Besluit verklaringen van vrijstelling Scheldereglement

[Regeling vervallen per 01-10-2008.]
Geldend van 01-10-2002 t/m 30-09-2008

Besluit verklaringen van vrijstelling Scheldereglement

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel b, van het Scheldereglement;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

grondige kennis:

het onderwerp wordt in zijn geheel begrepen en beheerst, en kan te allen tijde als parate kennis worden toegepast, zonder de hulp van op schrift gestelde gegevens;

zeeschepen met gevaarlijke lading:

schepen, gebouwd of geschikt gemaakt voor het vervoer van vloeibare lading van ontvlambare aard of gebezigd voor het vervoer van gas of chemicaliën in bulk, en geheel of gedeeltelijk daarmee geladen, dan wel leeg maar nog niet ontgast of ontdaan van hun gevaarlijke residuen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2008]

De gezagvoerder van een Scheldevaarder is vrijgesteld van de in artikel 9, eerste lid, van het Scheldereglement bedoelde verplichting, als de gezagvoerder of een bevoegd officier die feitelijk de navigatie leidt, in het bezit is van een verklaring van vrijstelling, afgegeven door de commissarissen of, namens hen, door de bevoegde autoriteit of bevoegde autoriteiten van het traject waarop de vrijstelling betrekking heeft.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2008]

Een afgegeven verklaring geldt niet:

 • voor zeeschepen met gevaarlijke lading;

 • voor zeeschepen die gesleept of geduwd worden;

 • op meer dan een van de volgende trajecten:

  • a) volle zee - Vlissingen;

  • b) Vlissingen - Antwerpen;

  • c) Vlissingen - Gent;

als gedurende dezelfde reis door de verklaringhouder minder dan 8 uur rust is genoten, alvorens een volgend traject af te leggen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2008]

De verklaring van vrijstelling, bedoeld in artikel 2, kan slechts worden afgegeven als de houder van de verklaring met goed gevolg het examen, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het Scheldereglement heeft afgelegd.

Het examen heeft in ieder geval voor het betreffende traject betrekking op:

 • verkeersreglementering: grondige kennis van de algemene en bijzondere scheepvaartreglementen, haven- en politieverordeningen;

 • het Scheldereglement: het Scheldereglement en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten, als die van belang zijn voor de gezagvoerder;

 • communicatieprocedures: grondige kennis van de geldende marifoon- en verkeersbegeleidingsprocedures;

 • voertaal: een zodanige kennis van de Nederlandse taal dat de kandidaat de communicatie tussen het scheepvaartverkeer onderling en met de wal kan volgen;

 • praktische navigatie: grondige kennis van:

  • a) de stromingen, getijden en banken;

  • b) de richtingen en diepten van de scheepvaartwegen;

  • c) de onder verschillende omstandigheden te sturen koersen;

  • d) de ligging en plaatsing van de verkeerstekens, kustlichten, ankerplaatsen en landmerken;

  • e) de waterstand- en spuiseinen;

  • f) de te gebruiken navigatiemiddelen;

  • g) de kunstwerken en leidingen, gelegen in of over de scheepvaartwegen;

  • h) de beloodsingsgebieden, met inbegrip van de gebieden waar vanaf de wal wordt geloodst;

 • manoeuvreren in het relevante gebied: grondige kennis van het manoeuvreren onder alle omstandigheden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het Scheldereglement in werking treedt en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant.

Brussel, 21-08-2002

De Vlaamse

minister

,

S. Stevaert

's-Gravenhage, 21 augustus 2002
De Nederlandse

minister

,

R.H. de Boer

Terug naar begin van de pagina