Subsidieplafond Thematische Medefinanciering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 27-11-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2002, nr. DJZ/BR/0974-02 tot vaststelling van een gewijzigd (verhoogd) plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6 en 2.3.1 tot en met 2.3.9 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van Hoofdstuk II, Afdeling 3, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Thematische medefinanciering) in samenhang met artikel II van de regeling van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 14 mei 2002, nr. DJZ/BR/0412-029 (Stcrt. 2002, nr. 90), geldt voor uitgaven in 2003 een subsidieplafond van € 40.3 miljoen.

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats overeenkomstig de maatstaven, neergelegd in hoofdstuk II, Afdeling 3, van de regeling en in het Beleidskader Thematische Medefinanciering (Stcrt. 2002, nr. 90; www.minbuza.nl1). Aanvragen waarvan op grond van de gegevens, bedoeld in de artikelen 2.3.12 en 2.3.13 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (de regeling) aannemelijk is dat zij, vergeleken met de overige aanvragen, de hoogste bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen, vermeld in artikel 2.3.1 van de regeling, zullen leveren, komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 1.1.8, derde lid, onder d, van de regeling. Als indicatie voor een evenwichtige spreiding geldt een verdeling van middelen waarbij op het terrein van de volgende thema's tenminste de volgende bedragen voor uitgaven in 2003 worden verleend:

Economische ontwikkeling:

€ 3,0 miljoen

Menselijke ontwikkeling:

€ 4,1 miljoen

Sociaal-culturele ontwikkeling:

€ 4,0 miljoen

Politieke ontwikkeling en Vrede en veiligheid:

€ 3,0 miljoen

Milieu:

€ 3,5 miljoen

Gender:

€ 0,2 miljoen

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het besluit van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking van 29 juli 2002, nr. DJZ/BR/0699-02 (Stcrt 2002, nr. 143), tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Thematische Medefinanciering) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking

,

J.A. Boer

  1. Ontwikkelingssamenwerking/beleidsdocumenten

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina