Subsidieplafond Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 21-08-2002 t/m 22-12-2004

Subsidieplafond Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2002 voor het verlenen van subsidies aan maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (projectsubsidies) wordt verhoogd met € 1.000.000 tot een plafond van € 6.043.000,-. Dit aanvullend budget van € 1.000.000 komt ter beschikking voor een nieuwe module Burger en Milieubeleid 1, bedoeld als stimulans voor projecten die er op gericht zijn dat het milieubeleid meer `van, voor en door' de burger wordt. Met andere woorden: het milieubeleid beter te laten aansluiten bij wat de burger beweegt. Het gaat daarbij om: het transitiebeleid (duurzame energiehuishouding, duurzame mobiliteit, duurzame landbouw en behoud van biodiversiteit en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen), en de beleidsvernieuwingen uit het NMP4. De te subsidiëren projecten dienen er op gericht te zijn samen met de burgers op de genoemde terreinen hun agenda te bepalen en onder de aandacht van beleidsmakers, politiek en publiek te brengen. Gedacht wordt aan projecten waarbij burgers actief worden betrokken bij laagdrempelige activiteiten. Subsidiëring van deze projecten geschiedt in het kader van het Stimuleringsprogramma Burger en Milieubeleid.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2002 voor het verlenen van subsidies als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (programmasubsidies) blijft ongewijzigd.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Een Informatiepakket Subsidieaanvragen 2002 (inclusief aanvraagformulier) is te verkrijgen bij de directie Strategie en Bestuur van het ministerie van VROM (070-3393039) of op www.minvrom.nl

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 augustus 2002

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

  1. Uiterste indieningsdatum is 30 september 2002.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina