Landbouwkwaliteitsbesluit eieren

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geldend van 08-11-2002 t/m 27-09-2007

Besluit van 13 augustus 2002, houdende regels inzake het verhandelen van eieren (Landbouwkwaliteitsbesluit eieren)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 april 2002, TRCJZ/2002/4853, Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op verordening (EG) nr. 5/2001 van de Raad van de Europese Unie van 19 december 2000 houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PbEG L2);

Gelet op verordening (EG) nr. 1651/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 augustus 2001 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1274/91 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 mei 1991 houdende bepalingen ter toepassing van verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PbEG L 220);

Gelet op de artikelen 2, 3, 4, 6, 8, 9, en 12, eerste lid, van de Landbouwkwaliteitswet;

De Raad van State gehoord (advies van 24 mei 2002, nummer W11.02.0173/V);

Gezien het nader rapport van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 juli 2002, TRCJZ/2002/7120, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2007]

Artikel 3

[Vervallen per 28-09-2007]

Onze Minister stelt regels omtrent:

Artikel 4

[Vervallen per 28-09-2007]

Onze Minister stelt:

  • a. een officieel kenteken vast voor de vermelding op banderollen en etiketten op grote verpakkingen als bedoeld in artikel 21, tweede lid, van verordening nr. 1274/91;

  • b. een model vast voor de banderollen en etiketten op grote verpakkingen als bedoeld in artikel 21, tweede lid, van verordening nr. 1274/91.

Artikel 5

[Vervallen per 28-09-2007]

  • 1 Met het oog op de uitvoering van de artikelen 3 en 4 kan medewerking worden gevorderd door Onze Minister van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde medewerking kan slechts bestaan uit het bij verordening stellen van de regels omtrent het verlenen van de vergunning en de registratie als bedoeld in artikel 3, en het vaststellen van een officieel kenteken en een model als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6

[Vervallen per 28-09-2007]

  • 1 De Stichting CPE is belast met het toezicht op de naleving van de bij haar aangeslotenen van het bij of krachtens dit besluit bepaalde.

  • 2 De voorzitter van de Stichting CPE wordt door Onze Minister telkens voor ten hoogste vier jaar benoemd en is terstond wederbenoembaar.

  • 3 Het bestuur van de Stichting CPE doet aan Onze Minister een voordracht voor de benoeming.

Artikel 7

[Vervallen per 28-09-2007]

Producenten en pakstations als bedoeld in verordening nr. 1907/90 dienen aangesloten te zijn bij de in artikel 6 genoemde controle-instelling.

Artikel 8

[Vervallen per 28-09-2007]

Het is toegestaan de voor de hennen toegankelijke uitloop in de open lucht te gebruiken als grasland als bedoeld in bijlage III van verordening (EG) nr. 1274/91.

Artikel 9

[Vervallen per 28-09-2007]

Onze Minister kan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën plaatsen aanwijzen, waarop ten in- of uitvoer bestemde eieren moeten worden aangeboden ten invoer, onderscheidenlijk ten uitvoer.

Artikel 11

[Vervallen per 28-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 28-09-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Landbouwkwaliteitsbesluit eieren.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 augustus 2002

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C. P. Veerman

De Minister van Economische Zaken,

H. Ph. J. B. Heinsbroek

Uitgegeven zevende november 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina