Mandaatbesluit Loyalis

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2003.]
[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 28-08-2002 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen tot verlening van mandaat ter uitvoering van diverse werkloosheidsregelingen

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de Minister:

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Loyalis:

voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 USZO Diensten B.V, gevestigd te Heerlen; voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 Loyalis Contractmanagement B.V., gevestigd te Heerlen;

USZO B.V.:

Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs, gevestigd te Heerlen;

UWV:

Uitvoering Werknemersverzekeringen, gevestigd te Amsterdam;

de regeling:

Het Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel, het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie- en beroepsonderwijs, alsmede hoofdstuk III, hoofdstuk IV en hoofdstuk VI, artikel 44, van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekspersoneel.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Loyalis is bevoegd om namens de Minister al die besluiten te nemen die de Minister bij of krachtens de regeling bevoegd is te nemen. Het mandaat strekt zich tevens uit tot behandeling en afdoening van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Loyalis is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet tevens betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor wat betreft het mandaat, bedoeld in de artikelen 2 en 3, is Loyalis bevoegd ondermandaat te verlenen aan USZO B.V. voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 en aan UWV voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening, en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Zoetermeer, 16 augustus 2002

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina