Goedkeuring tarieven Destructiewet tweede kwartaal 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 21-08-2002 t/m 23-01-2004

Goedkeuring tarieven Destructiewet tweede kwartaal 2002

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

De Minister stemt in met de tarieven voor het tweede kwartaal van 2002 zoals deze door de ondernemer voor het eerste kwartaal van 2002 zijn voorgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 augustus 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina