Instellingsbesluit toetsingscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2002

[Regeling vervallen per 23-06-2006.]
Geldend van 22-08-2002 t/m 22-06-2006

Instellingsbesluit toetsingscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2002

De Staatssecretaris van Financiën,

In overleg met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 9 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/FIOD-ECD 2001, artikel 6 van het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 1995 en artikel 4 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 1995;

Besluit de volgende regeling vast te stellen.

Artikel 1

[Vervallen per 23-06-2006]

  • 4 De toetsingscommissie rapporteert jaarlijks aan de directeur-generaal Belastingdienst. De directeur-generaal Belastingdienst informeert de directie Opsporingsbeleid van het Ministerie van Justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 23-06-2006]

  • 1 De leden van de toetsingscommissie zijn afkomstig uit de Belastingdienst en het openbaar ministerie.

  • 2 De Staatssecretaris van Financiën benoemt en ontslaat de leden afkomstig uit de Belastingdienst. De Staatssecretaris van Financiën verzoekt de Minister van Justitie een lid van het openbaar ministerie aan te wijzen als lid van de toetsingscommissie.

  • 3 De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter is afkomstig uit de Belastingdienst.

Artikel 3

[Vervallen per 23-06-2006]

  • 1 De leden worden voor vier jaar benoemd en kunnen al dan niet op verzoek worden herbenoemd of ontslagen.

  • 2 Bij verlies van de hoedanigheid op grond waarvan de benoeming plaats vond, wordt ontslag verleend.

Artikel 4

[Vervallen per 23-06-2006]

Ter uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1 onder a t/m e van dit besluit stelt de examencommissie een examenreglement en een instructie behandeling materiaal op.

In het examenreglement worden onder andere regels gesteld met betrekking tot de wijze van toetsen, de normstelling en de vaststelling van de uitslagen, met betrekking tot vrijstellingen en met betrekking tot heroverweging van vastgestelde uitslagen.

In de instructie behandeling materiaal worden richtlijnen gegeven voor de coördinatoren van de desbetreffende opleiding en wordt de werkwijze van de examencommissie nader uitgewerkt.

Artikel 5

[Vervallen per 23-06-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 6

[Vervallen per 23-06-2006]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit toetsingscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2002.

Vervallen Besluit

[Vervallen per 23-06-2006]

Het besluit van 10 mei 1996 nr. AFZ95/5230M is hiermee vervallen.

Terug naar begin van de pagina