Regeling verdeling premiekorting WAO

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 22-08-2002 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdende het treffen van regels als bedoeld in artikel 79b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 79b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 augustus 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina