Regeling bestrijding schadelijke organismen

[Regeling vervallen per 01-03-2021.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 14-07-2015 t/m 10-07-2017

Regeling bestrijding schadelijke organismen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 17 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;

Besluit:

Paragraaf 1. Definitiebepalingen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: minister van Economische Zaken;

 • b. besluit: Besluit bestrijding schadelijke organismen;

 • c. richtlijn 2007/33/EG: richtlijn 2007/33/EG van de Raad van de Europese Unie van 11 juni 2007 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en houdende intrekking van Richtlijn 69/465/EG (PbEU L 156);

 • d. aardappelen: planten van de soort Solanum tuberosum L.;

 • e. zetmeelaardappelen: aardappelen bestemd om te worden verwerkt tot zetmeel met GN-code 11081300;

 • f. pootaardappelen: aardappelen die kennelijk bestemd zijn of gebruikt worden voor wederuitplant;

 • g. goedgekeurde pootaardappelen: pootaardappelen die zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 63, eerste lid, van de Regeling verhandeling teeltmateriaal;

 • h. wratziekte: de aantasting van aardappelen door de schimmel Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival;

 • i. aardappelopslag: aardappelplanten gegroeid uit op een terrein of perceel achtergebleven aardappelknollen of zaad;

 • j. productielocatie: een gedeelte van een bedrijf waar pootgoedhandelingen plaats hebben;

 • k. pootgoedhandelingen: het telen, opslaan, bewaren, sorteren en het transport van pootaardappelen;

 • l. snijden: het verdelen van een knol van een pootaardappel in meerdere delen;

 • m. uien: Allium cepa en Allium ascalonicum;

 • n. plantuien: uien, kennelijk bestemd voor wederuitplant;

 • o. boomkwekerijgewassen en vaste planten: winterharde en half-winterharde houtgewassen, vaste planten en vaste planten en wortelstokken, uitgezonderd de gewassen die gerekend worden tot de bloembollensector, en als zodanig worden genoemd in bijlage II van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007;

 • p. knolcyperus: planten behorende tot de soort Cyperus esculentus L.;

 • q. valse meeldauw: de schimmelziekte veroorzaakt door Peronospora destructor;

 • r. koprot: de schimmelziekte veroorzaakt door Botrytis alii;

 • s. onderzoeksverklaring AM: de verklaring als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;

 • t. pootaardappelen voor eigen gebruik: pootaardappelen, afkomstig van en bestemd voor de teelt binnen de eigen onderneming;

 • u. eigen onderneming:

  • 1°. het geheel van terreinen of percelen voor de teelt van zetmeelaardappelen dat de ondernemer in het in bijlage 10 aangewezen gebied beheert en voor eigen rekening en risico exploiteert,

  • 2°. het geheel van terreinen of percelen voor de teelt van consumptieaardappelen dat de ondernemer op Nederlands grondgebied beheert en voor eigen rekening en risico exploiteert;

 • v. werktuigen: machines, installaties, transportmiddelen, gereedschappen materialen of apparatuur die met grond in aanraking komen.

Paragraaf 2. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

De minister kan in de gevallen, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het besluit:

 • a. teeltverboden of bewaarverboden opleggen voor een bepaald terrein of perceel of een bepaalde ruimte, voor bepaalde of onbepaalde tijd;

 • b. aanwijzingen geven voor het telen of bewaren op een bepaald terrein of perceel of in een bepaalde ruimte, voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Paragraaf 3. Bepalingen inzake aardappelmoeheid

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

De minister stelt de locatie en grootte van een perceel vast overeenkomstig bijlage 1.

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als planten als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van het besluit worden aangewezen de planten, genoemd in de bijlage 2.

Artikel 2c

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als gevallen als bedoeld in artikel 12b, tweede lid, van het besluit, worden aangewezen:

 • a. de situatie waarin een teler op een terrein planten, genoemd in bijlage 2, onderdeel 1, teelt, voor zover:

  • 1°. de geoogste pootaardappelen en de daaruit in volgende seizoenen vermeerderde pootaardappelen niet in de handel worden gebracht en uiteindelijk worden gepoot voor de teelt van consumptie- of zetmeelaardappelen, en

  • 2°. de geoogste pootaardappelen en de daaruit in volgende seizoenen vermeerderde pootaardappelen binnen het in bijlage 3 beschreven gebied worden gepoot binnen het bedrijf van de teler;

 • b. de situatie waarin een teler op een terrein planten, genoemd in bijlage 2, onderdelen 2, 3 en 4, teelt, voor zover:

  • 1°. de geoogste planten en de daaruit in volgende seizoenen vermeerderde planten niet in de handel worden gebracht en uiteindelijk worden geplant voor de teelt van sierteeltproducten of consumptieve producten, en

  • 2°. de geoogste planten en de daaruit in volgende seizoenen vermeerderde planten binnen het in bijlage 3 beschreven gebied worden geplant binnen het bedrijf van de teler;

 • c. de situatie waarin een teler op een terrein planten, genoemd in bijlage 2, onderdelen 3 en 4, teelt, voor zover de geoogste planten voordat ze in de handel worden gebracht, onverminderd het bepaalde in de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, dusdanig worden gespoeld of geborsteld dat de aanhangende grond is verwijderd;

 • d. de situatie waarin een teler op een perceel ten aanzien waarvan een beslissing op grond van artikel 2 is genomen, planten, genoemd in bijlage 2, onderdelen 3 en 4, teelt, voor zover:

  • 1°. de beslissing op grond van artikel 2 dit toestaat, en

  • 2°. de geoogste planten voordat ze in de handel worden gebracht, onverminderd het bepaalde in de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, dusdanig worden gespoeld of geborsteld dat de aanhangende grond is verwijderd;

 • e. de situatie waarin een teler op een terrein planten, genoemd in bijlage 2, onderdeel 4, teelt, voor zover de geoogste planten, onverminderd het bepaalde in de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, bestemd zijn voor de verkoop aan particuliere eindgebruikers die niet betrokken zijn bij de bedrijfsmatige planten- en snijbloementeelt en deze bestemming op de verpakking van de planten staat aangegeven.

Artikel 2d

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Ten behoeve van het geven van aanwijzingen op grond van artikel 2, onderdeel b, inzake het telen of bewaren stelt Onze Minister ieder jaar op basis van overeenkomstig bijlage IV, deel II, bij richtlijn 2007/33/EG uitgevoerd onderzoek een lijst aardappelrassen met het bijbehorende resistentieniveau als bedoeld in bijlage IV, deel I, bij richtlijn 2007/33/EG, vast.

 • 2 De lijst aardappelrassen met bijbehorend resistentieniveau wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 3 Verzoeken tot opname in de lijst worden ingediend bij de Plantenziektenkundige Dienst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Aardappelen worden niet geteeld in de volle grond op een terrein of perceel, gelegen in een in bijlage 4 aangewezen gebied.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Aardappelen worden niet geteeld op een terrein of perceel, waarop in de twee voorafgaande kalenderjaren aardappelen zijn geteeld.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de teelt van aardappelen op een terrein of perceel dat is gelegen in een in bijlage 5 aangewezen gebied, mits voldaan wordt aan de in die bijlage gestelde regels.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, worden in een in bijlage 5 genoemde gebied geen goedgekeurde pootaardappelen geteeld, indien op dat terrein of perceel in dat gebied in de twee voorafgaande kalenderjaren aardappelen zijn geteeld.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Aardappelen worden uitsluitend geteeld met gebruikmaking van goedgekeurde pootaardappelen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien het pootaardappelen voor eigen gebruik betreft die:

  • a. worden gebruikt ten behoeve van de teelt van zetmeelaardappelen;

  • b. behoren tot in bijlage 9 genoemde aardappelrassen en

  • c. afkomstig zijn van en geteeld worden op een terrein of perceel dat is gelegen in een in bijlage 10 aangewezen gebied.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing indien binnen dezelfde onderneming in het voorgaande jaar geen goedgekeurde pootaardappelen zijn geteeld en het pootaardappelen voor eigen gebruik betreft die:

  • a. worden gebruikt ten behoeve van de teelt van consumptieaardappelen,

  • b. voldoen aan de eisen voor klasse C als bedoeld in artikel 61 van de Regeling verhandeling teeltmateriaal met uitzondering van de eis van een onderzoeksverklaring AM voor het terrein of perceel waarop ze zijn geteeld en met uitzondering van het verbod tot vermeerderen met gebruikmaking van klasse C pootgoed en

  • c. afkomstig zijn van een terrein of perceel, gelegen binnen een straal van 25 kilometer vanaf het vestigingsadres van de teler en die geteeld worden op een terrein of perceel, gelegen binnen een straal van 50 kilometer vanaf het vestigingsadres van de teler.

 • 4 Het certificaat of de schriftelijke verklaring voor de pootaardappelen wordt bewaard tot de maand mei, volgend op het jaar waarin de pootaardappelen voor de teelt van aardappelen zijn gebruikt.

Artikel 4b

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden hierop boomkwekerijgewassen en vaste planten te telen, tenzij het gebruikte teeltmateriaal afkomstig is van en geteeld wordt op een terrein of perceel waarvoor een onderzoeksverklaring AM is afgegeven of op een terrein of perceel waarop de laatste twaalf jaar geen aardappelen of andere, in bijlage I onder punt 1 van richtlijn 2007/33/EG vermelde waardplanten zijn geteeld.

 • 2 Het is verboden boomkwekerijgewassen en vaste planten in het verkeer te brengen tenzij het gebruikte teeltmateriaal afkomstig is van en geteeld wordt op een terrein of perceel waarvoor een onderzoeksverklaring AM is afgegeven of op een terrein of perceel waarop de laatste twaalf jaar geen aardappelen of andere, in bijlage I onder punt 1 van richtlijn 2007/33/EG vermelde waardplanten zijn geteeld.

 • 3 De verklaring wordt bewaard gedurende 12 maanden nadat de planten op het terrein of perceel zijn geoogst.

Artikel 4c

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 4b, eerste lid, is niet van toepassing op een terrein of perceel gelegen in en teeltmateriaal afkomstig uit een in bijlage 4 aangewezen gebied.

Paragraaf 4. Bepalingen inzake wratziekte

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Op een terrein of perceel, in een in bijlage 6 onder A aangewezen gebieden, worden geen zetmeelaardappelen geteeld, tenzij zij behoren tot een ras zoals genoemd in bijlage 6 onder B.

 • 2 Op een terrein of perceel, in een in bijlage 7 onder A aangewezen gebied, worden geen aardappelplanten geteeld, tenzij zij behoren tot een ras, als genoemd in bijlage 7 onder C1. Voor de teelt van pootaardappelen is het telen van de in bijlage 7 onder C2 vermelde rassen toegestaan.

 • 3 Op een terrein of perceel, in een in bijlage 7 onder B aangewezen gebied, worden geen zetmeelaardappelen geteeld, tenzij zij behoren tot een ras genoemd in bijlage 7 onder C1.

 • 4 Op een terrein of perceel, in een in bijlage 8 onder A aangewezen gebied, worden geen aardappelplanten geteeld, tenzij zij behoren tot een ras, zoals genoemd in bijlage 8 onder B.

Paragraaf 5. Bepalingen inzake Phytophthora infestans

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Na 15 april van een jaar worden niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen, tenzij bestemd om te worden uitgeplant, zodanig afgedekt dat stengels met blad niet boven deze afdekking kunnen voorkomen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Van niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen wordt niet ontdaan, tenzij zodanige maatregelen zijn getroffen dat zich aan deze niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen geen stengels met blad kunnen ontwikkelen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft, verboden een aantasting van Phytophthora te hebben, die als volgt omschreven is:

  • a. een groep min of meer aaneengesloten, zichtbaar door Phytophthora infestans aangetaste aardappelplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 20m2, minimaal 1.000 (enkelvoudige) blaadjes zijn aangetast door vitale Phytophthora infestans, of

  • b. verspreid aangetaste aardappelplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 100m2, minimaal 2.000 (enkelvoudige) blaadjes zijn aangetast door vitale Phytophthora infestans.

 • 2 Ingeval van stengelphytophthora telt elke stengel met vitale Phytophthora infestans voor 5 blaadjes.

 • 3 Degene die een terrein of perceel in gebruik heeft neemt maatregelen ter bestrijding van de in het eerste lid bedoelde aantasting.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is na 1 juli van een kalenderjaar aan degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden om aardappelopslag te hebben, indien:

  • a. op dat perceel of terrein of een deel daarvan zich gemiddeld meer dan 2 aardappelplanten per m2 bevinden, en

  • b. de opslag voorkomt op minimaal 0,3 hectare.

 • 2 Degene die een terrein of perceel in gebruik heeft neemt maatregelen ter bestrijding van de in het eerste lid bedoelde opslag.

Paragraaf 6. Bepalingen inzake het snijden van en gebruik van gesneden pootaardappelen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Op een productielocatie van goedgekeurde pootaardappelen worden geen aardappelen gesneden.

 • 2 Werktuigen en voorzieningen gebruikt op of gevestigd op de productielocatie van goedgekeurde pootaardappelen worden niet ter beschikking gesteld voor het snijden van pootaardappelen of voor pootgoedhandelingen met betrekking tot gesneden pootaardappelen.

 • 3 Werktuigen en voorzieningen die zijn gebruikt voor het snijden van pootaardappelen of voor pootgoedhandelingen met betrekking tot gesneden pootaardappelen, worden niet gebruikt op de productielocatie of als productielocatie van goedgekeurde pootaardappelen

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Aardappelen worden niet geteeld met gebruikmaking van pootaardappelen die gesneden zijn.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien pootaardappelen zijn bestemd voor de teelt van consumptieaardappelen of pootaardappelen zijn bestemd voor de teelt van zetmeelaardappelen.

 • 3 Het tweede lid is niet van toepassing indien op een bedrijf goedgekeurde pootaardappelen worden geteeld.

Paragraaf 7. Bepalingen inzake vergelingsziekte bij bieten

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 In de provincies Flevoland, Zeeland en Noord-Brabant worden geen suikerbieten of voederbieten voor zaadwinning geteeld.

 • 2 In de provincie Groningen worden geen suikerbieten of voederbieten voor zaadwinning geteeld in kassen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Een eigenaar of houder van planten van suikerbieten of voederbieten geteeld voor zaadwinning in de provincie Noord-Holland of Friesland waarop zich bladluizen bevinden, bestrijdt deze op zodanige wijze dat dit geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de suikerbieten en voederbieten in de omgeving.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Suikerbieten, voederbieten en afval van suikerbieten of voederbieten, voor zover daaraan bladvorming voorkomt, zijn niet voorhanden of in voorraad:

  • a. na 15 april van elk jaar in de provincie Groningen en de provincie Friesland;

  • b. na 1 april van elk jaar in:

   • 1°. het gedeelte van de provincie Noord-Holland, gevormd door de gemeenten Haarlemmermeer en Wieringermeer;

   • 2°. het gedeelte van de provincie Zuid-Holland, gevormd door de eilanden Rozenburg, Voorne, Putten, Ijsselmonde, Hoekschewaard, Eiland van Dordrecht, Tiengemeten en Goeree-Overflakkee;

   • 3°. de provincies Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op suikerbieten en voederbieten, welke kennelijk bestemd zijn voor zaadwinning.

Paragraaf 7a. Bepalingen inzake valse meeldauw

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 14a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Het is verboden na 15 april van enig jaar niet-uitgeplante uien of afval van uien aanwezig te hebben, tenzij op deze uien een afdekking is aangebracht of zodanige maatregelen zijn getroffen zonder welke niet-uitgeplante uien of afval van uien een bron kunnen zijn voor het verspreiden van valse meeldauw en koprot.

Artikel 14b

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Het is verboden zich te ontdoen van niet-uitgeplante uien of afval van uien, tenzij zodanige maatregelen zijn getroffen zonder welke zich aan deze niet-uitgeplante uien of afval van uien groene delen kunnen ontwikkelen en zonder welke deze niet-uitgeplante uien of afval van uien een bron kunnen zijn voor het verspreiden van koprot.

Artikel 14c

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden een aantasting van valse meeldauw te hebben, die als volgt omschreven is:

 • a. een groep min of meer aaneengesloten, zichtbaar door valse meeldauw aangetaste uienplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 20 m2, minimaal 1.000 blaadjes zijn aangetast door vitale valse meeldauw of

 • b. verspreid aangetaste uienplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 100 m2, minimaal 2.000 blaadjes zijn aangetast door vitale valse meeldauw.

Artikel 14d

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden uien vanuit plantuien te telen indien hij niet beschikt over een beoordelingsrapport over het te gebruiken dan wel gebruikte uitgangsmateriaal, afgegeven door een keuringsinstelling die op basis van artikel 19 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet is aangewezen, waaruit blijkt dat bij visuele keuring van het uitgangsmateriaal te velde, vlak voor de oogst, geen valse meeldauw is geconstateerd of waaruit bij nacontrole van het uitgangsmateriaal blijkt dat het uitgangsmateriaal vrij is van valse meeldauw.

 • 2 Het beoordelingsrapport wordt bewaard gedurende twee jaar na afgifte.

Paragraaf 7b. Bepalingen inzake knolcyperus

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 14e

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden akker- en tuinbouwgewassen te telen op het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar de aanwezigheid van knolcyperus door de minister is vastgesteld.

 • 2 De minister maakt het teeltverbod, bedoeld in het eerste lid, met ingangsdatum, terrein of perceel of gedeelte van het terrein of perceel, en termijn bekend.

 • 3 In aanvulling op het teeltverbod kunnen maatregelen worden opgelegd met betrekking tot teelt, oogst, transport, opslag, schonen en bewaring van het geoogste product, het vernietigen en het ongeschikt maken voor gebruik als voortkwekingsmateriaal, alsmede opslag, bewaring, transport en vernietiging van afvalstromen, zoals grond- en gewasresten.

 • 4 In een spoedeisende situatie kan de bekendmaking van het teeltverbod en de maatregelen aan de ondernemer mondeling geschieden. Een mondelinge bekendmaking wordt binnen een redelijke termijn bevestigd door een schriftelijke bekendmaking.

 • 5 In afwijking van het eerste lid is het teeltverbod niet van toepassing gedurende de teelt van planten die is aangevangen voor vaststelling van de aanwezigheid van knolcyperus totdat deze teelt is beëindigd.

Artikel 14f

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Degene aan wie een teeltverbod is opgelegd is verplicht de knolcyperus te verwijderen en te vernietigen voordat aan de knolcyperus vier of meer bladeren zichtbaar zijn of zich ondergrondse knollen hebben ontwikkeld.

 • 2 Degene aan wie een teeltverbod is opgelegd en degene die werktuigen heeft gebruikt op het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar het teeltverbod betrekking op heeft, is verplicht direct na dit gebruik de werktuigen zodanig vrij te maken van aanhangende grond en van planten, dat geen verspreiding van knolcyperus kan plaatsvinden.

Artikel 14g

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Degene aan wie een teeltverbod is opgelegd, is verplicht bij wijzigingen met betrekking tot de eigendom of het gebruik van het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar het verbod betrekking op heeft:

 • a. het teeltverbod en de maatregelen onverwijld aan de nieuwe eigenaar of gebruiker te melden en

 • b. de wijziging onverwijld aan de minister te melden.

Artikel 14h

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Het teeltverbod wordt door de minister opgeheven nadat is vastgesteld dat gedurende drie opeenvolgende jaren het terrein of perceel of gedeelte daarvan waar het verbod betrekking op heeft, vrij is bevonden van knolcyperus dan wel is omgezet of afgegraven en fytosanitair verantwoord is afgevoerd.

Paragraaf 8. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Artikel 15a

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Besluiten, genomen door het bestuur, de voorzitter of de secretaris van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw op grond van bevoegdheden in verordeningen die na inwerkingtreding van deze regeling aan de minister zijn toegekend, worden met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aangemerkt als besluiten van de minister.

 • 2 De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aanhangige aanvragen en verzoeken tot het nemen van besluiten als bedoeld in het eerste lid zijn met ingang van dat tijdstip van rechtswege aanhangig bij de minister.

 • 3 Voor zover aan een besluit, genomen op grond van bevoegdheden die na inwerkingtreding van deze regeling aan de minister zijn toegekend, voorschriften zijn verbonden en in deze voorschriften het bevoegd gezag wordt vermeld, wordt de minister vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aangemerkt als het bevoegd gezag.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bestrijding schadelijke organismen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

's-Gravenhage, 9 augustus 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Bijlage 1. (artikel 2a)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

1. Perceel dat vrij kan worden geacht van de aanwezigheid van het aardappelcysteaaltje

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • a. Indien een grondoppervlak is onderzocht overeenkomstig bijlage II bij richtlijn 2007/33/EG, en geen aardappelcysteaaltjes zijn aangetroffen, wordt de locatie en de grootte van een perceel als volgt vastgesteld:

  Het perceel is het onderzochte grondoppervlak waar geen aardappelcysteaaltjes zijn gevonden, in voorkomend geval verminderd met het grondoppervlak dat op basis van het bepaalde onder 2 behoort tot een besmet perceel.

 • b. Indien ten aanzien van een grondoppervlak onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig bijlage III, deel I, bij richtlijn 2007/33/EG, en het grondoppervlak voldoet aan de voorwaarden, genoemd in bijlage III, deel I, eerste gedachtestreepje of tweede gedachtestreepje, bij richtlijn 2007/33/EG, wordt de locatie en de grootte van een perceel als volgt vastgesteld:

  Het perceel is het grondoppervlak dat voldoet aan de voorwaarden, genoemd in bijlage III, deel I, eerste gedachtestreepje of tweede gedachtestreepje, bij richtlijn 2007/33/EG, in voorkomend geval verminderd met het grondoppervlak dat op basis van het bepaalde onder 2 behoort tot een besmet perceel.

2. Perceel dat besmet moet worden geacht met het aardappelcysteaaltje

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Indien een grondoppervlak is onderzocht overeenkomstig bijlage II bij richtlijn 2007/33/EG, en het aardappelcysteaaltje is daarbij aangetroffen, wordt de locatie en de grootte van een perceel als volgt vastgesteld:

Het perceel is het onderzochte grondoppervlak waarin de besmetting is gevonden, in de bewerkingsrichting aangevuld over een lengte van honderdelf meter en haaks op de bewerkingsrichting aangevuld over een breedte van zestien meter, of zoveel minder voor zover wordt gestuit op een bestendige fysieke begrenzing van het grondoppervlak of bestendige gebruikersgrens.

Indien de afstand tussen twee op deze wijze bepaalde besmette grondoppervlakken minder dan zevenentwintig meter bedraagt, wordt ook het tussenliggende grondoppervlak gerekend tot het perceel, tenzij de twee grondoppervlakken worden gescheiden door een bestendige fysieke begrenzing van het grondoppervlak of bestendige gebruikersgrens.

Indien op grond van het bovenstaande de locatie en de grootte van een besmet perceel is bepaald en een onderzocht grondoppervlak resteert dat zeer beperkt in omvang is, kan dit oppervlak vanwege uitvoeringstechnische redenen tot het besmette perceel worden gerekend.

Bijlage 2. (artikel 2b)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Onderdeel 1:

Solanum tuberosum,

voor zover ze zijn bestemd voor de teelt van pootaardappelen.

Onderdeel 2:

Capsicum spp.,

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,

Solanum melongena L,

voor zover ze zijn bestemd voor opplant.

Onderdeel 3:

Allium porrum L.,

Beta vulgaris L.,

Brassica spp.,

Fragaria L.,

Asparagus officinalis L.

voor zover ze zijn bestemd voor opplant.

Onderdeel 4:

Allium ascalonicum L.,

Allium cepa L.,

Dahlia spp.,

Gladiolus Tourn.Ex L.,

Hyacinthus spp.,

Iris spp.,

Lilium spp.,

Narcissus L.,

Tulipa L.,

voor zover ze zijn bestemd voor opplant.

Bijlage 4. (artikel 3)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als gebieden, bedoeld in artikel 3 worden aangewezen:

 • 1. het gebied gelegen in de gemeenten Waddinxveen, Boskoop, Rijnwoude en Reeuwijk, dat als volgt is begrensd: vanaf hefbrug Waddinxveen en achtereenvolgens Nesse, Noordkade, gemeentegrens Waddinxveen-Boskoop tot de Hogeveenseweg, de Hogeveenseweg, Roemer, de dijk aan de zuidwestzijde aan de Ambachtspolder tot aan de Voorweg, de Voorweg in westelijke richting tot aan het gemaal, vandaar langs de sloot in noordelijke richting tot molen Rietveldsevaart, de Rietveldsevaart in westelijke richting tot de Oostvaart, de Oostvaart in noordelijke richting tot de Spookverlaat, Spookverlaat tot de Compierekade, Compierekade in zuidelijke richting tot de Spijkerboorsche wetering, Spijkerboorsche wetering tot de Nesse, Nesse in oostelijke richting, Toegangseweg, de gemeentegrens Alphen a/d Rijn-Boskoop in oostelijke richting tot de Dammekade, Dammekade gemeentegrens Boskoop-Bodegraven tot de Ringdijk, daarna de Ringdijk volgend eerst in oostelijke-daarna in zuidelijke- en tot slot in zuidwestelijke richting tot de Schinkeldijk, Schinkeldijk in noordwestelijke richting, Tempeldijk, Middelweg, Middelburgseweg in zuidelijke richting, Zwarteweg, Bloemendaalseweg tot de A12, A12 in zuidwestelijke richting tot de Henegouwerweg, Henegouwerweg in noordelijke richting tot de hefbrug in Waddinxveen;

 • 2. het gebied dat de volgende gemeenten en delen van gemeenten omvat:

  • het deel van Wassenaar, voor zover gelegen ten noorden van de lijn Wassenaarse slag, Katwijkseweg, de Van Zuylen van Nijeveltstraat, de Deijlerweg, de Rozenweg en ten westen van de autosnelweg A4;

  • Katwijk;

  • het deel van Oegstgeest, voor zover gelegen ten westen van de autosnelweg A44 en het gedeelte ten noorden van het Oegstgeesterkanaal;

  • het deel van Teylingen ten westen van de Warmonderleede en de Kagerplassen;

  • Noordwijk;

  • Noordwijkerhout;

  • Lisse;

  • Hillegom;

  • het deel van Heemstede, voor zover gelegen ten zuidwesten van de lijn Cruquiusweg, de Heemsteedse Dreef, de Camplaan, de van Merlenlaan, de Herenweg, de Rijnlaan, de Amstellaan en het verlengde Amstellaan (door de Amsterdamse Waterleiding);

  • het deel van Bloemendaal, voor zover gelegen ten zuiden van de verlengde Amstellaan (door de Amsterdamse Waterleiding);

 • 3. het gebied dat de volgende gemeenten en delen van gemeenten omvat:

  • het deel van Beverwijk, voor zover gelegen ten oosten van de Meeuweweg en ten noordwesten van de lijn Boothuisplein, Zeestraat, Warande, Wijk aan Duinerweg, Westerlaan, Plesmanweg en Alkmaarseweg;

  • het deel van Heemskerk, voor zover gelegen ten noordwesten van de lijn Jan van Kuikweg, Jan Ligthartstraat, Jonkheer Geverslaan, Mozartstraat en ten noordoosten van Prof. ten Doesschatestraat, Broersven tot aan de Dije;

  • het deel van Uitgeest, voor zover gelegen ten noorden van het Uitgeestermeer tussen de autosnelweg A9 en het Alkmaardermeer;

  • het deel van Castricum, voor zover gelegen ten westen van het Alkmaardermeer en het Noordhollandsche Kanaal, en ten zuiden van de Kanaalweg;

  • het deel van Heiloo, voor zover gelegen ten zuiden van de lijn Kanaalweg, Kennemerstraatweg, Zevenhuizenlaan, Westerweg, Vennewatersweg, het Malevoort tot aan fietspad, fietspad tot aan Zeeweg, Zeeweg;

  • het deel van Bergen (NH), voor zover gelegen ten zuiden en ten westen van de lijn Hoevervaart, Weg van de Oude Vaart, Hoeverweg en Wimmenummervaart, Roossloot, Herenweg en Zeeweg;

 • 4. het gebied, gelegen in de gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe en omsloten door: Rijnbandijk, Randwijkse Rijndijk, Lingekanaal, Linge, Peijenkampseveldweg, A15, Verlengde Lage Campseweg en Markstraat;

 • 5. het gebied in de gemeente Zundert, omsloten door: de sloot gelegen haaks op de Rijksgrens bij grenspaal 221 (in het verlengde van de Luxemburgstraat in de Belgische gemeente Meer, nabij Hazeldonk), het kavelpad tussen deze sloot en de bocht in de Laarse Heistraat, een denkbeeldige lijn tussen de bocht in de Laarse Heistraat en de hoek van de Bakkebrugstraat – Breedschotsestraat, Bakkebrugstraat, Bredaseweg, Stuivezandseweg, Klein Zundertseweg, Heischoorstraat, Sprundelsebaan, Bijloop, Rucphenseweg, Hulsdonkstraat, Roosendaalse Baan, Achtmaalseweg, Moststraat, Grote Heistraat, Oude Heistraat, Kalmthoutse Baan, de Rijksgrens tot aan grenspaal 221.

Bijlage 5. (artikel 4)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Als gebieden, bedoeld in artikel 4 worden aangewezen:

 • 1. De gehele provincie Drenthe en de volgende gemeenten of delen van gemeenten:

  In de provincie Groningen: Bellingwedde, Groningen voor zover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland voor zover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voor zover gelegen ten zuiden van de Goldhoorn te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdweg-West te Nieuwolda, ten zuiden van de Hoofdweg 't Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Winschoten.

  In de provincie Friesland: Ooststellingwerf voor zover gelegen ten noorden van de Verwersweg (vanaf provinciegrens) tot de Zuid, ten oosten van de wegen Zuid en Hoofdweg tot Kloosterweg, ten zuiden van de wegen Kloosterweg, Terwisscha, Westeres en Bruggelaan tot de Compagnonsvaart, ten oosten van de wegen Zuideinde (door Fochteloo), Noordeinde, de Knolle tot kruising met de Weper, en ten zuiden van de wegen Weper en Weperpolder (tot provinciegrens).

  In de provincie Overijssel: Hardenberg, Twenterand, Hellendoorn, Ommen en Steenwijkerland voor zover gelegen ten noorden en ten oosten van de Punterweg (vanaf Kuinderweg), Hammerdijk, Kerkbuurt, Blokzijlerdijk en Kuinderdijk, en ten zuiden en ten oosten van de Kanaalweg;

 • 2. het gebied begrensd door de provincie Overijssel ten zuiden van de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal en het IJ, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

  De teelt van aardappelplanten op een perceel, waarop zich in het voorafgaande kalenderjaar géén en in het tweede voorafgaande kalenderjaar aardappelplanten bevonden en welk perceel is gelegen in het in de vorige alinea genoemde gebied is toegestaan, mits de aardappelplanten worden gerooid vóór 1 juli van het jaar waarin zij zijn geteeld en de ondernemer tijdig vóór deze datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • 3. het gebied begrensd door de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel ten noorden van de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water, Flevoland en Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal en het IJ, uitgezonderd het in onderdeel 1 genoemde gebied.

  De teelt van aardappelplanten op een perceel, waarop zich in het voorgaande kalenderjaar géén en in het tweede voorafgaande kalenderjaar aardappelplanten bevonden en welk perceel is gelegen in het in de vorige alinea genoemde gebied is toegestaan, mits de aardappelplanten worden gerooid vóór 10 juli van het jaar waarin zij zijn geteeld en de ondernemer tijdig vóór deze datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • 4. In afwijking van het gestelde onder onderdeel 3, is de teelt van aardappelplanten toegestaan op een perceel, waarop zich in het voorgaande kalenderjaar aardappelplanten bevonden, mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied ‘Opperdoes’, begrensd door Noorderkogger zeedijk vanaf de Overleker Sluis van Medemblik, Noorderweg, Dorpsweg Twisk, Twiskerdijksloot, de Braak, de Muiter, Zandwegsloot naar de Overleker Sluis;

  • b. de aardappelplanten zijn gerooid vóór 10 juli van het jaar waarin zij worden geteeld;

  • c. de ondernemer tijdig vóór de onder b bedoelde datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en

  • d. uit een door de ondernemer uitgevoerde bemonstering van het perceel, verricht op een wijze waarbij een haard van 100 aardappelcysteaaltjes per kilogram grond met een betrouwbaarheid van tenminste 90% kan worden vastgesteld, geen aanwezigheid van cysteaaltjes blijkt.

 • 5. In afwijking van het gestelde onder onderdeel 3 is de teelt van aardappelplanten toegestaan op een perceel waarop zich in het voorgaande kalenderjaar aardappelplanten bevonden, mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied ‘Langedijk’, begrensd door Koog, Langebalkweg, Kanaal Omval-Kolhorn, Uitvalsweg, Dorpsstraat Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude tot Koog;

  • b. de aardappelplanten zijn gerooid vóór 10 juli van het jaar waarin zij worden geteeld;

  • c. de ondernemer tijdig vóór de onder b bedoelde datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en

  • d. uit een door de ondernemer uitgevoerde bemonstering van het perceel, verricht op een wijze waarbij een haard van 100 aardappelcysteaaltjes per kilogram grond met een betrouwbaarheid van tenminste 90% kan worden vastgesteld, geen aanwezigheid van cysteaaltjes blijkt.

 • 6. In afwijking van het gestelde onder onderdeel 3 is de teelt van aardappelplanten toegestaan op een perceel, waarop zich in het voorgaande kalenderjaar géén en in het daaraan voorafgaande kalenderjaar wel aardappelplanten bevonden, mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied ‘Heerhugowaard/Geestmerambacht’, begrensd door Kanaal Omval-Kolhorn, Westerlangereis, Langereis, Veenhuizerkade, Plempdijk, Ringvaart Heerhugowaard, Hoornse Vaart, Ringsloot polder, De Vronermeer, spoorlijn Alkmaar-Hoorn tot palen bovenleiding 39/23 en 39/24, Nollenweg, Provinciale weg S3 (Alkmaar-Schagen), Daalmeerpad, Vronermeerweg, Wijde Vaart (gedeeltelijk gedempt), Spanjaardsdam, Nauertogt, Westelijke Randweg, Maijersloot, Voorburggracht, Westelijke Randweg naar Broek op Langedijk, Stationsweg, Dorpsstraat, Uitvalsweg, Kanaal Omval-Kolhorn, Langebalkweg, Oostelijke randweg Noord-Scharwoude, Waarddijk West, Provinciale weg S4, Kanaal Omval-Kolhoorn;

  • b. de aardappelplanten zijn gerooid vóór 20 juli van het jaar waarin zij worden geteeld en

  • c. de ondernemer tijdig vóór de onder b bedoelde datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Bijlage 6. (artikel 5)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • A. Als gebieden, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, worden aangewezen:

  • 1. Het gebied ten oosten van Veendam, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Veendam’)

   Provinciale weg N963 (A), Borgercompagnieweg (B), (zand)weg (C), watergang (D), Westerbrink (E), Beneden Westerdiep (F), Prins Hendrikplein (G), Sorgvlietlaan (H), Woortmanslaan (I), Borgercompagnieweg (J), perceelsscheiding (K), Kielsterachterweg (L), Wildervanksterweg (M) en Zwarteweg (N).

  • 2. Het gebied ten zuidoosten van Ter Apel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Ter Apel’)

   Markeweg (A), Hoofdkade (B), Moersloot (C), Zanddijk (D), Roswinkelerstraat (E) en Ertsstraat (F).

  • 3. Het gebied rondom Foxel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Foxel’)

   Westelijke Doorsnee (A), Oosterdiep W.Z. (B), watergang (C), Berkenrode (D) en Verlengde Scholtenskanaal O.Z. (E).

  • 4. Het gebied ten noordoosten van Barger Compascuum, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Barger Compascuum’)

   Watergang (A), Limietweg (B), Limietweg-Oost (C), watergang (D), BRD-grens (E), (zand)weg (F), Limietweg (G), Postweg (H) en Oosterdiep O.Z. (I)

  • 5. Het gebied ten zuidoosten van Mantinge, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Mantinge’)

   Schiphorsten (A), Heirweg (B), (zand)weg (C), K. Brokweg (D), mr. J.B. Kanweg (E), Mantingerdijk (F), heide/bos (G), perceelsscheiding (H), Steendervalsweg (I) en Wijsterseweg (J).

  Bijlage 6, onder A1:

  Het gebied ten oosten van Veendam, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Veendam’)

  Provinciale weg N963 (A), Borgercompagnieweg (B), (zand)weg (C), watergang (D), Westerbrink (E), Beneden Westerdiep (F), Prins Hendrikplein (G), Sorgvlietlaan (H), Woortmanslaan (I), Borgercompagnieweg (J), perceelsscheiding (K), Kielsterachterweg (L), Wildervanksterweg (M) en Zwarteweg (N).

  Bijlage 253766.png

  Bijlage 6, onder A2:

  Het gebied ten zuidoosten van Ter Apel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Ter Apel’)

  Markeweg (A), Hoofdkade (B), Moersloot (C), Zanddijk (D), Roswinkelerstraat (E) en Ertsstraat (F).

  Bijlage 253767.png

  Bijlage 6, onder A3:

  Het gebied rondom Foxel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Foxel`)

  Westelijke Doorsnee (A), Oosterdiep W.Z. (B), watergang (C), Berkenrode (D) en Verlengde Scholtenskanaal O.Z. (E).

  Bijlage 253768.png

  Bijlage 6, onder A4:

  Het gebied ten noordoosten van Barger Compascuum, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Barger Compascuum’)

  Watergang (A), Limietweg (B), Limietweg-Oost (C), watergang (D), BRD-grens (E), (zand)weg (F), Limietweg (G), Postweg (H) en Oosterdiep O.Z. (I).

  Bijlage 253769.png

  Bijlage 6, onder A5:

  Het gebied ten zuidoosten van Mantinge, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Mantinge’)

  Schiphorsten (A), Heirweg (B), (zand)weg (C), K. Brokweg (D), mr. J.B. Kanweg (E), Mantingerdijk (F), heide/bos (G), perceelsscheiding (H), Steendervalsweg (I) en Wijsterseweg (J).

  Bijlage 253770.png
 • Als rassen, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, worden aangewezen:

  Bijlage 6 onder B, behorende bij artikel 5, eerste lid: toegelaten zetmeelaardappelrassen

  (10= (volledig) resistent, 9-8= hoog veldresistent, 7= matig veldresistent, 6 matig vatbaar)

   

  10

  9

  8

  7

  6

  Adam

  Kuba

  Achilles

  Plasuno

  Actaro

  Aurora

  Allure

  Andante

  Novano

  Aventra

  Robény

  Altus

  Sofista

  Annabelle

  Avarna

  Panda

  Averia

  Signum

  Axion

  Stefano

  Aveo

  Belita

  Plasettie

  Katinka

  Supporter

  Festien

  Valiant

  Avito

  Cekin

  Saprodi

  Merano

  Toronto

  Karakter

   

  Starga

  Dartiest

  Sarion

  Plasent

  Vebeca

  Lindita

     

  Django

  Seresta

  Plasinka

  Vebesta

  Messina

     

  Eurotonda

  Stefanie

  Plasstärke

         

  Euroviva

  Transit

           

  Gunda

  Ulme

           

  Ibis

             

Bijlage 7. (artikel 5, tweede lid)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • A. Als gebieden als bedoeld in artikel 5, tweede lid, worden aangewezen:

  De gehele provincie Drenthe en de volgende gemeenten of delen van gemeenten:

  In de provincie Groningen: Bellingwedde, Groningen voor zover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland voor zover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voor zover gelegen ten zuiden van de Goldhoorn te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdweg-West te Nieuwolda, ten zuiden van de Hoofdweg 't Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Winschoten.

  In de provincie Friesland: Ooststellingwerf voor zover gelegen ten noorden van de Verwersweg (vanaf provinciegrens) tot de Zuid, ten oosten van de wegen Zuid en Hoofdweg tot Kloosterweg, ten zuiden van de wegen Kloosterweg, Terwisscha, Westeres en Bruggelaan tot de Compagnonsvaart, ten oosten van de wegen Zuideinde (door Fochteloo), Noordeinde, de Knolle tot kruising met de Weper, en ten zuiden van de wegen Weper en Weperpolder (tot provinciegrens).

  In de provincie Overijssel: Hardenberg, Twenterand, Hellendoorn, Ommen en Steenwijkerland voor zover gelegen ten noorden en ten oosten van de Punterweg (vanaf Kuinderweg), Hammerdijk, Kerkbuurt, Blokzijlerdijk en Kuinderdijk, en ten zuiden en ten oosten van de Kanaalweg.

 • B. Als gebieden als bedoeld in artikel 5, tweede lid, worden aangewezen:

  De gemeenten in de provincie Overijssel voorzover niet gelegen in gebied A.

  De gemeenten in de provincie Gelderland tot de Nederrijn.

  In de provincie Friesland de gemeenten Ooststellingwerf voorzover niet gelegen in gebied A, Weststellingwerf en Opsterland.

 • C. Als rassen als bedoeld in artikel 5, tweede lid, worden aangewezen:

  • Bijlage 7 onder C1, behorende bij artikel 5, tweede en derde lid: toegelaten (zetmeel)aardappelrassen

   (10= (volledig) resistent, 9-8= hoog veldresistent, 7= matig veldresistent, 6 matig vatbaar)

   10

   9

   8

   7

   6

   Actaro

   Achilles

   Allure

   Albas

   Agria

   Adam

   Altus

   Aveka

   Annabelle

   Amora

   Amanda

   Amorosa

   Courage

   Antina

   Amyla

   Andante

   Ampera

   Dayana

   Astarte

   Arizona

   Avano

   Aurora

   Dinky

   Asterix

   Bintje

   Avaya

   Avarna

   Escort

   Baraka

   Cardinal

   Aventra

   Aveo

   Euronova

   Benno Vrizo

   Diamant

   Averia

   Aviala

   Eurotonda

   Burren

   Eba

   Axion

   Aviron

   Evita

   Donald

   Eigenheimer

   Belita

   Avito

   Fontane

   Eurobona

   Euroflora

   Bonza

   Cecile

   Kondor

   Fresco

   Gloria

   Cekin

   Certo

   Leandra

   Karnico

   Ostara

   Celandine

   Cleopatra

   Lindita

   Mercator

   Raja

   Dartiest

   Désirée

   Mercury

   Mirakel

   Realist

   Delcora

   Dirigent

   Messina

   Nomade

   Rumba

   Django

   Energie

   Nicola

   Origo

    

   Eurobravo

   Eurotango

   Royal

   Parel

    

   Fabiola

   Euroviva

   Rudolph

   Plasuno

    

   Gandawa

   Festien

   Sarion

   Shannon

    

   Gunda

   Hansa

   Saturna

   Stefano

    

   Ibis

   Irene

   Savona

   Sylvana

    

   Ikone

   Kantara

   Sophytra

      

   Karakter

   Kuroda

   Stratos

      

   Katinka

   Marlen

   Supporter

      

   Kuba

   Merano

   Timate

      

   Logo

   Monte Carlo

   Ukama

      

   Novano

   Plasandes

   Vebesta

      

   Panda

   Plasent

   Vectra

      

   Plasettie

   Plasstärke

        

   Plasinka

   Progress

        

   Provento

   Robény

        

   Saprodi

   Romano

        

   Scarlet

   Sassy

        

   Seresta

   Smaragd

        

   Signum

   Sofista

        

   Silla

   Starga

        

   Simphony

   Taurus

        

   Stefanie

   Toronto

        

   Stemster

   Valiant

        

   Talent

          

   Tivoli

          

   Transit

          

   Ulme

          

   Vebeca

    

   Vitabella

    
  • C 2.

   5

   Aladin

   Ottena

   Dolly

   Picasso

   Elkana

   Prior

   Estima

   Regina

   Kartel

   Sirco

   Kuras

   Sjamero

   Markies

   Victoria

   Mustang

   Nectar

Bijlage 8. (artikel 5, derde lid)

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

 • A. Als gebieden als bedoeld in artikel 5, derde lid, worden aangewezen:

  • 1. Omschrijving gebied Venraij: Het gebied omsloten door de A67 in Venlo vanaf de grens met Duitsland in westelijke richting tot aan de Zuid Willemsvaart. De Zuid Willemsvaart in noordelijke richting tot de kruising met de N265 in Veghel. De N265 in noordelijke richting tot Uden. De N603 in noordelijke richting tot de A50 in Heesch (gemeente Bernheze). De A50 in noordelijke richting tot de kruising met de Maas. De Maas in oostelijke richting tot de kruising met de spoorbrug in Mook (gemeente Mook en Middelaar). Vanaf de spoorbrug de N271 in zuidelijke richting tot de Schildersweg in Plasmolen (gemeente Mook en Middelaar). De Schildersweg in noordelijke richting tot de Bosweg langs Sint Jansberg. De Bosweg langs Sint Jansberg tot aan de grens met Duitsland. De grens met Duitsland in zuidelijke richting tot aan de A67 in Venlo.

  • 2. Omschrijving gebied Bergeijk: Het gebied rondom Bergeijk, dat door België en de volgende straten is begrensd: Postelsedijk, Sleutelstraat, Weijereind, Kleine Hoeven, Ambachtsweg, De Hoeven/Rondweg (N284) bij Bladel, Lange Trekken, Molenweg/De Vloed, De Gagelvelden, Hemelrijken, Dorpsstraat in Casteren, Casterseweg, Hoofdstraat in Hoogeloon, Heuvelseweg, Heuvel, Broekenseind, Umenweg, D’ekkersrijte, Eerselseweg, Het Groen bij Knegsel, Steenselseweg, Knegselseweg, Riethovenseweg/Stevert, Nedermolen, fietspad/veldweg in zuidelijke richting en uitlopend op De Kuningen, Broekhovenseweg, Schoolstraat en Molenstraat bij Riethoven, Keersopperdreef, Dommelsedijk (N397), Monseigneur Smetstraat, Pastoor Bolsiusstraat, Venbergseweg, Luikerweg (N69), (Oude) Dorpsstraat bij Hoek, Borkel en Schaft, en De Schafterekker.

 • Bijlage 8 onder B, behorende bij artikel 5, vierde lid: toegelaten aardappelrassen

  (10= (volledig) resistent, 9-8= hoog veldresistent, 7= matig veldresistent, 6 matig vatbaar)

   

  10

  7four7

  Anouk

  Bartina

  Challenger

  Donata

  Fasan

  Isabelia

  Abby

  Antina

  Belita

  Charisma

  Donna

  Favorita

  Isna

  Acapella

  Antoinet

  Bellaprima

  Charmante

  Dorado

  Feska

  Jady

  Accent

  Apart

  Bellarosa

  Christa

  Doré

  Festival

  Jaerla

  Achilles

  Apollonia

  Bellefleur

  Citadel

  Double fun

  Fianna

  Janine

  Acronet

  Appassionato

  Bellinda

  Claudia

  Draga

  Finessa

  Jazzy

  Actaro

  Aprilia

  Bellini

  Claustar

  Drop

  Fioretta

  Jelly

  Activa

  Aranka

  Bellona

  Climax

  Eba

  Flamenco

  Jessica

  Adam

  Arcade

  Benno Vrizo

  Clivia

  El Mundo

  Floky

  Junior

  Adretta

  Arcona

  Bernadette

  Colette

  Eldena

  Folva

  Kantara

  Afra

  Ariata kws

  Bernina

  Colomba

  Element

  Forelle

  Karatop

  Agata

  Aristo

  Bettina

  Columbus

  Elkana

  Franca

  Kardal

  Agnes

  Arizona

  Bevelander

  Combi

  Elles

  Fresco

  Karlena

  Aiko

  Arkula

  Bildtstar

  Concorde

  Elvira

  Frieslander

  Karnico

  Ajax

  Arno

  Bimonda

  Connect

  Empire

  Gala

  Kartel

  Ajiba

  Aromata

  Binella

  Constantina

  Energie

  Gandawa

  Katinka

  Akira

  Arosa

  Bingo

  Cornado

  Eos

  Garant

  Katja

  Albas

  Arrabona

  Biogold

  Cosmos

  Erntestolz

  Gazelle

  Kea

  Albatros

  Arran Banner

  Bionica

  Costella

  Escort

  Gigant

  Kenita

  Alberta

  Arrow

  Blanka

  Countessa

  Esmee

  Gioconda

  Kiebitz

  Albino

  Arsenal

  Bolero

  Courage

  Estima

  Gloria

  Kiwi

  Alcmaria

  Artemis

  Bolesta

  Crisper

  Estrella

  Golf

  Kondor

  Alexia

  Astarte

  Bonell

  Crisps4all

  Eurobeta

  Grandeur

  Koopmans blauwe

  Alkon

  Asterix

  Bonita

  Cronos

  Eurobona

  Grata

  Kormoran

  Allard

  Athlete

  Bonnata kws

  Cyrano

  Eurobravo

  Gunda

  Kristalla

  Allure

  Atillo

  Bonus

  Danva

  Euroflora

  Hativa

  Krometa

  Almera

  Atsona

  Bonza

  Dartiest

  Eurogrande

  Hela

  Krostar

  Almonda

  Augusta

  Bordeaux

  Darwina

  Euroluna

  Hercules

  Kuba

  Alouette

  Aula

  Bright

  Defender

  Euronova

  Hermes

  Kuras

  Alpha

  Aurora

  Briljant

  Delcora

  Europrima

  Heros

  Kuroda

  Altus

  Avano

  Briosa

  Delianne

  Eurostar

  Hertha

  Kurola

  Alwara

  Avanti

  Bronko

  Delikat

  Eurostarch

  Holde

  Labadia

  Amalia

  Avarna

  Caesar

  Delista

  Eurotango

  Horizon

  Labella

  Amanda

  Avaya

  Calla

  Désirée

  Eurotonda

  Ibis

  Lacetta

  Amarin

  Aveka

  Canberra

  Destiny

  Euroviva

  Evelin

  Idole

  Lady Amarilla

  Amati

  Avenance

  Captiva

  Diamant

  Evita

  Ikone

  Lady Anna

  Amazone

  Avenue

  Cardinal

  Diana

  Ewelina

  Impala

  Lady Blanca

  Ambassador

  Aveo

  Carlita

  Dido

  Excellency

  Inara

  Lady Britta

  Ambra

  Averia

  Carolus

  Dinamo

  Excellent

  Indira

  Lady Christl

  Amigo

  Aviala

  Cascada

  Dione

  Exklusiv

  Ingrid

  Lady Claire

  Aminca

  Aviron

  Cayenne

  Dirosso

  Exquisa

  Inka

  Lady Lenora

  Amora

  Axion

  Cecile

  Disco

  Fabula

  Innovator

  Lady Olympia

  Andante

  Bafana

  Cekin

  Ditta

  Fado

  Irene

  Lady Sara

  Annabelle

  Ballade

  Celine

  Django

  Fambo

  Irida

  Lady Valora

  Anosta

  Barcelona

  Certo

  Donald

  Famosa

  Isabel

  Lambada

  10 (vervolg)

  Lamia

  Mascotte

  Novella

  Primavera

  Romano

  Sheida

  Thomana

  Lanorma

  Maxilla

  Novita

  Primura

  Romeo

  Sieglinde

  Timate

  Laperla

  Meerlander

  Obama

  Printaline

  Romina

  Sifra

  Toccata

  Latona

  Melanie

  Odin

  Prior

  Romula

  Signal

  Toronto

  Leandra

  Melody

  Okapi

  Probaat

  Rosagold

  Signum

  Transit

  Lekkerlander

  Mentor

  Oleva

  Procura

  Rosanna

  Silla

  Triplo

  Leonardo

  Mercator

  Omega

  Producent

  Rosara

  Silverster

  Turbo

  Leonata kws

  Mercury

  Opera

  Profit

  Rosella

  Simone

  Turdus

  Leyla

  Meridian

  Orchestra

  Promesse

  Rosemara

  Simphony

  Ukama

  Lido

  Merlot

  Origo

  Prominent

  Roxana

  Simply Red

  Ulme

  Likaria

  Messi

  Ostara

  Provento

  Roxy

  Sirco

  Ulster Sceptre

  Lindita

  Messina

  Ovatio

  Provita

  Royal

  Sirius

  Valetta

  Linzer Delikatess

  Metro

  Pallas

  Prudenta

  Rudolph

  Sirtema

  Valiant

  Linzer Gelbe

  Michelle

  Palma

  Quarta

  Rumba

  Sissi

  Valisa

  Logita

  Minerva

  Panamera

  Quincy

  Russet Burbank

  Sjamero

  Vanessa

  Logo

  Mirakel

  Panda

  Raisa

  Rustica

  Skawa

  Vebebe

  Lola

  Miranda

  Pandora

  Raja

  Sagitta

  Smart

  Vebeca

  Lorena

  Mirka

  Panther

  Ramses

  Saline

  Solanda

  Vebesta

  Louise

  Miss Bianka

  Paola

  Ranomi

  Salome

  Solara

  Vectra

  Lucilla

  Modena

  Parel

  Rapido

  Salsa

  Solist

  Velox

  Lucinda

  Molli

  Pasha

  Realist

  Sanibel

  Soltana

  Venouska

  Luciole

  Monalisa

  Penta

  Rebecca

  Sanira

  Sommergold

  Verdi

  Ludmilla

  Mondeo

  Pentland Crown

  Red Fantasy

  Santana

  Sonate

  Veronica

  Lusa

  Mondial

  Pentland Dell

  Red Lady

  Sante

  Sophie

  Victoria

  Lutetia

  Monitor

  Pentland Ivory

  Red One

  Saphire

  Sophytra

  Vienna

  Lydia

  Mont Blanc

  Performer

  Red Scarlett

  Saprodi

  Spartaan

  Vineta

  Lyra

  Monte Carlo

  Perline

  Red Sonia

  Sarion

  Spirit

  Violet Queen

  Madeleine

  Mozart

  Picasso

  Red Sun

  Saskia

  Sprint

  Virgo

  Majestic

  Mungo

  Piccolo Star

  Red Valentine

  Sassy

  Spunta

  Vision

  Manitou

  Murillo

  Picobello

  Redstar

  Satellite

  Stabilo

  Vital

  Manna

  Musica

  Pimpernel

  Regina

  Satina

  Stayer

  Vitalia

  Mansour

  Mustagata kws

  Pirol

  Remarka

  Saturna

  Stefanie

  Vitara

  Maradonna

  Mustang

  Planta

  Resonant

  Sava

  Stefano

  Vitesse

  Maranca

  Nafida

  Plasettie

  Resy

  Saviola

  Stemster

  Vivaks

  Marco polo

  Nandina

  Plasinka

  Revelino

  Savona

  Stratos

  Volare

  Marfona

  Naturo

  Plasure

  Rex

  Scarlet

  Supporter

  Volumia

  Margarita

  Navigator

  Platina

  Ribera

  Secura

  Surprise

  VR 808

  Margit

  Nelson

  Pomqueen

  Rikea

  Selma

  Sylvana

  Vulkano

  Maria Sarah

  New Tarzan

  Ponto

  Riviera

  Semena

  Talent

  Wilja

  Mariska

  Nicola

  Prefect

  Roberta

  Senaria

  Talentine

  Wisent

  Marlen

  Nika

  Premiëre

  Rock

  Senator

  Tamira

  Zuzanna

  Marosso

  Nikita

  Premium

  Rode Pipo

  Senna

  Target

   

  Marrakech

  Nomade

  Prestige

  Rodeo

  Sensor

  Tella

   

  Marylou

  Nora

  Prima

  Rodriga

  Seresta

  Tempora

   

  Masai

  Novano

  Primadonna

  Roko

  Shakira

  Texla

   

  9

  8

  7

  6

  Actrice

  Heraclea

  Abbot

  Grenadine

  Ampera

  Plasstärke

  Fontane

  Agria

  Inova

  Amorosa

  Hansa

  Berber

  Rembrandt

   

  Agrinova

  Janke

  Amyla

  Ivory Russet

  Derby

  Serenade

   

  Avito

  Lady Jo

  Arielle

  Karakter

       

  Baby Rose

  Lady Rosetta

  Biologica

  Miss Blush

       

  Bedalin

  Madeira

  Cleopatra

  Miss Mignonne

       
   

  Madison

  Collina

  Royata kws

       

  Blue Star

  Magenta Love

  Compass

  Sofia

       

  Bridget

  Mariette

  Dinky

  Soprano

       

  Catania

  Melanto

  Endeavour

  Vasko

       

  Coronada

  Ottena

  Evolution

  Vitabella

       

  Daisy

  Plasuno

  Festien

  Zorba

       

  Dolly

  Ramos

  Fritelle

         

  Farmer

  Starter

           

  Felsina

  Tonia

           

  Florida

  Van Gogh

           

  Glorietta

  Zelinda

           

Bijlage 9. , behorend bij artikel 4a, tweede lid, onderdeel b. zetmeelaardappelrassen

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

TBM lijst

De volgende zetmeelaardappelrassen mogen onder het TBM-regime vermeerderd worden.

Achilles *

Avarna *

Dirigent

Karnico

Plasandes

Sarion *

Sophytra

Actaro *

Avaya

Energie

Katinka *

Plasent *

Sassy

Starga *

Albas

Aveka

Eurobona

Kuba *

Plasettie *

Savona

Stefano *

Allure *

Aventra *

Euroflora

Merano *

Plasinka *

Scarlet

Stratos

Altus *

Averia *

Euronova

Mercator

Plasstärke *

Seresta *

Supporter *

Amyla

Axion *

Eurotango

Mercury

Plasuno *

Signum *

Valiant *

Astarte

Belita *

Festien *

Messina

Realist

Simphony

Vebeca *

Aurora *

Benno Vrizo

Kantara

Nomade

Robény *

Smaragd

Vebesta *

Avano

Dartiest *

Karakter *

Novano *

Saprodi

Sofista *

Vectra

Let op: In de wratziektekerngebieden in de omgeving van Barger Compascuüm, Foxel, Mantinge, Ter Apel en Veendam (zie www.productschapakkerbouw.nl/teelt/wratziekte) mogen alleen rassen worden geteeld die ook voldoende resistent zijn tegen fysio 18. Deze rassen zijn aangeduid met een *.

Bijlage 10. , behorend bij artikel 4a, tweede lid, onderdeel c. Het zetmeelaardappeltelend gebied

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Bijlage 254677.png

Omschrijving:

Het gebied, gelegen in de provincie Drenthe, de provincie Overijssel, de provincie Gelderland ten noorden van de Nederrijn en de volgende gemeenten of gedeelten daarvan:

In de provincie Groningen: Bellingwedde, Groningen voor zover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland voor zover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voor zover gelegen ten zuiden van de Goldhoorn te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdweg-West te Nieuwolda, ten zuiden van de Hoofdweg 't Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Winschoten.

In de provincie Friesland: Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Naar boven