Besluit vrijstelling loodsplicht Scheldereglement

Geldend van 01-10-2008 t/m heden

Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van het 'Besluit vrijstelling loodsplicht Scheldereglement'

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel a, van het Scheldereglement;

Besluiten:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • lengte over alles: de lengte over alles volgens Lloyd’s Register of Ships;

 • Vlissingen-Rede: het gedeelte van de Westerschelde dat in het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 als redegebied Vlissingen is omschreven;

 • Rijnschip, Denemarkenvaarder, binnen/buiten-schip, register: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Nederlandse Loodsplichtbesluit 1995.

 • Gross Tonnage: Gross Tonnage volgens Lloyd’s Register of Ships.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van of krachtens artikel 11 van het Scheldereglement, zijn de gezagvoerders van de volgende categorieën schepen vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Scheldereglement:

 • binnenschepen, als ze zich niet zeewaarts Vlissingen-Rede bevinden;

 • estuaire vaart: binnenschepen, die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de Belgische kust varen, en als zodanig door de Belgische overheid zijn geregistreerd;

 • fluviomaritieme vaart: binnenschepen, die over een zeebrief beschikken, die uitsluitend in een beperkt gebied op zee mogen varen en als zodanig door de Belgische of de Nederlandse overheid zijn geregistreerd;

 • zeeschepen die ten anker liggen, met uitzondering van zeeschepen met een Gross Tonnage van 60.000 of meer of met een diepgang van 130 decimeter of meer als zij zich niet zeewaarts Vlissingen Rede bevinden;

 • Rijnschepen, Denemarkenvaarders en binnen/buiten-schepen die bij of krachtens de in Nederland geldende wettelijke voorschriften zijn vrijgesteld van de loodsplicht en die als zodanig zijn ingeschreven in het register, als zij zich niet zeewaarts Vlissingen-Rede bevinden;

 • vaartuigen, gebouwd voor het winnen of vervoeren van zand, baggerspecie of grind, tenzij ze tijdens de vaart voor een ander doel worden ingezet;

 • zeeschepen in eigendom van of in beheer bij de Vlaamse of Nederlandse loodsdienst;

 • schepen in eigendom van of in beheer bij de Belgische, Vlaamse of Nederlandse overheid;

 • oorlogsschepen die behoren tot de Koninklijke marine, de Belgische Zeemacht of een bondgenootschappelijke zeemacht;

 • 10° schepen die een loodstraject in de territoriale zee bevaren, zonder dat dit geschiedt ten behoeve van het aanlopen of verlaten van een Scheldehaven;

 • 11° schepen die een loodstraject in de territoriale zee bevaren van of naar de plaats waar het loodsen eindigt of aanvangt;

 • 12° schepen die een verplaatsing maken langs dezelfde kade, dan wel een soortgelijke korte verplaatsing maken binnen een scheepvaartweg.

De vrijstelling geldt niet voor zeeschepen, gebouwd of geschikt gemaakt en gebezigd voor het vervoer van minerale olie, gas of chemicaliën in bulk, en geheel of gedeeltelijk daarmee geladen, dan wel leeg maar nog niet ontgast of ontdaan van hun gevaarlijke residuen, met uitzondering van:

 • a. schepen die ten anker liggen zeewaarts Vlissingen Rede;

 • b. schepen met een Gross Tonnage van minder dan 60.000 of met een diepgang van minder dan 130 decimeter die ten anker liggen op of opwaarts Vlissingen Rede.

Artikel 2bis

Onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 11 van het Scheldereglement zijn voorts vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Scheldereglement:

 • 1°. zeeschepen met een lengte over alles tot en met 80 meter en een diepgang tot en met 5,5 meter, indien zij de monden van de Schelde vanaf de Magneboei, via het Oostgat, de Galgeput, de Sardijngeul en Vlissingen-Rede tot aan de havens van Vlissingen Oost bevaren;

 • 2°. zeeschepen met een lengte over alles tot en met 80 meter, indien zij de monden van de Schelde via een andere dan de onder 1° bedoelde scheepvaartweg bevaren.

De vrijstelling geldt niet voor zeeschepen, gebouwd of geschikt gemaakt en gebezigd voor het vervoer van minerale olie, gas of chemicaliën in bulk, en geheel of gedeeltelijk daarmee geladen, dan wel leeg maar nog niet ontgast of ontdaan van hun gevaarlijke residuen, met uitzondering van:

 • a. schepen die ten anker liggen zeewaarts Vlissingen Rede;

 • b. schepen met een Gross Tonnage van minder dan 60.000 of met een diepgang van minder dan 130 decimeter die ten anker liggen op of opwaarts Vlissingen Rede.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het Scheldereglement in werking treedt en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant.

Brussel, 21 augustus 2002

De Vlaamse

minister

,

S. Stevaert

's-Gravenhage, 21 augustus 2002
De Nederlandse

minister

,

R.H. de Boer

Terug naar begin van de pagina