldereglement'

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 24, eerste lid, van het Scheldereglement;

Besluiten:

Hoofdstuk I. Het loodsgeld

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

De loodsgeldtarieven worden onderscheiden in een zeeloodsgeldtarief, verder aangeduid als Z-tarief, en een binnenloodsgeldtarief, verder aangeduid als B-tarief.

Voor de bepaling van het Z-tarief en het B-tarief geldt als grondslag de diepgang van de schepen in decimeter. De halve decimeter en meer geldt als een volledige decimeter.

De bedragen van het B-tarief worden mee bepaald door de afgelegde afstand in zeemijlen, zoals die bij de tarieven in de bijlage bij dit besluit zijn vermeld. Onder een zeemijl wordt verstaan de mijl van 60 in een graad (1852 m).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Het Z-tarief is verschuldigd voor loodsreizen vanaf zeewaarts de uiterton tot Vlissingen-Rede en omgekeerd.

Als uitertonnen gelden de volgende geografische posities:

 • voor het Oostgat:

  • 51° 35' 30'' N.

  • 3° 23' 00'' O.

 • voor de Deurlo:

  • 51° 30' 12'' N.

  • 3° 16' 30'' O.

 • voor het Scheur:

  • 51° 24' 00'' N.

  • 3° 07' 30'' O.

 • voor de Wielingen:

  • 51° 22' 30'' N.

  • 3° 07' 30'' O.

Onder Vlissingen-Rede wordt verstaan hetgeen als zodanig is omschreven in het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Een ½ Z-tarief is verschuldigd voor loodsreizen vanaf Vlissingen-Rede naar Zeebrugge-Rede.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het B-tarief is verschuldigd voor alle verplaatsingen binnen het redegebied Vlissingen en landwaarts daarvan.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Als gedurende een loodsreis een of meermalen wordt geankerd en als die loodsreis daarna wordt voortgezet, wordt die reis voor de toepassing van de loodsgeldtarieven niet beschouwd als geëindigd of onderbroken, mits gedurende het ten anker liggen geen lading wordt ingenomen of gelost, noch passagiers worden ingescheept of ontscheept.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Toename van de diepgang als gevolg van schade van een schip gedurende de loodsreis een wijziging ondergaat, wordt het loodsgeld volgens het Z-, respectievelijk het B-tarief op het volledige traject in kwestie berekend op de grootste diepgang.

Een toename van de diepgang, als gevolg van schade door een ongeval gedurende de loodsreis, wordt voor de berekening van het loodsgeld volgens het Z- of het B-tarief niet in aanmerking genomen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Als een gezagvoerder van een schip gelijktijdig gebruikmaakt van de diensten van meer dan een loods, zonder dat hij daartoe krachtens artikel 11 van het Scheldereglement verplicht is, moet er evenveel keer loodsgeld en - in voorkomende gevallen - een loodsvergoeding als bedoeld in artikel 19 van dit besluit, worden betaald, als er loodsen aan boord zijn.

Als een gezagvoerder van een schip gelijktijdig gebruikmaakt van de diensten van meer dan een loods per traject, omdat hij daartoe krachtens artikel 11 van het Scheldereglement verplicht is, moet eenmaal loodsgeld worden betaald, en - in voorkomende gevallen - evenveel keer een loodsvergoeding als bedoeld in artikel 19 van dit besluit, als er loodsen aan boord zijn.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

De gezagvoerders van schepen die naar zee of naar het buitenland vertrekken, moeten ten genoegen van degene die belast is met de inning van de loodsgelden zekerheid stellen voor het bedrag, dat zij op grond van dit besluit verschuldigd zijn.

Voor de ontvangst van loodsgelden en loodsvergoedingen wordt aan de belanghebbende een kwitantie verstrekt.

Het loodsgeld en de loodsvergoedingen moeten aan de in het eerste lid bedoelde ontvanger worden betaald, binnen dertig dagen nadat ze verschuldigd zijn, waarna de wettelijke interesten worden aangerekend.

Hoofdstuk II. Vrijstellingen van het loodsgeld

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

De gezagvoerders van schepen die krachtens artikel 9, tweede lid, onderdeel a, of vierde lid, van het Scheldereglement zijn vrijgesteld, onderscheidenlijk ontheven, van de verplichting, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Scheldereglement, zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van loodsgeld en loodsvergoedingen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

De gezagvoerder van een schip dat behoort tot een van de volgende categorieën is vrijgesteld van de verplichting tot betaling van loodsgeld en loodsvergoedingen, ook al maakt hij gebruik van de diensten van een loods:

 • oorlogsschepen van beide landen;

 • schepen in eigendom van of in beheer bij de Belgische, Vlaamse of Nederlandse overheid;

 • schepen in eigendom van of in beheer bij de Vlaamse of Nederlandse loodsdienst.

Hoofdstuk III. Bijzondere tarieven voor het loodsgeld

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

Als de gezagvoerder van een schip zeewaarts de uiterton een loods heeft overgenomen en die weer ontscheept zonder die uiterton voorbij te varen, is een ½ Z-tarief verschuldigd.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

Als de gezagvoerder van een schip pas binnenwaarts de uiterton, doch voor Vlissingen-Rede, gebruik heeft kunnen maken van de diensten van een loods, is een ½ Z-tarief verschuldigd.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

Als de diensten van een loods bestaan uit het geven van adviezen vanaf de wal of als een of meer schepen, die geen loods aan boord hebben, door een loodsvaartuig of een ander schip, waarop een loods dienst verricht, worden vóórgeloodst, moet voor elk van de eerstbedoelde schepen drie vierde van de loodsgelden volgens de tarieven worden betaald.

Als een schip gedurende dezelfde loodsreis op het zeetraject zowel adviezen vanaf de wal ontvangt, als door een loods aan boord geloodst wordt, of door een loodsvaartuig of een ander schip, waarop een loods dienst verricht, wordt vóórgeloodst, moet loodsgeld volgens het Z-tarief worden betaald.

Als een schip volgens de bevoegde autoriteit niet behoorlijk bestuurbaar is, moet anderhalve maal het loodsgeld volgens de tarieven worden betaald.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

Als een schip tussen Vlissingen-Rede en de uitertonnen terugkeert, moet voor het afgelegde zeetraject het loodsgeld volgens het Z-tarief worden betaald.

Voor een schip dat een proefvaart maakt binnenwaarts de uiterton, moet telkens voor een afgelegde afstand van 8 zeemijlen loodsgeld volgens het B-tarief worden betaald, waarbij gedeelten van die afstand als 8 zeemijlen worden berekend.

Als de voormelde proefvaart, zich daarna uitstrekt tot zeewaarts de uiterton, moet na het ogenblik dat het schip koers zet naar zee, voor die loodsreis zeewaarts Vlissingen-Rede, of voor een gedeelte daarvan, loodsgeld volgens het Z-tarief worden betaald. Bij terugkeer uit zee is opnieuw loodsgeld volgens het Z-tarief verschuldigd. Als daarop aansluitend binnenwaarts de uiterton zeewaarts Vlissingen-Rede heen en weer wordt gekoerst, is loodsgeld volgens het B-tarief verschuldigd, vanaf het ogenblik dat het schip voor de eerste maal weer koers zet in de richting van de zee en als dat eerste in het redegebied Vlissingen of landwaarts daarvan gebeurt, vanaf het ogenblik, dat voor de eerste maal Vlissingen-Rede wordt doorgevaren of verlaten.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor gesleepte schepen wordt het loodsgeld met 10 procent verhoogd.

Als er op basis van de lengte van het gesleepte schip, twee loodsen worden opgelegd, wordt de verhoging, bedoeld in het eerste lid, alleen toegepast voor de loods die zijn functie uitoefent aan boord van het gesleepte schip.

De tarieven voor gesleepte schepen blijven van toepassing, als de loods zijn dienst op de sleepboot uitoefent.

Als pas bij de aanvang of het einde van een loodsreis bij het uit- of invaren van een haven of dok, of naar of van de rede, van sleepboothulp gebruik wordt gemaakt, vindt de verhoging van het loodsgeld met 10 procent geen toepassing. Het voorgaande geldt eveneens als tijdens de loodsreis, door omstandigheden die bij aanvang van de reis redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, van sleepboothulp moet worden gebruikgemaakt of als gedurende de loodsreis een of meer sleepboten meevaren om zo nodig hulp te verlenen.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

De gezagvoerders van schepen die krachtens artikel 9, tweede lid, onderdeel b, van het Scheldereglement, zijn vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Scheldereglement betalen een vierde van het loodsgeld volgens de tarieven.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2009]

Het bedrag aan loodsgeld dat de gezagvoerder verschuldigd is, wordt vastgesteld aan de hand van de tabel, opgenomen in bijlage. De verhogingen en verlagingen van het loodsgeld worden toegepast in de volgorde van de artikelen van dit besluit, met dien verstande dat elke volgende verhoging of verlaging wordt berekend over het reeds verhoogde of verlaagde bedrag.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2009]

Als bij de toepassing van de artikelen van dit besluit het bedrag van het loodsgeld uitkomt op een decimaal getal, wordt dit getal afgerond naar een lagere euro.

De afronding, bedoeld in het eerste lid, vindt bij toepassing van meer dan een van de hiervoor bedoelde artikelen pas plaats na de laatste bewerking.

Hoofdstuk IV. De loodsvergoedingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2009]

De gezagvoerder van een schip is, naast het loodsgeld, in de in de bijlage opgenomen gevallen de daarbij vermelde loodsvergoedingen verschuldigd.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor reis- en verblijfkosten en voor het niet aan boord verstrekken van voeding aan de loods is de gezagvoerder een vergoeding verschuldigd volgens tarieven die in beide landen gelden.

Hoofdstuk V. Inwerkingtreding en bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het Scheldereglement in werking treedt en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant.

Brussel, 21 augustus 2002

De Vlaamse

minister

,

S. Stevaert

's-Gravenhage, 21 augustus 2002.
De Nederlandse

minister

,

R.H. de Boer.

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2009]

EURO

 

Tarief Z

     

Tarief B

     
                 

diepgang

in dm

loods-

tarief

uit of naar

zee

tot en met 7

zeemijl

8 tot en

met 11

zeemijl

12 tot en

met 17

zeemijl

18 tot en

met 25

zeemijl

26 tot en

met 35

zeemijl

36 tot en

met 47

zeemijl

48 tot en

met 61

zeemijl

kolom 1

kolom 2

kolom 3

kolom 4

kolom 5

kolom 6

kolom 7

kolom 8

kolom 9

25 en

               

minder

167

41

47

60

66

74

84

91

26

180

42

53

63

69

79

88

100

27

188

46

55

64

73

84

91

102

28

195

47

60

67

79

88

100

109

29

207

49

63

72

80

91

102

113

30

217

53

64

74

85

96

109

117

                 

31

224

55

66

79

88

100

113

123

32

238

60

69

80

91

108

117

130

33

244

62

72

85

96

109

122

134

34

254

63

74

88

100

113

127

142

35

262

64

79

90

108

117

131

144

                 

36

275

67

80

96

109

123

137

150

37

290

72

85

100

116

130

144

158

38

303

74

90

108

122

135

150

166

39

316

79

91

109

123

143

157

174

40

331

80

100

116

131

148

162

181

                 

41

351

87

108

123

142

158

178

193

42

375

91

113

131

149

167

188

207

43

397

100

117

137

158

180

197

220

44

421

108

123

145

167

188

212

230

45

443

109

131

155

178

197

222

244

                 

46

476

117

143

166

193

214

239

262

47

511

127

154

180

206

229

255

282

48

546

135

161

193

218

245

274

303

49

579

144

174

203

230

262

290

317

50

617

154

182

214

244

275

308

338

                 

51

658

161

194

229

261

294

329

361

52

702

177

211

244

282

315

350

386

53

748

187

222

261

299

337

373

413

54

789

196

238

276

315

354

395

437

55

838

211

250

292

334

374

419

460

                 

56

889

220

265

311

354

397

443

491

57

943

238

282

329

374

424

470

521

58

995

249

299

349

396

450

495

549

59

1048

261

314

368

419

470

526

577

60

1113

278

334

387

443

498

555

612

                 

61

1166

292

347

407

466

526

583

642

62

1218

305

366

427

489

549

608

672

63

1274

318

378

446

510

573

635

699

64

1325

334

395

462

531

598

665

730

65

1382

344

413

481

551

622

689

761

                 

66

1432

357

428

500

573

646

717

790

67

1486

373

446

520

595

672

744

814

68

1541

385

461

538

617

693

768

848

69

1595

401

476

555

635

717

795

877

70

1648

411

493

578

657

741

826

905

                 

71

1692

422

506

593

673

761

844

933

72

1749

437

524

610

698

789

875

961

73

1803

450

540

631

720

807

900

992

74

1859

464

558

649

742

837

928

1020

75

1913

477

574

670

763

862

956

1054

                 

76

1969

491

589

688

789

885

986

1084

77

2023

504

601

707

806

909

1010

1110

78

2079

523

623

727

830

934

1039

1143

79

2134

532

638

742

853

959

1067

1171

80

2190

546

656

764

875

986

1094

1204

                 

81

2242

560

672

784

897

1008

1122

1234

82

2300

577

688

805

920

1034

1149

1264

83

2354

585

705

823

940

1056

1176

1293

84

2406

599

722

843

965

1084

1204

1324

85

2463

617

737

862

986

1107

1233

1356

                 

86

2521

631

757

879

1007

1136

1258

1388

87

2574

646

769

900

1029

1154

1287

1413

88

2629

657

789

920

1051

1186

1313

1445

89

2684

670

805

940

1071

1207

1342

1478

90

2741

686

823

956

1094

1233

1367

1506

                 

91

2764

690

828

966

1104

1243

1383

1523

92

2822

704

844

988

1130

1269

1412

1552

93

2875

718

863

1004

1148

1293

1438

1581

94

2927

733

878

1026

1174

1318

1465

1609

95

2983

744

893

1044

1192

1344

1490

1643

                 

96

3040

758

910

1063

1212

1367

1519

1672

97

3092

771

925

1082

1237

1394

1545

1700

98

3150

786

943

1101

1257

1416

1575

1733

99

3201

799

959

1117

1281

1440

1601

1760

100

3257

812

977

1140

1301

1465

1627

1792

                 

101

3276

817

983

1144

1313

1473

1640

1801

102

3333

833

997

1164

1332

1499

1665

1832

103

3386

845

1014

1185

1353

1524

1693

1863

104

3438

860

1033

1202

1375

1547

1719

1895

105

3496

872

1046

1220

1398

1570

1747

1920

                 

106

3505

874

1050

1225

1402

1576

1753

1926

107

3517

876

1053

1230

1407

1583

1757

1933

108

3527

879

1056

1235

1411

1588

1762

1939

109

3536

881

1061

1239

1415

1594

1767

1945

110

3547

883

1064

1243

1419

1599

1772

1952

                 

111

3592

899

1076

1256

1435

1614

1796

1975

112

3641

909

1094

1273

1454

1639

1820

2003

113

3692

923

1107

1290

1476

1660

1847

2031

114

3743

936

1123

1311

1496

1684

1869

2058

115

3794

948

1136

1326

1515

1707

1896

2087

                 

116

3847

961

1152

1343

1538

1731

1922

2113

117

3896

973

1166

1362

1556

1753

1944

2142

118

3946

987

1182

1379

1577

1772

1974

2170

119

3996

998

1199

1399

1597

1797

2000

2197

120

4049

1012

1213

1417

1619

1820

2022

2225

                 

121

4097

1021

1225

1431

1639

1845

2050

2254

122

4147

1036

1242

1451

1660

1867

2075

2284

123

4202

1048

1258

1468

1679

1887

2099

2308

124

4248

1062

1274

1486

1700

1909

2124

2337

125

4300

1073

1289

1505

1718

1934

2150

2364

                 

126

4350

1088

1304

1525

1742

1957

2176

2392

127

4401

1100

1320

1539

1759

1978

2200

2423

128

4452

1110

1334

1557

1780

2004

2225

2447

129

4505

1123

1351

1576

1799

2023

2249

2476

130

4552

1140

1363

1595

1820

2051

2278

2504

                 

131

4604

1149

1379

1611

1840

2073

2300

2532

132

4655

1161

1398

1628

1864

2094

2326

2561

133

4707

1175

1411

1646

1881

2117

2351

2587

134

4755

1189

1425

1662

1903

2142

2378

2615

135

4809

1202

1444

1683

1922

2164

2405

2643

                 

136

4859

1213

1454

1700

1943

2187

2428

2675

137

4909

1225

1469

1718

1963

2209

2452

2698

138

4961

1241

1486

1735

1984

2232

2479

2726

139

5008

1253

1504

1753

2003

2255

2504

2756

140

5062

1263

1519

1770

2022

2278

2530

2782

                 

141

5115

1277

1533

1790

2042

2300

2554

2812

142

5167

1290

1549

1808

2066

2324

2582

2843

143

5221

1304

1565

1826

2087

2349

2608

2871

144

5273

1318

1580

1847

2108

2372

2637

2900

145

5323

1331

1597

1864

2128

2393

2663

2928

                 

146

5377

1342

1614

1881

2150

2420

2687

2959

147

5432

1356

1628

1899

2170

2440

2715

2984

148

5484

1369

1645

1918

2191

2465

2741

3017

149

5536

1383

1660

1935

2212

2492

2767

3044

150

5587

1398

1674

1957

2233

2513

2793

3070

                 

151

5642

1411

1692

1974

2255

2539

2820

3099

152

5694

1421

1707

1989

2278

2561

2845

3130

153

5748

1435

1722

2009

2297

2586

2872

3159

154

5799

1448

1742

2027

2317

2608

2899

3188

155

5850

1463

1754

2043

2337

2634

2923

3215

                 

156

5903

1473

1769

2066

2361

2654

2951

3247

157

5956

1489

1784

2084

2380

2680

2978

3272

158

6008

1499

1801

2101

2401

2701

3002

3306

159

6061

1514

1816

2121

2423

2726

3029

3332

160

6112

1526

1833

2138

2440

2751

3054

3362

                 

161

6167

1542

1848

2156

2465

2774

3082

3390

162

6220

1551

1866

2176

2487

2796

3107

3421

163

6270

1565

1880

2194

2504

2821

3135

3446

164

6323

1579

1896

2212

2528

2845

3160

3476

165

6375

1595

1909

2231

2547

2870

3186

3504

                 

166

6429

1606

1929

2247

2571

2891

3212

3535

167

6481

1619

1943

2266

2589

2916

3240

3562

168

6532

1630

1957

2285

2613

2937

3263

3593

169

6586

1646

1975

2302

2634

2964

3294

3621

170

6638

1659

1988

2323

2651

2984

3316

3649

                 

171

6691

1672

2006

2343

2676

3010

3343

3679

172

6744

1684

2021

2361

2696

3033

3370

3707

173

6794

1699

2038

2377

2717

3055

3396

3737

174

6846

1710

2054

2393

2737

3082

3423

3766

175

6900

1723

2070

2415

2757

3104

3448

3794

                 

176

6951

1736

2085

2432

2777

3129

3473

3825

177

7005

1751

2101

2451

2801

3153

3502

3852

178

7057

1762

2117

2469

2821

3173

3528

3879

179

7110

1772

2132

2489

2843

3197

3555

3911

180

7162

1790

2150

2504

2862

3221

3579

3939

                 

181

7215

1805

2164

2525

2883

3247

3605

3969

182

7268

1815

2179

2542

2905

3268

3633

3996

183

7319

1828

2196

2561

2924

3295

3658

4023

184

7374

1840

2212

2581

2947

3316

3683

4055

185

7424

1857

2225

2598

2967

3338

3711

4081

                 

186

7479

1869

2242

2615

2987

3363

3737

4113

187

7530

1881

2259

2635

3010

3387

3765

4139

188

7585

1895

2273

2651

3032

3409

3788

4172

189

7634

1908

2289

2669

3051

3436

3815

4197

190

7687

1919

2303

2691

3070

3456

3841

4224

                 

191

7737

1934

2318

2707

3095

3483

3869

4256

192

7794

1944

2335

2726

3114

3504

3896

4284

193

7843

1962

2351

2744

3135

3529

3920

4311

194

7898

1974

2366

2762

3158

3551

3947

4340

195

7950

1986

2382

2780

3179

3578

3974

4371

                 

196

8001

2000

2398

2801

3197

3600

3997

4398

197

8053

2014

2416

2818

3220

3626

4025

4429

198

8107

2023

2430

2837

3241

3647

4054

4460

199

8160

2039

2444

2854

3262

3668

4079

4484

200

8212

2051

2463

2872

3281

3693

4104

4519

In deze bijlage wordt verstaan onder helioperabel: vaartuigen die voorzien zijn van de nodige uitrusting zodat de beloodsing of het afhalen van een loods uitgevoerd kan worden met inzet van een helikopter en die als dusdanig erkend zijn door de loodsdienst van het Vlaamse Gewest.

In de volgende gevallen moet een gezagvoerder van een schip de daarbij vermelde loodsvergoedingen betalen:

 • als een aangevraagde loods wordt afbesteld of onverrichter zake moet terugkeren: 116 euro;

 • als een oponthoud plaatsvindt van meer dan een uur na het tijdstip waarop de loods voor het vertrek van het schip aan boord moest zijn of als meer dan een uur wordt afgeweken van het ingevolge artikel 13, eerste lid, van het Scheldereglement, aangekondigde tijdstip van aankomst bij een van de loodskruisposten: 58 euro voor elk uur of gedeelte daarvan dat volgt op het eerste uur tot maximaal 1392 euro voor het eerste etmaal en 696 euro voor elke 12 uur – of gedeelte daarvan – van elk volgend etmaal. Dat geldt eveneens als gedurende de loodsreis een loodswissel heeft plaatsgevonden en die loodsreis daarna niet wordt voortgezet binnen de tijdsduur van een uur, alsmede voor elk oponthoud van meer dan een uur gedurende de loodsreis.

  Dat is niet van toepassing als het oponthoud een gevolg is van:

  • a) weersomstandigheden ter plaatse;

  • b) het schutten;

  • c) de stand van het getij;

  • d) gebreken van het schip, die ontstaan zijn gedurende de loodsreis;

 • als een gezagvoerder van een ten anker liggend schip gebruikmaakt van de diensten van een loods, omdat hij daartoe krachtens wettelijk voorschrift verplicht is, of omdat hij daarom heeft verzocht 58 euro voor elk uur of gedeelte daarvan tot maximaal 1392 euro voor het eerste etmaal en 696 euro voor elke 12 uur – of gedeelte daarvan – van elk volgend etmaal;

 • als een gezagvoerder na een volbrachte loodsreis een loods aan boord houdt: 58 euro voor elk uur of gedeelte daarvan tot maximaal 1392 euro voor het eerste etmaal en 696 euro voor elke 12 uur – of gedeelte daarvan – van elk volgend etmaal;

 • als een loods niet wordt ontscheept op de gebruikelijke beloodsingsplaats, maar door de gezagvoerder mee op zee wordt genomen, ongeacht of op die zeereis loodsdienst wordt of kan worden verricht:

  • 750 euro per etmaal of gedeelte daarvan voor schepen met een lengte kleiner dan 125 meter,

  • 750 euro per etmaal of gedeelte daarvan voor schepen met een lengte van 125 tot 150 meter tussen zonsondergang en zonsopgang,

  • 750 euro per etmaal of gedeelte daarvan voor niet-helioperabele schepen met een lengte van 125 tot 150 meter tussen zonsopgang en zonsondergang,

  • 1900 euro per etmaal of gedeelte daarvan voor helioperabele schepen met een lengte van 125 tot 150 meter zijn tussen zonsopgang en zonsondergang en

  • 1900 euro per etmaal of gedeelte daarvan voor schepen met een lengte groter dan 150 meter.

   De duur wordt berekend vanaf het tijdstip dat de loods de gebruikelijke beloodsingsplaats voorbijvaart tot hij in zijn standplaats is teruggekeerd;

 • als een gezagvoerder een loods aan boord wenst te nemen op een andere dan de voor die reis gebruikelijke beloodsingsplaats ter hoogte van het zeegat in kwestie: 1900 euro per etmaal of een gedeelte daarvan. Dat wordt berekend vanaf het tijdstip waarop die loods zijn standplaats heeft verlaten tot het tijdstip waarop het schip dat door hem geloodst wordt, is aangekomen op de plaats waar de gezagvoerder in normale omstandigheden een loods aan boord had kunnen nemen, ongeacht of op de zeereis loodsdienst is of kon worden verricht;

 • als een loods bij het maken van een reis na het verlaten van het zeegat aan boord wordt gehouden, met de bedoeling hem dit schip vervolgens door hetzelfde zeegat weer naar binnen te laten loodsen, ongeacht of op die zeereis loodsdienst is of kon worden verricht en ongeacht of op die zeereis een haven wordt aangedaan: 1900 euro per etmaal of gedeelte daarvan, te rekenen tussen de tijdstippen van het uitgaand en inkomend passeren van het punt waar de loods in normale omstandigheden aan boord komt of van boord gaat;

 • als een loods, ten gevolge van zijn komst aan boord van een besmet schip, in een observatie-inrichting of ziekenhuis aan wal is moeten worden opgenomen: 1392 euro per etmaal of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf het tijdstip waarop hij is opgenomen, vermeerderd met de uit die opname voortvloeiende kosten.

Gezien om gevoegd te worden bij het ‘Besluit loodsgelden en loodsvergoedingen Scheldereglement’.

Terug naar begin van de pagina