Regeling bestrijding schadelijke organismen

[Regeling vervallen per 01-03-2021.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 11-07-2017 t/m 28-02-2021

Regeling bestrijding schadelijke organismen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 17 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;

Besluit:

Paragraaf 1. Definitiebepalingen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: minister van Economische Zaken;

 • b. besluit: Besluit bestrijding schadelijke organismen;

 • c. richtlijn 2007/33/EG: richtlijn 2007/33/EG van de Raad van de Europese Unie van 11 juni 2007 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en houdende intrekking van Richtlijn 69/465/EG (PbEU L 156);

 • d. aardappelen: planten van de soort Solanum tuberosum L.;

 • e. zetmeelaardappelen: aardappelen bestemd om te worden verwerkt tot zetmeel met GN-code 11081300;

 • f. pootaardappelen: aardappelen die kennelijk bestemd zijn of gebruikt worden voor wederuitplant;

 • g. goedgekeurde pootaardappelen: pootaardappelen die zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 63, eerste lid, van de Regeling verhandeling teeltmateriaal;

 • h. wratziekte: de aantasting van aardappelen door de schimmel Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival;

 • i. aardappelopslag: aardappelplanten gegroeid uit op een terrein of perceel achtergebleven aardappelknollen of zaad;

 • j. productielocatie: een gedeelte van een bedrijf waar pootgoedhandelingen plaats hebben;

 • k. pootgoedhandelingen: het telen, opslaan, bewaren, sorteren en het transport van pootaardappelen;

 • l. snijden: het verdelen van een knol van een pootaardappel in meerdere delen;

 • m. uien: Allium cepa en Allium ascalonicum;

 • n. plantuien: uien, kennelijk bestemd voor wederuitplant;

 • o. boomkwekerijgewassen en vaste planten: winterharde en half-winterharde houtgewassen, vaste planten en vaste planten en wortelstokken, uitgezonderd de gewassen die gerekend worden tot de bloembollensector, en als zodanig worden genoemd in bijlage II van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007;

 • p. knolcyperus: planten behorende tot de soort Cyperus esculentus L.;

 • q. valse meeldauw: de schimmelziekte veroorzaakt door Peronospora destructor;

 • r. koprot: de schimmelziekte veroorzaakt door Botrytis alii;

 • s. onderzoeksverklaring AM: de verklaring als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;

 • t. pootaardappelen voor eigen gebruik: pootaardappelen, afkomstig van en bestemd voor de teelt binnen de eigen onderneming;

 • u. eigen onderneming:

  • 1°. het geheel van terreinen of percelen voor de teelt van zetmeelaardappelen dat de ondernemer in het in bijlage 10 aangewezen gebied beheert en voor eigen rekening en risico exploiteert,

  • 2°. het geheel van terreinen of percelen voor de teelt van consumptieaardappelen dat de ondernemer op Nederlands grondgebied beheert en voor eigen rekening en risico exploiteert;

 • v. werktuigen: machines, installaties, transportmiddelen, gereedschappen materialen of apparatuur die met grond in aanraking komen.

Paragraaf 2. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

De minister kan in de gevallen, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het besluit:

 • a. teeltverboden of bewaarverboden opleggen voor een bepaald terrein of perceel of een bepaalde ruimte, voor bepaalde of onbepaalde tijd;

 • b. aanwijzingen geven voor het telen of bewaren op een bepaald terrein of perceel of in een bepaalde ruimte, voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Paragraaf 3. Bepalingen inzake aardappelmoeheid

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

De minister stelt de locatie en grootte van een perceel vast overeenkomstig bijlage 1.

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als planten als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van het besluit worden aangewezen de planten, genoemd in de bijlage 2.

Artikel 2c

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als gevallen als bedoeld in artikel 12b, tweede lid, van het besluit, worden aangewezen:

 • a. de situatie waarin een teler op een terrein planten, genoemd in bijlage 2, onderdeel 1, teelt, voor zover:

  • 1°. de geoogste pootaardappelen en de daaruit in volgende seizoenen vermeerderde pootaardappelen niet in de handel worden gebracht en uiteindelijk worden gepoot voor de teelt van consumptie- of zetmeelaardappelen, en

  • 2°. de geoogste pootaardappelen en de daaruit in volgende seizoenen vermeerderde pootaardappelen binnen het in bijlage 3 beschreven gebied worden gepoot binnen het bedrijf van de teler;

 • b. de situatie waarin een teler op een terrein planten, genoemd in bijlage 2, onderdelen 2, 3 en 4, teelt, voor zover:

  • 1°. de geoogste planten en de daaruit in volgende seizoenen vermeerderde planten niet in de handel worden gebracht en uiteindelijk worden geplant voor de teelt van sierteeltproducten of consumptieve producten, en

  • 2°. de geoogste planten en de daaruit in volgende seizoenen vermeerderde planten binnen het in bijlage 3 beschreven gebied worden geplant binnen het bedrijf van de teler;

 • c. de situatie waarin een teler op een terrein planten, genoemd in bijlage 2, onderdelen 3 en 4, teelt, voor zover de geoogste planten voordat ze in de handel worden gebracht, onverminderd het bepaalde in de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, dusdanig worden gespoeld of geborsteld dat de aanhangende grond is verwijderd;

 • d. de situatie waarin een teler op een perceel ten aanzien waarvan een beslissing op grond van artikel 2 is genomen, planten, genoemd in bijlage 2, onderdelen 3 en 4, teelt, voor zover:

  • 1°. de beslissing op grond van artikel 2 dit toestaat, en

  • 2°. de geoogste planten voordat ze in de handel worden gebracht, onverminderd het bepaalde in de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, dusdanig worden gespoeld of geborsteld dat de aanhangende grond is verwijderd;

 • e. de situatie waarin een teler op een terrein planten, genoemd in bijlage 2, onderdeel 4, teelt, voor zover de geoogste planten, onverminderd het bepaalde in de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, bestemd zijn voor de verkoop aan particuliere eindgebruikers die niet betrokken zijn bij de bedrijfsmatige planten- en snijbloementeelt en deze bestemming op de verpakking van de planten staat aangegeven.

Artikel 2d

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Ten behoeve van het geven van aanwijzingen op grond van artikel 2, onderdeel b, inzake het telen of bewaren stelt Onze Minister ieder jaar op basis van overeenkomstig bijlage IV, deel II, bij richtlijn 2007/33/EG uitgevoerd onderzoek een lijst aardappelrassen met het bijbehorende resistentieniveau als bedoeld in bijlage IV, deel I, bij richtlijn 2007/33/EG, vast.

 • 2 De lijst aardappelrassen met bijbehorend resistentieniveau wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 3 Verzoeken tot opname in de lijst worden ingediend bij de Plantenziektenkundige Dienst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Aardappelen worden niet geteeld in de volle grond op een terrein of perceel, gelegen in een in bijlage 4 aangewezen gebied.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Aardappelen worden niet geteeld op een terrein of perceel, waarop in de twee voorafgaande kalenderjaren aardappelen zijn geteeld.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de teelt van aardappelen op een terrein of perceel dat is gelegen in een in bijlage 5 aangewezen gebied, mits voldaan wordt aan de in die bijlage gestelde regels.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, worden in een in bijlage 5 genoemde gebied geen goedgekeurde pootaardappelen geteeld, indien op dat terrein of perceel in dat gebied in de twee voorafgaande kalenderjaren aardappelen zijn geteeld.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Aardappelen worden uitsluitend geteeld met gebruikmaking van goedgekeurde pootaardappelen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien het pootaardappelen voor eigen gebruik betreft die:

  • a. worden gebruikt ten behoeve van de teelt van zetmeelaardappelen;

  • b. behoren tot in bijlage 9 genoemde aardappelrassen en

  • c. afkomstig zijn van en geteeld worden op een terrein of perceel dat is gelegen in een in bijlage 10 aangewezen gebied.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing indien binnen dezelfde onderneming in het voorgaande jaar geen goedgekeurde pootaardappelen zijn geteeld en het pootaardappelen voor eigen gebruik betreft die:

  • a. worden gebruikt ten behoeve van de teelt van consumptieaardappelen,

  • b. voldoen aan de eisen voor klasse C als bedoeld in artikel 61 van de Regeling verhandeling teeltmateriaal met uitzondering van de eis van een onderzoeksverklaring AM voor het terrein of perceel waarop ze zijn geteeld en met uitzondering van het verbod tot vermeerderen met gebruikmaking van klasse C pootgoed en

  • c. afkomstig zijn van een terrein of perceel, gelegen binnen een straal van 25 kilometer vanaf het vestigingsadres van de teler en die geteeld worden op een terrein of perceel, gelegen binnen een straal van 50 kilometer vanaf het vestigingsadres van de teler.

 • 4 Het certificaat of de schriftelijke verklaring voor de pootaardappelen wordt bewaard tot de maand mei, volgend op het jaar waarin de pootaardappelen voor de teelt van aardappelen zijn gebruikt.

Artikel 4b

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden hierop boomkwekerijgewassen en vaste planten te telen, tenzij het gebruikte teeltmateriaal afkomstig is van en geteeld wordt op een terrein of perceel waarvoor een onderzoeksverklaring AM is afgegeven of op een terrein of perceel waarop de laatste twaalf jaar geen aardappelen of andere, in bijlage I onder punt 1 van richtlijn 2007/33/EG vermelde waardplanten zijn geteeld.

 • 2 Het is verboden boomkwekerijgewassen en vaste planten in het verkeer te brengen tenzij het gebruikte teeltmateriaal afkomstig is van en geteeld wordt op een terrein of perceel waarvoor een onderzoeksverklaring AM is afgegeven of op een terrein of perceel waarop de laatste twaalf jaar geen aardappelen of andere, in bijlage I onder punt 1 van richtlijn 2007/33/EG vermelde waardplanten zijn geteeld.

 • 3 De verklaring wordt bewaard gedurende 12 maanden nadat de planten op het terrein of perceel zijn geoogst.

Artikel 4c

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 4b, eerste lid, is niet van toepassing op een terrein of perceel gelegen in en teeltmateriaal afkomstig uit een in bijlage 4 aangewezen gebied.

Paragraaf 4. Bepalingen inzake wratziekte

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Op een terrein of perceel, in een in bijlage 6 onder A aangewezen gebieden, worden geen zetmeelaardappelen geteeld, tenzij zij behoren tot een ras zoals genoemd in bijlage 6 onder B.

 • 2 Op een terrein of perceel, in een in bijlage 7 onder A aangewezen gebied, worden geen aardappelplanten geteeld, tenzij zij behoren tot een ras, als genoemd in bijlage 7 onder C1. Voor de teelt van pootaardappelen is het telen van de in bijlage 7 onder C2 vermelde rassen toegestaan.

 • 3 Op een terrein of perceel, in een in bijlage 7 onder B aangewezen gebied, worden geen zetmeelaardappelen geteeld, tenzij zij behoren tot een ras genoemd in bijlage 7 onder C1.

 • 4 Op een terrein of perceel, in een in bijlage 8 onder A aangewezen gebied, worden geen aardappelplanten geteeld, tenzij zij behoren tot een ras, zoals genoemd in bijlage 8 onder B.

Paragraaf 5. Bepalingen inzake Phytophthora infestans

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Na 15 april van een jaar worden niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen, tenzij bestemd om te worden uitgeplant, zodanig afgedekt dat stengels met blad niet boven deze afdekking kunnen voorkomen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Van niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen wordt niet ontdaan, tenzij zodanige maatregelen zijn getroffen dat zich aan deze niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen geen stengels met blad kunnen ontwikkelen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft, verboden een aantasting van Phytophthora te hebben, die als volgt omschreven is:

  • a. een groep min of meer aaneengesloten, zichtbaar door Phytophthora infestans aangetaste aardappelplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 20m2, minimaal 1.000 (enkelvoudige) blaadjes zijn aangetast door vitale Phytophthora infestans, of

  • b. verspreid aangetaste aardappelplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 100m2, minimaal 2.000 (enkelvoudige) blaadjes zijn aangetast door vitale Phytophthora infestans.

 • 2 Ingeval van stengelphytophthora telt elke stengel met vitale Phytophthora infestans voor 5 blaadjes.

 • 3 Degene die een terrein of perceel in gebruik heeft neemt maatregelen ter bestrijding van de in het eerste lid bedoelde aantasting.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is na 1 juli van een kalenderjaar aan degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden om aardappelopslag te hebben, indien:

  • a. op dat perceel of terrein of een deel daarvan zich gemiddeld meer dan 2 aardappelplanten per m2 bevinden, en

  • b. de opslag voorkomt op minimaal 0,3 hectare.

 • 2 Degene die een terrein of perceel in gebruik heeft neemt maatregelen ter bestrijding van de in het eerste lid bedoelde opslag.

Paragraaf 6. Bepalingen inzake het snijden van en gebruik van gesneden pootaardappelen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Op een productielocatie van goedgekeurde pootaardappelen worden geen aardappelen gesneden.

 • 2 Werktuigen en voorzieningen gebruikt op of gevestigd op de productielocatie van goedgekeurde pootaardappelen worden niet ter beschikking gesteld voor het snijden van pootaardappelen of voor pootgoedhandelingen met betrekking tot gesneden pootaardappelen.

 • 3 Werktuigen en voorzieningen die zijn gebruikt voor het snijden van pootaardappelen of voor pootgoedhandelingen met betrekking tot gesneden pootaardappelen, worden niet gebruikt op de productielocatie of als productielocatie van goedgekeurde pootaardappelen

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Aardappelen worden niet geteeld met gebruikmaking van pootaardappelen die gesneden zijn.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien pootaardappelen zijn bestemd voor de teelt van consumptieaardappelen of pootaardappelen zijn bestemd voor de teelt van zetmeelaardappelen.

 • 3 Het tweede lid is niet van toepassing indien op een bedrijf goedgekeurde pootaardappelen worden geteeld.

Paragraaf 7. Bepalingen inzake vergelingsziekte bij bieten

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 In de provincies Flevoland, Zeeland en Noord-Brabant worden geen suikerbieten of voederbieten voor zaadwinning geteeld.

 • 2 In de provincie Groningen worden geen suikerbieten of voederbieten voor zaadwinning geteeld in kassen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Een eigenaar of houder van planten van suikerbieten of voederbieten geteeld voor zaadwinning in de provincie Noord-Holland of Friesland waarop zich bladluizen bevinden, bestrijdt deze op zodanige wijze dat dit geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de suikerbieten en voederbieten in de omgeving.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Suikerbieten, voederbieten en afval van suikerbieten of voederbieten, voor zover daaraan bladvorming voorkomt, zijn niet voorhanden of in voorraad:

  • a. na 15 april van elk jaar in de provincie Groningen en de provincie Friesland;

  • b. na 1 april van elk jaar in:

   • 1°. het gedeelte van de provincie Noord-Holland, gevormd door de gemeenten Haarlemmermeer en Wieringermeer;

   • 2°. het gedeelte van de provincie Zuid-Holland, gevormd door de eilanden Rozenburg, Voorne, Putten, Ijsselmonde, Hoekschewaard, Eiland van Dordrecht, Tiengemeten en Goeree-Overflakkee;

   • 3°. de provincies Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op suikerbieten en voederbieten, welke kennelijk bestemd zijn voor zaadwinning.

Paragraaf 7a. Bepalingen inzake valse meeldauw

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 14a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Het is verboden na 15 april van enig jaar niet-uitgeplante uien of afval van uien aanwezig te hebben, tenzij op deze uien een afdekking is aangebracht of zodanige maatregelen zijn getroffen zonder welke niet-uitgeplante uien of afval van uien een bron kunnen zijn voor het verspreiden van valse meeldauw en koprot.

Artikel 14b

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Het is verboden zich te ontdoen van niet-uitgeplante uien of afval van uien, tenzij zodanige maatregelen zijn getroffen zonder welke zich aan deze niet-uitgeplante uien of afval van uien groene delen kunnen ontwikkelen en zonder welke deze niet-uitgeplante uien of afval van uien een bron kunnen zijn voor het verspreiden van koprot.

Artikel 14c

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden een aantasting van valse meeldauw te hebben, die als volgt omschreven is:

 • a. een groep min of meer aaneengesloten, zichtbaar door valse meeldauw aangetaste uienplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 20 m2, minimaal 1.000 blaadjes zijn aangetast door vitale valse meeldauw of

 • b. verspreid aangetaste uienplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 100 m2, minimaal 2.000 blaadjes zijn aangetast door vitale valse meeldauw.

Artikel 14d

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden uien vanuit plantuien te telen indien hij niet beschikt over een beoordelingsrapport over het te gebruiken dan wel gebruikte uitgangsmateriaal, afgegeven door een keuringsinstelling die op basis van artikel 19 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet is aangewezen, waaruit blijkt dat bij visuele keuring van het uitgangsmateriaal te velde, vlak voor de oogst, geen valse meeldauw is geconstateerd of waaruit bij nacontrole van het uitgangsmateriaal blijkt dat het uitgangsmateriaal vrij is van valse meeldauw.

 • 2 Het beoordelingsrapport wordt bewaard gedurende twee jaar na afgifte.

Paragraaf 7b. Bepalingen inzake knolcyperus

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 14e

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden akker- en tuinbouwgewassen te telen op het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar de aanwezigheid van knolcyperus door de minister is vastgesteld.

 • 2 De minister maakt het teeltverbod, bedoeld in het eerste lid, met ingangsdatum, terrein of perceel of gedeelte van het terrein of perceel, en termijn bekend.

 • 3 In aanvulling op het teeltverbod kunnen maatregelen worden opgelegd met betrekking tot teelt, oogst, transport, opslag, schonen en bewaring van het geoogste product, het vernietigen en het ongeschikt maken voor gebruik als voortkwekingsmateriaal, alsmede opslag, bewaring, transport en vernietiging van afvalstromen, zoals grond- en gewasresten.

 • 4 In een spoedeisende situatie kan de bekendmaking van het teeltverbod en de maatregelen aan de ondernemer mondeling geschieden. Een mondelinge bekendmaking wordt binnen een redelijke termijn bevestigd door een schriftelijke bekendmaking.

 • 5 In afwijking van het eerste lid is het teeltverbod niet van toepassing gedurende de teelt van planten die is aangevangen voor vaststelling van de aanwezigheid van knolcyperus totdat deze teelt is beëindigd.

Artikel 14f

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Degene aan wie een teeltverbod is opgelegd is verplicht de knolcyperus te verwijderen en te vernietigen voordat aan de knolcyperus vier of meer bladeren zichtbaar zijn of zich ondergrondse knollen hebben ontwikkeld.

 • 2 Degene aan wie een teeltverbod is opgelegd en degene die werktuigen heeft gebruikt op het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar het teeltverbod betrekking op heeft, is verplicht direct na dit gebruik de werktuigen zodanig vrij te maken van aanhangende grond en van planten, dat geen verspreiding van knolcyperus kan plaatsvinden.

Artikel 14g

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Degene aan wie een teeltverbod is opgelegd, is verplicht bij wijzigingen met betrekking tot de eigendom of het gebruik van het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar het verbod betrekking op heeft:

 • a. het teeltverbod en de maatregelen onverwijld aan de nieuwe eigenaar of gebruiker te melden en

 • b. de wijziging onverwijld aan de minister te melden.

Artikel 14h

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Het teeltverbod wordt door de minister opgeheven nadat is vastgesteld dat gedurende drie opeenvolgende jaren het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar het verbod betrekking op heeft, vrij is bevonden van knolcyperus dan wel is omgezet of afgegraven en fytosanitair verantwoord is afgevoerd.

Paragraaf 8. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 15a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Besluiten, genomen door het bestuur, de voorzitter of de secretaris van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw op grond van bevoegdheden in verordeningen die na inwerkingtreding van deze regeling aan de minister zijn toegekend, worden met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aangemerkt als besluiten van de minister.

 • 2 De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aanhangige aanvragen en verzoeken tot het nemen van besluiten als bedoeld in het eerste lid zijn met ingang van dat tijdstip van rechtswege aanhangig bij de minister.

 • 3 Voor zover aan een besluit, genomen op grond van bevoegdheden die na inwerkingtreding van deze regeling aan de minister zijn toegekend, voorschriften zijn verbonden en in deze voorschriften het bevoegd gezag wordt vermeld, wordt de minister vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aangemerkt als het bevoegd gezag.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bestrijding schadelijke organismen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

's-Gravenhage, 9 augustus 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Bijlage 1. (artikel 2a)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

1. Perceel dat vrij kan worden geacht van de aanwezigheid van het aardappelcysteaaltje

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • a. Indien een grondoppervlak is onderzocht overeenkomstig bijlage II bij richtlijn 2007/33/EG, en geen aardappelcysteaaltjes zijn aangetroffen, wordt de locatie en de grootte van een perceel als volgt vastgesteld:

  Het perceel is het onderzochte grondoppervlak waar geen aardappelcysteaaltjes zijn gevonden, in voorkomend geval verminderd met het grondoppervlak dat op basis van het bepaalde onder 2 behoort tot een besmet perceel.

 • b. Indien ten aanzien van een grondoppervlak onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig bijlage III, deel I, bij richtlijn 2007/33/EG, en het grondoppervlak voldoet aan de voorwaarden, genoemd in bijlage III, deel I, eerste gedachtestreepje of tweede gedachtestreepje, bij richtlijn 2007/33/EG, wordt de locatie en de grootte van een perceel als volgt vastgesteld:

  Het perceel is het grondoppervlak dat voldoet aan de voorwaarden, genoemd in bijlage III, deel I, eerste gedachtestreepje of tweede gedachtestreepje, bij richtlijn 2007/33/EG, in voorkomend geval verminderd met het grondoppervlak dat op basis van het bepaalde onder 2 behoort tot een besmet perceel.

2. Perceel dat besmet moet worden geacht met het aardappelcysteaaltje

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien een grondoppervlak is onderzocht overeenkomstig bijlage II bij richtlijn 2007/33/EG, en het aardappelcysteaaltje is daarbij aangetroffen, wordt de locatie en de grootte van een perceel als volgt vastgesteld:

Het perceel is het onderzochte grondoppervlak waarin de besmetting is gevonden, in de bewerkingsrichting aangevuld over een lengte van honderdelf meter en haaks op de bewerkingsrichting aangevuld over een breedte van zestien meter, of zoveel minder voor zover wordt gestuit op een bestendige fysieke begrenzing van het grondoppervlak of bestendige gebruikersgrens.

Indien de afstand tussen twee op deze wijze bepaalde besmette grondoppervlakken minder dan zevenentwintig meter bedraagt, wordt ook het tussenliggende grondoppervlak gerekend tot het perceel, tenzij de twee grondoppervlakken worden gescheiden door een bestendige fysieke begrenzing van het grondoppervlak of bestendige gebruikersgrens.

Indien op grond van het bovenstaande de locatie en de grootte van een besmet perceel is bepaald en een onderzocht grondoppervlak resteert dat zeer beperkt in omvang is, kan dit oppervlak vanwege uitvoeringstechnische redenen tot het besmette perceel worden gerekend.

Bijlage 2. (artikel 2b)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Onderdeel 1:

Solanum tuberosum,

voor zover ze zijn bestemd voor de teelt van pootaardappelen.

Onderdeel 2:

Capsicum spp.,

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,

Solanum melongena L,

voor zover ze zijn bestemd voor opplant.

Onderdeel 3:

Allium porrum L.,

Beta vulgaris L.,

Brassica spp.,

Fragaria L.,

Asparagus officinalis L.

voor zover ze zijn bestemd voor opplant.

Onderdeel 4:

Allium ascalonicum L.,

Allium cepa L.,

Dahlia spp.,

Gladiolus Tourn.Ex L.,

Hyacinthus spp.,

Iris spp.,

Lilium spp.,

Narcissus L.,

Tulipa L.,

voor zover ze zijn bestemd voor opplant.

Bijlage 4. (artikel 3)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als gebieden, bedoeld in artikel 3 worden aangewezen:

 • 1. het gebied gelegen in de gemeenten Waddinxveen, Boskoop, Rijnwoude en Reeuwijk, dat als volgt is begrensd: vanaf hefbrug Waddinxveen en achtereenvolgens Nesse, Noordkade, gemeentegrens Waddinxveen-Boskoop tot de Hogeveenseweg, de Hogeveenseweg, Roemer, de dijk aan de zuidwestzijde aan de Ambachtspolder tot aan de Voorweg, de Voorweg in westelijke richting tot aan het gemaal, vandaar langs de sloot in noordelijke richting tot molen Rietveldsevaart, de Rietveldsevaart in westelijke richting tot de Oostvaart, de Oostvaart in noordelijke richting tot de Spookverlaat, Spookverlaat tot de Compierekade, Compierekade in zuidelijke richting tot de Spijkerboorsche wetering, Spijkerboorsche wetering tot de Nesse, Nesse in oostelijke richting, Toegangseweg, de gemeentegrens Alphen a/d Rijn-Boskoop in oostelijke richting tot de Dammekade, Dammekade gemeentegrens Boskoop-Bodegraven tot de Ringdijk, daarna de Ringdijk volgend eerst in oostelijke-daarna in zuidelijke- en tot slot in zuidwestelijke richting tot de Schinkeldijk, Schinkeldijk in noordwestelijke richting, Tempeldijk, Middelweg, Middelburgseweg in zuidelijke richting, Zwarteweg, Bloemendaalseweg tot de A12, A12 in zuidwestelijke richting tot de Henegouwerweg, Henegouwerweg in noordelijke richting tot de hefbrug in Waddinxveen;

 • 2. het gebied dat de volgende gemeenten en delen van gemeenten omvat:

  • het deel van Wassenaar, voor zover gelegen ten noorden van de lijn Wassenaarse slag, Katwijkseweg, de Van Zuylen van Nijeveltstraat, de Deijlerweg, de Rozenweg en ten westen van de autosnelweg A4;

  • Katwijk;

  • het deel van Oegstgeest, voor zover gelegen ten westen van de autosnelweg A44 en het gedeelte ten noorden van het Oegstgeesterkanaal;

  • het deel van Teylingen ten westen van de Warmonderleede en de Kagerplassen;

  • Noordwijk;

  • Noordwijkerhout;

  • Lisse;

  • Hillegom;

  • het deel van Heemstede, voor zover gelegen ten zuidwesten van de lijn Cruquiusweg, de Heemsteedse Dreef, de Camplaan, de van Merlenlaan, de Herenweg, de Rijnlaan, de Amstellaan en het verlengde Amstellaan (door de Amsterdamse Waterleiding);

  • het deel van Bloemendaal, voor zover gelegen ten zuiden van de verlengde Amstellaan (door de Amsterdamse Waterleiding);

 • 3. het gebied dat de volgende gemeenten en delen van gemeenten omvat:

  • het deel van Beverwijk, voor zover gelegen ten oosten van de Meeuweweg en ten noordwesten van de lijn Boothuisplein, Zeestraat, Warande, Wijk aan Duinerweg, Westerlaan, Plesmanweg en Alkmaarseweg;

  • het deel van Heemskerk, voor zover gelegen ten noordwesten van de lijn Jan van Kuikweg, Jan Ligthartstraat, Jonkheer Geverslaan, Mozartstraat en ten noordoosten van Prof. ten Doesschatestraat, Broersven tot aan de Dije;

  • het deel van Uitgeest, voor zover gelegen ten noorden van het Uitgeestermeer tussen de autosnelweg A9 en het Alkmaardermeer;

  • het deel van Castricum, voor zover gelegen ten westen van het Alkmaardermeer en het Noordhollandsche Kanaal, en ten zuiden van de Kanaalweg;

  • het deel van Heiloo, voor zover gelegen ten zuiden van de lijn Kanaalweg, Kennemerstraatweg, Zevenhuizenlaan, Westerweg, Vennewatersweg, het Malevoort tot aan fietspad, fietspad tot aan Zeeweg, Zeeweg;

  • het deel van Bergen (NH), voor zover gelegen ten zuiden en ten westen van de lijn Hoevervaart, Weg van de Oude Vaart, Hoeverweg en Wimmenummervaart, Roossloot, Herenweg en Zeeweg;

 • 4. het gebied, gelegen in de gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe en omsloten door: Rijnbandijk, Randwijkse Rijndijk, Lingekanaal, Linge, Peijenkampseveldweg, A15, Verlengde Lage Campseweg en Markstraat;

 • 5. het gebied in de gemeente Zundert, omsloten door: de sloot gelegen haaks op de Rijksgrens bij grenspaal 221 (in het verlengde van de Luxemburgstraat in de Belgische gemeente Meer, nabij Hazeldonk), het kavelpad tussen deze sloot en de bocht in de Laarse Heistraat, een denkbeeldige lijn tussen de bocht in de Laarse Heistraat en de hoek van de Bakkebrugstraat – Breedschotsestraat, Bakkebrugstraat, Bredaseweg, Stuivezandseweg, Klein Zundertseweg, Heischoorstraat, Sprundelsebaan, Bijloop, Rucphenseweg, Hulsdonkstraat, Roosendaalse Baan, Achtmaalseweg, Moststraat, Grote Heistraat, Oude Heistraat, Kalmthoutse Baan, de Rijksgrens tot aan grenspaal 221.

Bijlage 5. (artikel 4)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als gebieden, bedoeld in artikel 4 worden aangewezen:

 • 1. De gehele provincie Drenthe en de volgende gemeenten of delen van gemeenten:

  In de provincie Groningen: Bellingwedde, Groningen voor zover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland voor zover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voor zover gelegen ten zuiden van de Goldhoorn te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdweg-West te Nieuwolda, ten zuiden van de Hoofdweg 't Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Winschoten.

  In de provincie Friesland: Ooststellingwerf voor zover gelegen ten noorden van de Verwersweg (vanaf provinciegrens) tot de Zuid, ten oosten van de wegen Zuid en Hoofdweg tot Kloosterweg, ten zuiden van de wegen Kloosterweg, Terwisscha, Westeres en Bruggelaan tot de Compagnonsvaart, ten oosten van de wegen Zuideinde (door Fochteloo), Noordeinde, de Knolle tot kruising met de Weper, en ten zuiden van de wegen Weper en Weperpolder (tot provinciegrens).

  In de provincie Overijssel: Hardenberg, Twenterand, Hellendoorn, Ommen en Steenwijkerland voor zover gelegen ten noorden en ten oosten van de Punterweg (vanaf Kuinderweg), Hammerdijk, Kerkbuurt, Blokzijlerdijk en Kuinderdijk, en ten zuiden en ten oosten van de Kanaalweg;

 • 2. het gebied begrensd door de provincie Overijssel ten zuiden van de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal en het IJ, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

  De teelt van aardappelplanten in het jaar t op een terrein of perceel, waarop zich in het jaar t - 1 géén en in het jaar t - 2 aardappelplanten bevonden en welk perceel is gelegen in het in de vorige alinea genoemde gebied is toegestaan, mits de aardappelplanten in het jaar t - 2 werden gerooid vóór 1 juli van het jaar waarin zij werden geteeld en de ondernemer tijdig vóór deze datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • 3. het gebied begrensd door de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel ten noorden van de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water, Flevoland en Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal en het IJ, uitgezonderd het in onderdeel 1 genoemde gebied.

  De teelt van aardappelplanten in het jaar t op een terrein of perceel, waarop zich in het jaar t - 1 géén en in het jaar t - 2 aardappelplanten bevonden en welk perceel is gelegen in het in de vorige alinea genoemde gebied is toegestaan, mits de aardappelplanten in het jaar t - 2 werden gerooid vóór 10 juli van het jaar waarin zij werden geteeld en de ondernemer tijdig vóór deze datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • 4. In afwijking van het gestelde onder onderdeel 3, is de teelt van aardappelplanten toegestaan op een perceel, waarop zich in het jaar t-1 aardappelplanten bevonden, mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied ‘Opperdoes’, begrensd door Noorderkogger zeedijk vanaf de Overleker Sluis van Medemblik, Noorderweg, Dorpsweg Twisk, Twiskerdijksloot, de Braak, de Muiter, Zandwegsloot naar de Overleker Sluis;

  • b. de aardappelplanten in het jaar t - 1 werden gerooid vóór 10 juli van dat jaar;

  • c. de ondernemer tijdig vóór de onder b bedoelde datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en

  • d. uit een door de ondernemer uitgevoerde bemonstering van het perceel, verricht op een wijze waarbij een haard van 100 aardappelcysteaaltjes per kilogram grond met een betrouwbaarheid van tenminste 90% kan worden vastgesteld, geen aanwezigheid van cysteaaltjes blijkt.

 • 5. In afwijking van het gestelde onder onderdeel 3, is de teelt van aardappelplanten toegestaan op een perceel, waarop zich in het jaar t-1 aardappelplanten bevonden, mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied ‘Langedijk’, begrensd door Koog, Langebalkweg, Kanaal Omval-Kolhorn, Uitvalsweg, Dorpsstraat Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude tot Koog;

  • b. de aardappelplanten in het jaar t - 1 werden gerooid vóór 10 juli van dat jaar;

  • c. de ondernemer tijdig vóór de onder b bedoelde datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en

  • d. uit een door de ondernemer uitgevoerde bemonstering van het perceel, verricht op een wijze waarbij een haard van 100 aardappelcysteaaltjes per kilogram grond met een betrouwbaarheid van tenminste 90% kan worden vastgesteld, geen aanwezigheid van cysteaaltjes blijkt.

 • 6. In afwijking van het gestelde onder onderdeel 3 is de teelt van aardappelplanten in het jaar t toegestaan op een perceel, waarop zich in het jaar t - 1 géén en in het jaar t - 2 aardappelplanten bevonden, mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied ‘Heerhugowaard/Geestmerambacht’, begrensd door Kanaal Omval-Kolhorn, Westerlangereis, Langereis, Veenhuizerkade, Plempdijk, Ringvaart Heerhugowaard, Hoornse Vaart, Ringsloot polder, De Vronermeer, spoorlijn Alkmaar-Hoorn tot palen bovenleiding 39/23 en 39/24, Nollenweg, Provinciale weg S3 (Alkmaar-Schagen), Daalmeerpad, Vronermeerweg, Wijde Vaart (gedeeltelijk gedempt), Spanjaardsdam, Nauertogt, Westelijke Randweg, Maijersloot, Voorburggracht, Westelijke Randweg naar Broek op Langedijk, Stationsweg, Dorpsstraat, Uitvalsweg, Kanaal Omval-Kolhorn, Langebalkweg, Oostelijke randweg Noord-Scharwoude, Waarddijk West, Provinciale weg S4, Kanaal Omval-Kolhoorn;

  • b. de aardappelplanten in het jaar t - 2 zijn gerooid vóór 20 juli van het jaar waarin zij werden geteeld en

  • c. de ondernemer tijdig vóór de onder b bedoelde datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Bijlage 6. (artikel 5)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • A. Als gebieden, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, worden aangewezen:

  • 1. Het gebied ten oosten van Veendam, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Veendam’)

   Provinciale weg N963 (A), Borgercompagnieweg (B), (zand)weg (C), watergang (D), Westerbrink (E), Beneden Westerdiep (F), Prins Hendrikplein (G), Sorgvlietlaan (H), Woortmanslaan (I), Borgercompagnieweg (J), perceelsscheiding (K), Kielsterachterweg (L), Wildervanksterweg (M) en Zwarteweg (N).

  • 2. Het gebied ten zuidoosten van Ter Apel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Ter Apel’)

   Markeweg (A), Hoofdkade (B), Moersloot (C), Zanddijk (D), Roswinkelerstraat (E) en Ertsstraat (F).

  • 3. Het gebied rondom Foxel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Foxel’)

   Westelijke Doorsnee (A), Oosterdiep W.Z. (B), watergang (C), Berkenrode (D) en Verlengde Scholtenskanaal O.Z. (E).

  • 4. Het gebied ten noordoosten van Barger Compascuum, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Barger Compascuum’)

   Watergang (A), Limietweg (B), Limietweg-Oost (C), watergang (D), BRD-grens (E), (zand)weg (F), Limietweg (G), Postweg (H) en Oosterdiep O.Z. (I)

  • 5. Het gebied ten zuidoosten van Mantinge, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Mantinge’)

   Schiphorsten (A), Heirweg (B), (zand)weg (C), K. Brokweg (D), mr. J.B. Kanweg (E), Mantingerdijk (F), heide/bos (G), perceelsscheiding (H), Steendervalsweg (I) en Wijsterseweg (J).

  Bijlage 6, onder A1:

  Het gebied ten oosten van Veendam, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Veendam’)

  Provinciale weg N963 (A), Borgercompagnieweg (B), (zand)weg (C), watergang (D), Westerbrink (E), Beneden Westerdiep (F), Prins Hendrikplein (G), Sorgvlietlaan (H), Woortmanslaan (I), Borgercompagnieweg (J), perceelsscheiding (K), Kielsterachterweg (L), Wildervanksterweg (M) en Zwarteweg (N).

  Bijlage 253766.png

  Bijlage 6, onder A2:

  Het gebied ten zuidoosten van Ter Apel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Ter Apel’)

  Markeweg (A), Hoofdkade (B), Moersloot (C), Zanddijk (D), Roswinkelerstraat (E) en Ertsstraat (F).

  Bijlage 253767.png

  Bijlage 6, onder A3:

  Het gebied rondom Foxel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Foxel`)

  Westelijke Doorsnee (A), Oosterdiep W.Z. (B), watergang (C), Berkenrode (D) en Verlengde Scholtenskanaal O.Z. (E).

  Bijlage 253768.png

  Bijlage 6, onder A4:

  Het gebied ten noordoosten van Barger Compascuum, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Barger Compascuum’)

  Watergang (A), Limietweg (B), Limietweg-Oost (C), watergang (D), BRD-grens (E), (zand)weg (F), Limietweg (G), Postweg (H) en Oosterdiep O.Z. (I).

  Bijlage 253769.png

  Bijlage 6, onder A5:

  Het gebied ten zuidoosten van Mantinge, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Mantinge’)

  Schiphorsten (A), Heirweg (B), (zand)weg (C), K. Brokweg (D), mr. J.B. Kanweg (E), Mantingerdijk (F), heide/bos (G), perceelsscheiding (H), Steendervalsweg (I) en Wijsterseweg (J).

  Bijlage 253770.png
 • Als rassen, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, worden aangewezen:

  Bijlage 6 onder B, behorende bij artikel 5, eerste lid: toegelaten zetmeelaardappelrassen

  (10= (volledig) resistent, 9-8= hoog veldresistent, 7= matig veldresistent, 6 matig vatbaar)

  10

  9

  8

  7

  6

  Adam

  Kuba

  Achilles

  Plasuno

  Actaro

  Aurora

  Allure

  Andante

  Novano

  Allstar

  Plasure

  Altus

  Merenco

  Annabelle

  Avarna

  Panda

  Aventra

  Robény

  Axion

  Sofista

  Aveo

  Belita

  Plasettie

  Averia

  Serum Star

  Festien

  Stefano

  Avito

  Cekin

  Saprodi

  BMC

  Signum

  Karakter

  Valiant

  Starga

  Constantina

  Sarion

  Katinka

  Smaragd

  Lindita

     

  Dartiest

  Seresta

  Merano

  Supporter

  Messina

     

  Django

  Stefanie

  Plasent

  Toronto

  Simphony

     

  Eurotonda

  Transit

  Plasinka

  Vebeca

       

  Euroviva

  Ulme

  Plasstärke

  Vebesta

       

  Gunda

             

  Ibis

             

Bijlage 7. (artikel 5, tweede lid)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • A. Als gebieden als bedoeld in artikel 5, tweede lid, worden aangewezen:

  De gehele provincie Drenthe en de volgende gemeenten of delen van gemeenten:

  In de provincie Groningen: Bellingwedde voor zover gelegen ten oosten van de Hamsterweg, ten zuiden van de Oudeschanskerweg, Nieuwlandseweg, Blijhamsterweg (N969), Oosteinde (N969) en Winschoterweg (N368/N367), Groningen voor zover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde voor zover gelegen ten zuiden van de Muntewatering, ten oosten van Rijksweg N33, ten zuiden van de Scheemderweg, ten westen van de Noordstraat te Noordbroek, ten zuiden en westen van de Slochterweg, Oldambt voor zover gelegen ten westen van de Oostelijke Rondweg (N367), ten noorden van de Oostereinde (N966), ten westen van de Hoofdstraat (N966) en Oudeweg te Beerta, C.G. Wiegersweg, ten zuiden van de Hoofdweg te Finsterwolde, ten zuiden van de Goldhoorn, ten westen van de Noorderstraat, ten zuiden van de Oudlandseweg, ten westen van de Kerkelaan, ten zuiden van de Hoofdweg te Midwolda, Rijksweg (N362), ten oosten van de Rijksweg, Oude Rijksweg en Stationsstraat te Scheemda en ten zuiden van de Kolkenweg en Muntewatering, Pekela, Slochteren voor zover gelegen ten zuiden van het Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer, Slochterdiep en Eemskanaal, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde.

  In de provincie Friesland: Ooststellingwerf voor zover gelegen ten noorden van de Verwersweg (vanaf provinciegrens) tot de Zuid, ten oosten van de wegen Zuid en Hoofdweg tot Kloosterweg, ten zuiden van de wegen Kloosterweg, Terwisscha, Westeres en Bruggelaan tot de Compagnonsvaart, ten oosten van de wegen Zuideinde (door Fochteloo), Noordeinde, de Knolle tot kruising met de Weper, en ten zuiden van de wegen Weper en Weperpolder (tot provinciegrens).

  In de provincie Overijssel: Hardenberg, Twenterand, Hellendoorn, Ommen en Steenwijkerland voor zover gelegen ten oosten van autosnelweg A32 en Eesveenseweg (N855), ten zuiden van het Dolderkanaal en kanaal Steenwijk-Ossenzijl, ten westen van de Ossenzijlersloot, ten noorden en ten oosten van de Punterweg (vanaf Kuinderweg), Hammerdijk, Kerkbuurt, Blokzijlerdijk en Kuinderdijk, en ten zuiden en ten oosten van de Kanaalweg.

 • B. Als gebieden als bedoeld in artikel 5, tweede lid, worden aangewezen:

  De gemeenten in de provincie Overijssel voorzover niet gelegen in gebied A.

  De gemeenten in de provincie Gelderland tot de Nederrijn.

  In de provincie Friesland de gemeenten Ooststellingwerf voorzover niet gelegen in gebied A, Weststellingwerf en Opsterland.

  In de provincie Groningen: de gemeenten Slochteren, Menterwolde, Oldambt voor zover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg, ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn, ten westen van de Noorderstraat te Oostwold, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdweg-West te Nieuwolda, ten zuiden van de Hoofdweg 't Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg en Bellingwedde, alle voor zover niet gelegen in gebieden onder A.

 • C. Als rassen als bedoeld in artikel 5, tweede lid, worden aangewezen:

  • Bijlage 7 onder C1, behorende bij artikel 5, tweede en derde lid: toegelaten (zetmeel)aardappelrassen

   (10= (volledig) resistent, 9-8= hoog veldresistent, 7= matig veldresistent, 6 matig vatbaar)

   10

   10

   9

   9

   8

   7

   6

   Actaro

   Evolution

   Achilles

   Euroviva

   Allure

   Albas

   Agria

   Adam

   Fabiola

   Altus

   Festien

   Aveka

   Annabelle

   Amora

   Allstar

   Gandawa

   Amorosa

   Hansa

   Constantina

   Antina

   Amyla

   Amanda

   Gunda

   Ampera

   Irene

   Courage

   Astarte

   Arizona

   Andante

   Ibis

   Aurora

   Kantara

   Dayana

   Asterix

   Bintje

   Avano

   Ikone

   Avarna

   Kuroda

   Dinky

   Baraka

   Cardinal

   Avaya

   Karakter

   Aveo

   Lusa

   Dirigent

   Benno Vrizo

   Diamant

   Aventra

   Katinka

   Aviala

   Marlen

   Escort

   Burren

   Eba

   Averia

   Kuba

   Aviron

   Merano

   Euronova

   Donald

   Eigenheimer

   Axion

   Logo

   Avito

   Mernco

   Eurotonda

   Eurobona

   Euroflora

   Belita

   Novano

   BMC

   Monte Carlo

   Evita

   Fresco

   Gloria

   Bonza

   Panda

   Cecile

   Plasandes

   Fontane

   Karnico

   Ostara

   Cekin

   Plasettie

   Certo

   Plasent

   Kondor

   Mercator

   Raja

   Celandine

   Plasinka

   Cleopatra

   Plasstärke

   Leandra

   Mirakel

   Realist

   Dartiest

   Plasure

   Désirée

   Progress

   Lindita

   Nomade

   Rumba

   Delcora

   Provento

   Energie

   Robény

   Mercury

   Origo

    

   Django

   Saprodi

   Eurotango

   Romano

   Messina

   Parel

    

   Eurobravo

   Scarlet

   Sassy

    

   Nicola

   Plasuno

    

   Signum

   Seresta

   Smaragd

    

   Royal

   Shannon

    

   Silla

   Serum Star

   Sofista

    

   Rudolph

   Stefano

    

   Simphony

    

   Starga

    

   Sarion

   Sylvana

    

   Stefanie

    

   Taurus

    

   Saturna

      

   Stemster

    

   Toronto

    

   Savona

      

   Talent

    

   Valiant

    

   Sophytra

      

   Tivoli

        

   Sprinter

      

   Transit

        

   Stratos

      

   Ulme

        

   Supporter

      

   Vebeca

        

   Timate

      

   Vitabella

        

   Ukama

      
          

   Vebesta

      
          

   Vectra

      
  • C 2.

   5

   Aladin

   Ottena

   Dolly

   Picasso

   Elkana

   Prior

   Estima

   Regina

   Kartel

   Sirco

   Kuras

   Sjamero

   Markies

   Victoria

   Mustang

   Nectar

Bijlage 8. (artikel 5, derde lid)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • A. Als gebieden als bedoeld in artikel 5, derde lid, worden aangewezen:

  • 1. Omschrijving gebied Venraij: Het gebied omsloten door de A67 in Venlo vanaf de grens met Duitsland in westelijke richting tot aan de Zuid Willemsvaart. De Zuid Willemsvaart in noordelijke richting tot de kruising met de N265 in Veghel. De N265 in noordelijke richting tot Uden. De N603 in noordelijke richting tot de A50 in Heesch (gemeente Bernheze). De A50 in noordelijke richting tot de kruising met de Maas. De Maas in oostelijke richting tot de kruising met de spoorbrug in Mook (gemeente Mook en Middelaar). Vanaf de spoorbrug de N271 in zuidelijke richting tot de Schildersweg in Plasmolen (gemeente Mook en Middelaar). De Schildersweg in noordelijke richting tot de Bosweg langs Sint Jansberg. De Bosweg langs Sint Jansberg tot aan de grens met Duitsland. De grens met Duitsland in zuidelijke richting tot aan de A67 in Venlo.

  • 2. Omschrijving gebied Bergeijk: Het gebied rondom Bergeijk, dat door België en de volgende straten is begrensd: Postelsedijk, Sleutelstraat, Weijereind, Kleine Hoeven, Ambachtsweg, De Hoeven/Rondweg (N284) bij Bladel, Lange Trekken, Molenweg/De Vloed, De Gagelvelden, Hemelrijken, Dorpsstraat in Casteren, Casterseweg, Hoofdstraat in Hoogeloon, Heuvelseweg, Heuvel, Broekenseind, Umenweg, D’ekkersrijte, Eerselseweg, Het Groen bij Knegsel, Steenselseweg, Knegselseweg, Riethovenseweg/Stevert, Nedermolen, fietspad/veldweg in zuidelijke richting en uitlopend op De Kuningen, Broekhovenseweg, Schoolstraat en Molenstraat bij Riethoven, Keersopperdreef, Dommelsedijk (N397), Monseigneur Smetstraat, Pastoor Bolsiusstraat, Venbergseweg, Luikerweg (N69), (Oude) Dorpsstraat bij Hoek, Borkel en Schaft, en De Schafterekker.

Bijlage 8 onder B, behorende bij artikel 5, vierde lid: toegelaten aardappelrassen

(10= (volledig) resistent, 9-8= hoog veldresistent, 7= matig veldresistent, 6 matig vatbaar)

 

10

7four7

Anouk

Bartina

Challenger

Donata

Fasan

Isabelia

Abby

Antina

Belita

Charisma

Donna

Favorita

Isna

Acapella

Antoinet

Bellanita

Charmante

Dorado

Feska

Jady

Accent

Apart

Bellaprima

Christa

Doré

Festival

Jaerla

Achilles

Apollonia

Bellarosa

Christel

Double fun

Festo

Janine

Acronet

Appassionato

Bellefleur

Citadel

Draga

Fianna

Jazzy

Actaro

Aprilia

Bellinda

Claudia

Drop

Finessa

Jelly

Activa

Aranka

Bellini

Claustar

Eba

Fioretta

Jessica

Adam

Arcade

Bellona

Climax

Edison

Flamenco

Joly

Adretta

Arcona

Benno Vrizo

Clivia

El Mundo

Floky

Junior

Afra

Ariata kws

Bernadette

Colette

Eldena

Folva

Kantara

Agata

Aristo

Bernina

Colomba

Element

Forelle

Karatop

Agnes

Arizona

Bettina

Columbus

Elkana

Franca

Kardal

Aiko

Arkula

Betty

Combi

Elles

Fresco

Karlena

Ajax

Arno

Bevelander

Concorde

Elvira

Frieslander

Karnico

Ajiba

Aromata

Bildtstar

Connect

Empire

Gala

Kartel

Akira

Arosa

Bimonda

Constantina

Energie

Gandawa

Katinka

Albas

Arrabona

Binella

Cornado

Eos

Garant

Katja

Albatros

Arran Banner

Bingo

Corsica

Erntestolz

Gazelle

Kea

Alberta

Arrow

Biogold

Cosmos

Escort

Gigant

Kenita

Albino

Arsenal

Bionica

Costella

Esmee

Gioconda

Kiebitz

Alcmaria

Artemis

Blanka

Countessa

Estima

Gloria

Kiwi

Alexia

Astarte

BMC

Courage

Estrella

Golf

Kondor

Alkon

Asterix

Bolero

Crisper

Eurobeta

Grandeur

Koopmans blauwe

Allard

Athlete

Bolesta

Crisps4all

Eurobona

Grata

Kormoran

Allure

Atillo

Bondi

Cronos

Eurobravo

Gunda

Kristalla

Almera

Atsona

Bonell

Danique

Euroflora

Hativa

Krometa

Almonda

Augusta

Bonita

Cyrano

Eurogrande

Hela

Krostar

Alouette

Aula

Bonnata kws

Danva

Euroluna

Hercules

Kuba

Alpha

Aurora

Bonus

Dartiest

Euronova

Hermes

Kuras

Altus

Avano

Bonza

Darwina

Europrima

Hermosa

Kuroda

Alverstone Russet

Avanti

Bordeaux

Defender

Eurostar

Heros

Kurola

Alwara

Avarna

Bright

Delcora

Eurostarch

Hertha

Labadia

Amalia

Avaya

Briljant

Delia Red

Eurotango

Holde

Labella

Amanda

Aveka

Briosa

Delianne

Eurotonda

Horizon

Lacetta

Amarin

Avenance

Bronko

Delikat

Euroviva

Evelin

Ibis

Lady Amarilla

Amati

Avenue

Bullit

Delista

Evita

Idole

Lady Anna

Amazone

Aveo

Caesar

Désirée

Ewelina

Ikone

Lady Blanca

Ambassador

Averia

Calla

Destiny

Excellency

Impala

Lady Britta

Ambra

Aviala

Canberra

Diamant

Excellent

Inara

Lady Christl

Amigo

Aviron

Captiva

Diana

Exklusiv

Indira

Lady Claire

Aminca

Axion

Cardinal

Dido

Exquisa

Ingrid

Lady Lenora

Amora

Babylon

Carlita

Dinamo

Fabula

Inka

Lady Olympia

Andante

Bafana

Carminelle

Dione

Fado

Innovator

Lady Sara

Anivia

Ballade

Carolus

Dirosso

Fambo

Inspyra

Lady Valora

Annabelle

Barcelona

Cascada

Disco

Famosa

Irene

Lambada

Anosta

 

Cayenne

Ditta

 

Irida

 
   

Cecile

Django

 

Isabel

 
   

Cekin

Donald

     
   

Celine

       
   

Cereza

       
   

Certo

       

10 (vervolg)

Lamia

Mascotte

Novella

Primavera

Romano

Sheida

Thomana

Lanorma

Maxilla

Novita

Primura

Romeo

Sieglinde

Timate

Laperla

Meerlander

Obama

Prince of Orange

Romina

Sifra

Toccata

Latona

Melanie

Odin

Printaline

Romula

Signal

Toronto

Leandra

Melody

Okapi

Prior

Rosagold

Signum

Transit

Lekkerlander

Memphis

Oleva

Probaat

Rosanna

Silla

Triplo

Leonardo

Mentor

Omega

Procura

Rosara

Silverster

Trophy

Leonata kws

Mercator

Opera

Producent

Rosella

Simone

Turbo

Levinata KWS

Mercury

Orchestra

Profit

Rosemara

Simphony

Turdus

Leyla

Meridian

Origo

Promesse

Rosi

Simply Red

Twinner

Lido

Merlot

Ostara

Prominent

Roxana

Sirco

Ukama

Likaria

Messi

Ovatio

Provento

Roxy

Sirius

Ulme

Lindita

Messina

Pallas

Provita

Royal

Sirtema

Ulster Sceptre

Linzer Delikatess

Metro

Palma

Prudenta

Rudolph

Sissi

Valetta

Linzer Gelbe

Michelle

Panamera

Quarta

Rumba

Sjamero

Valiant

Logita

Minerva

Panda

Quincy

Russet Burbank

Skawa

Valisa

Logo

Mirakel

Pandora

Raisa

Rustica

Smaragd

Vanessa

Lola

Miranda

Panther

Raja

Sagitta

Smart

Vebebe

Loreley

Mirka

Paola

Ramses

Saline

Solanda

Vebeca

Lorena

Miss Bianka

Parel

Ranomi

Salome

Solara

Vebesta

Louise

Modena

Pasha

Rapido

Salsa

Solist

Vectra

Lucilla

Molli

Peela

Realist

Sanibel

Soltana

Velox

Lucinda

Monalisa

Penta

Rebecca

Sanira

Sommergold

Venouska

Luciole

Mondeo

Pentland Crown

Red Fantasy

Santana

Sonate

Verdi

Ludmilla

Mondial

Pentland Dell

Red Lady

Sante

Sophie

Veronica

Lusa

Monitor

Pentland Ivory

Red One

Saphire

Sophytra

Victoria

Lutetia

Mont Blanc

Performer

Red Scarlett

Saprodi

Spartaan

Vienna

Lydia

Monte Carlo

Perline

Red Sonia

Sarion

Spectra

Vineta

Lyra

Montreal

Picasso

Red Sun

Saskia

Spirit

Violet Queen

Madeleine

Mozart

Piccolo Star

Red Valentine

Sassy

Sprint

Virgo

Magistral

Mungo

Picobello

Redstar

Satellite

Sprinter

Vision

Majestic

Murillo

Pimpernel

Regina

Satina

Spunta

Vital

Manitou

Musica

Pirol

Remarka

Saturna

Stabilo

Vitalia

Manna

Mustagata kws

Planta

Resonant

Sava

Stayer

Vitara

Mansour

Mustang

Plasettie

Resy

Saviola

Stefanie

Vitesse

Maradonna

Nafida

Plasinka

Revelino

Savona

Stefano

Vivaks

Maranca

Nandina

Plasure

Rex

Sayada

Stemster

Volare

Marco polo

Naturo

Platina

Ribera

Scarlet

Stratos

Volumia

Marfona

Navigator

Pomqueen

Rikea

Secura

Supporter

VR 808

Margarita

Nelson

Ponto

Riviera

Selma

Surprise

Vulkano

Margit

New Tarzan

Prefect

Roberta

Semena

Sylvana

Whitney

Maria Sarah

Nicola

Premiëre

Rock

Senaria

Talent

Wilja

Mariska

Nika

Premium

Rode Pipo

Senator

Talentine

Wisent

Marlen

Nikita

Prestige

Rodeo

Senna

Tamira

Zuzanna

Marosso

Noblesse

Prima

Rodriga

Sensor

Target

 

Marrakech

Nomade

Primabelle

Roko

Seresta

Tella

 

Marylou

Nora

Primadonna

 

Serum Star

Tempora

 

Masai

Novano

   

Shakira

Texla

 

9

8

7

6

Actrice

Janke

Abbot

Grenadine

Ampera

Plasstärke

Fontane

Adato

Jennifer

Amorosa

Hansa

Berber

Rembrandt

 

Agria

Lady Jo

Amyla

Ivory Russet

Derby

Serenade

 

Agrinova

Lady Rosetta

Arielle

Karakter

     

Allstar

Laudine

Biologica

Miss Blush

     

Avito

Madeira

Chateau

Miss Mignonne

     

Baby Rose

Madison

Cleopatra

Royata kws

     

Bedalin

Magenta Love

Collina

Sofia

     

Blue Star

Mariette

Compass

Soprano

     

Bridget

Melanto

Dinky

Vasko

     

Catania

Merenco

Endeavour

Vitabella

     

Coronada

Ottena

Evolution

Zorba

     

Daisy

Plasuno

Festien

       

Dolly

Pommerant

Fritelle

       

Farmer

Ramos

         

Felsina

Starter

         

Florida

Tonia

         

Glorietta

Van Gogh

         

Heraclea

Vogue

         

Inova

Zelinda

         

Iryna

           

Bijlage 9. behorend bij artikel 4a, tweede lid, onderdeel b. zetmeelaardappelrassen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

TBM lijst

De volgende zetmeelaardappelrassen mogen onder het TBM-regime vermeerderd worden.

Achilles *

Avaya

Energie

Kuba *

Plasinka *

Scarlet

Stefano *

Actaro *

Aveka

Eurobona

Merano *

Plasstärke *

Seresta *

Stratos

Albas

Aventra *

Euroflora

Mercator

Plasuno *

Serum Star *

Supporter *

Allure *

Averia *

Euronova

Mercury

Plasure *

Signum *

Valiant *

Altus *

Avito*

Eurotango

Messina *

Realist

Simphony *

Vebeca *

Amyla

Axion *

Festien *

Nomade

Robény *

Smaragd *

Vebesta *

Astarte

Belita *

Kantara

Novano *

Saprodi*

Sofista *

Vectra

Aurora *

Benno Vrizo

Karakter *

Plasandes

Sarion *

Sophytra

 

Avano

Dartiest *

Karnico

Plasent *

Sassy

Sprinter

 

Avarna *

Dirigent

Katinka *

Plasettie *

Savona

Starga *

 
             

Let op: In de wratziektekerngebieden in de omgeving van Barger Compascuüm, Foxel, Mantinge, Ter Apel en Veendam (zie https://www.nvwa.nl/onderwerpen/teeltvoorschriften-akkerbouw-en-tuinbouw/inhoud/teeltvoorschrift-wratziekte) mogen alleen rassen worden geteeld die ook voldoende resistent zijn tegen fysio 18. Deze rassen zijn aangeduid met een *.

Bijlage 10. behorend bij artikel 4a, tweede lid, onderdeel c. Het zetmeelaardappeltelend gebied

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Bijlage 254677.png

Omschrijving:

Het gebied, gelegen in de provincie Drenthe, de provincie Overijssel, de provincie Gelderland ten noorden van de Nederrijn en de volgende gemeenten of gedeelten daarvan:

In de provincie Groningen: Bellingwedde, Groningen voor zover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland voor zover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voor zover gelegen ten zuiden van de Goldhoorn te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdweg-West te Nieuwolda, ten zuiden van de Hoofdweg 't Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Winschoten.

In de provincie Friesland: Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Naar boven