Besluit registratie CWI

[Regeling vervallen per 01-03-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.]
Geldend van 29-11-2002 t/m 31-12-2008

Besluit registratie CWI

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 26, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2009]

De werknemer, die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IIA of IIB van de Werkloosheidswet, is verplicht zich als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen te doen registreren uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de eerste dag van werkloosheid, als bedoeld in artikel 16, achtste en negende lid, van de Werkloosheidswet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2009]

  • 2 In afwijking van het eerste lid is de werknemer, wiens termijn van opzegging is aangevangen voordat recht ontstaat op uitkering op grond van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet, verplicht zich als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen te doen registreren uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag waarop dat recht op uitkering ontstaat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2009]

De werknemer, die als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen is geregistreerd, is verplicht de registratie op door of vanwege de Centrale organisatie werk en inkomen bepaalde dagen te doen verlengen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2009]

Het Besluit van 18 september 1986 houdende regels over het tijdstip van inschrijving van werknemers als werkzoekende bij het arbeidsbureau (Stcrt. 240), wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Amsterdam, 30 juli 2002

T.H.J. Joustra

voorzitter Raad van Bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina