Besluit opheffing Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-09-2002 t/m 31-12-2014

Besluit van 26 juli 2002, houdende opheffing van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf (Besluit opheffing Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juni 2002, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/CAM/2002/41837, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 70 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 2002, nr. W12.02.0251/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juli 2002, mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/CAM/2002/49888;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet op de bedrijfsorganisatie;

 • b. de raad: de Sociaal-Economische Raad;

 • c. het hoofdbedrijfschap: het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

 • d. het bedrijfschap: het Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf; [tekstcorrectie :“Banketbakkersbedrijf ;” moet zijn “Banketbakkersbedrijf.”]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bedrijfschap is opgeheven.

 • 2 De door het bedrijfschap vastgestelde verordeningen en besluiten, voorzover nog van kracht bij de inwerkingtreding van dit besluit, vervallen.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, blijft de door het bedrijfschap vastgestelde Registratieverordening Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf van kracht tot de datum waarop de door het bestuur van hoofdbedrijfschap vastgestelde verordening ter zake in werking zal treden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust het beheer van het vermogen van het bedrijfschap bij het hoofdbedrijfschap.

 • 2 Rechtsvorderingen welke tot het vermogen van het bedrijfschap behorende rechten of verplichtingen tot onderwerp hebben, worden ingesteld door of tegen het hoofdbedrijfschap.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het hoofdbedrijfschap is belast met de vereffening van het vermogen van het bedrijfschap. Het kan daartoe de tot het vermogen van het bedrijfschap behorende roerende en onroerende zaken vervreemden.

 • 2 Het hoofdbedrijfschap stelt met het oog op de vereffening een boedelbeschrijving op. Het stelt tevens de rekening van inkomsten en uitgaven van het bedrijfschap vast over het tijdvak, aanvangende op de eerste januari van het jaar volgende op het kalenderjaar waarover laatstelijk een rekening van inkomsten en uitgaven door het bestuur van het bedrijfschap is vastgesteld, en eindigend op de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 3 De boedelbeschrijving en de rekening van inkomsten en uitgaven, bedoeld in het tweede lid, behoeven de instemming van de raad.

 • 4 De instemming van de raad met de rekening van inkomsten en uitgaven strekt tot decharge van het dagelijks bestuur van het bedrijfschap, behoudens in geval van later gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het hoofdbedrijfschap maakt het tijdstip van de aanvang van de vereffening bekend in de Staatscourant en in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, alsmede in de daartoe naar zijn oordeel in aanmerking komende nieuwsbladen, onder vermelding van de afkondiging van dit besluit.

 • 2 In de bekendmaking worden degenen die een vordering op het bedrijfschap hebben, opgeroepen die vordering binnen een daarbij aangegeven termijn bij het hoofdbedrijfschap in te dienen. Deze termijn wordt niet korter gesteld dan zes maanden, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De opheffing van het bedrijfschap tast de rechtskracht van de door dit lichaam wettig opgelegde heffingsaanslagen niet aan.

 • 3 Het hoofdbedrijfschap kan, voorzover dit voor de voldoening van schulden van het bedrijfschap noodzakelijk is, bij verordening aan de ondernemers in het betrokken deel van het bedrijfsleven een heffing opleggen volgens de bij de laatstelijk opgelegde algemene heffing van het bedrijfschap gehanteerde maatstaven.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Zo spoedig mogelijk nadat het hoofdbedrijfschap het vermogen van het bedrijfschap heeft vereffend, brengt het daarover aan de raad verslag uit. Het verslag gaat vergezeld van een door het hoofdbedrijfschap vastgestelde rekening van inkomsten en uitgaven.

 • 2 De vaststelling van het verslag en van de rekening van inkomsten en uitgaven betreffende de vereffening kan slechts plaatsvinden nadat de ontwerpen van deze stukken gedurende twee maanden op het kantoor van het hoofdbedrijfschap voor een ieder ter lezing zijn neergelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar zijn gesteld en indien binnen die termijn bij het hoofdbedrijfschap geen bezwaren zijn ingekomen.Van de neerlegging en de verkrijgbaarheid geschiedt openbare kennisgeving in de Staatscourant en in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 Elk ingekomen bezwaar wordt door het hoofdbedrijfschap onderzocht. Indien het bezwaar gegrond wordt bevonden, zet het hoofdbedrijfschap de vereffening voort en maakt, zo nodig, een nieuw verslag en een nieuwe rekening op, waarin aan het bezwaar is tegemoet gekomen. Ten aanzien van laatstbedoeld verslag en laatstbedoelde rekening is het tweede lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het hoofdbedrijfschap nieuwe bezwaren, welke reeds tegen het eerste verslag en de eerste rekening hadden kunnen worden ingebracht, niet in overweging neemt. Wordt het bezwaar ongegrond bevonden, dan stelt het hoofdbedrijfschap het verslag en de rekening alsnog vast.

 • 4 De rekening behoeft instemming van de raad. De instemming strekt tot decharge van het hoofdbedrijfschap. Het hoofdbedrijfschap doet van het verlenen van de instemming zo spoedig mogelijk openbare kennisgeving op de wijze als is aangegeven in het tweede lid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan hetgeen blijkens de rekening als bedoeld in artikel 7 aan vermogen van het bedrijfschap over is, wordt door van het hoofdbedrijfschap, de betrokken organisaties van ondernemers en van werknemers gehoord, een bestemming gegeven, zoveel mogelijk ten nutte van het betrokken deel van het bedrijfsleven. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de raad.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Gerechtelijke uitspraken, gedaan tegen het bedrijfschap of, op grond van het eerste lid, tegen het hoofdbedrijfschap, worden door het hoofdbedrijfschap uitgevoerd, voorzover nodig ten laste van het vermogen van het opgeheven bedrijfschap.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Het hoofdbedrijfschap draagt in de zin van de Archiefwet 1995 zorg voor de archiefbescheiden van het bedrijfschap.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit opheffing Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 juli 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

De Minister van Economische Zaken,

H. Ph. J. B. Heinsbroek

Uitgegeven de twintigste augustus 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina