Vervanging archiefbescheiden Centrale Bewaarplaats

Geldend van 01-10-2002 t/m heden

Vervanging archiefbescheiden Centrale Bewaarplaats

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en gelet op de machtiging afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, d.d. 20-4-2000, kenmerk R&B/OSTA/2000/529;

Besluit:

Over te gaan tot vervanging van archiefbescheiden uit de Centrale Bewaarplaats - de Centrale Justitiële Documentatiedienst - voor de Dubbelen van de Burgerlijke Stand. De vervanging van de archiefbescheiden vindt plaats door middel van microverfilming volgens de standaardeisen substitutieverfilming van het Nationaal Archief, conform het Handboek Dubbelen Burgerlijke Stand (versie april 2000). De originele archiefbescheiden zullen aansluitend vernietigd worden.

De vervanging betreft de volgende archiefbescheiden:

De gevormde of nog te vormen Dubbelen van de akten van de Burgerlijke Stand over de periode 2000-2009 van alle gemeenten in Nederland.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

Hoofd Centrale Justitiële Documentatie

,

F.P.M.J. Boots

Terug naar begin van de pagina