Subsidieregeling terugdringing salmonella in de pluimveesector

[Regeling vervallen per 28-07-2004 met terugwerkende kracht tot 01-01-2004.]
Geldend van 01-08-2002 t/m 01-01-2004

Subsidieregeling terugdringing salmonella in de pluimveesector

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-07-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. LASER:

agentschap LASER van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. pluimvee:

kippen die worden opgefokt of gehouden voor de productie van broedeieren, vlees of consumptie-eieren;

d. broedeieren:

eieren afkomstig van pluimvee, bestemd om te worden bebroed;

e. koppel:

pluimvee met dezelfde gezondheidsstatus dat in dezelfde stal of binnen dezelfde uitloopruimte wordt geplaatst of gehouden en dat een epidemiologische eenheid vormt, met dien verstande dat indien dieren in batterijen zijn gehuisvest, deze term alle dieren omvat die hetzelfde omsloten luchtvolume delen;

f. ondernemer:

natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een pluimveebedrijf of een kuikenbroederij uitoefent;

g. PPE:

Productschap voor Pluimvee en Eieren;

h. verordening:

Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999.

Artikel 2

[Vervallen per 28-07-2004]

 • 1 De minister stelt op aanvraag een subsidie vast voor de ondernemer die overeenkomstig de verordening een met salmonella besmet koppel laat ruimen, dan wel broedeieren van een met salmonella besmet koppel laat verwerken of vernietigen.

 • 2 De subsidie bedraagt:

  • a) per geruimd vrouwelijk ouderdier van een legras, niet ouder dan 55 weken: het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag zoals genoemd in bijlage I;

  • b) per geruimd vrouwelijk ouderdier van een vleesras, niet ouder dan 55 weken: het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag zoals genoemd in bijlage II;

  • c) per geruimd vrouwelijk grootouderdier van een legras, niet ouder dan 55 weken: het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag zoals genoemd in bijlage III;

  • d) per geruimd vrouwelijk grootouderdier van een vleesras, niet ouder dan 55 weken: het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag zoals genoemd in bijlage IV;

  • e) per verwerkt of vernietigd broedei: het bedrag genoemd in bijlage V.

 • 3 Voor de vaststelling van de leeftijd van een vrouwelijk dier geldt als peildatum de datum van de vaststelling van de besmetting, zoals genoemd in het besluit.

 • 4 De subsidie wordt slechts verleend indien uit de door de ondernemer verstrekte gegevens blijkt dat de:

  • a) besmetting van het koppel in de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de verordening;

  • b) voorzitter van het PPE een besluit krachtens artikel 6, tweede lid, van de verordening, heeft genomen;

  • c) instantie die door het PPE is aangewezen om controle te houden op de naleving van de verordening, blijkens schriftelijke rapportage het aantal geruimde dieren en verwerkte of vernietigde broedeieren heeft vastgesteld en op de daadwerkelijke ruiming van het koppel dan wel de verwerking of de vernietiging van de broedeieren heeft toegezien;

  • d) ondernemer ten gunste van de Staat der Nederlanden afstand doet van de slachtopbrengst van het koppel of de opbrengst van de broedeieren;

  • e) ondernemer de aanvraag binnen acht weken na verzending van het besluit heeft ingediend, dan wel uiterlijk acht weken na de inwerkingtreding van deze regeling voorzover de besmetting heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 28-07-2004]

 • 1 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend bij LASER te Diemen op een daartoe door LASER vastgesteld formulier.

 • 2 De aanvraag bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van de artikel 2, vierde lid, genoemde gegevens.

Artikel 5

[Vervallen per 28-07-2004]

Voorzover de subsidie-ontvanger van enig ander bestuursorgaan enig bedrag heeft of zal ontvangen ter vergoeding van de waardevermindering van de geruimde dieren, de verwerkte of vernietigde broedeieren, komt dit bedrag in mindering op de subsidie bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 6

[Vervallen per 28-07-2004]

De minister kan de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen:

 • a. op grond van feiten of omstandigheden waarvan hij bij de subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld;

 • b. indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te weten;

 • c. indien dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor deze regeling, of wegens het uitblijven daarvan.

Artikel 7

[Vervallen per 28-07-2004]

Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen, vermeerderd met de wettelijke rente over de periode die aanvangt op het tijdstip van uitbetaling van het subsidiebedrag en die eindigt op het tijdstip van volledige terugbetaling, kunnen worden teruggevorderd, voorzover na de dag waarop de subsidie is toegekend, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 8

[Vervallen per 28-07-2004]

De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 9

[Vervallen per 28-07-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2002.

Artikel 10

[Vervallen per 28-07-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling terugdringing salmonella in de pluimveesector.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 juli 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Bijlage I. Waardetabel ouderdieren legrassen

[Vervallen per 28-07-2004]

Leeftijd (weken)

Verg. basis per hen

Leeftijd (weken)

Verg. basis per hen

0

€ 6,35

28

€ 12,67

1

€ 6,56

29

€ 12,33

2

€ 6,78

30

€ 12,00

3

€ 6,99

31

€ 11,66

4

€ 7,22

32

€ 11,32

5

€ 7,44

33

€ 10,99

6

€ 7,67

34

€ 10,65

7

€ 7,90

35

€ 10,31

8

€ 8,10

36

€ 9,98

9

€ 8,33

37

€ 9,64

10

€ 8,55

38

€ 9,31

11

€ 8,78

39

€ 8,97

12

€ 9,03

40

€ 8,64

13

€ 9,28

41

€ 8,30

14

€ 9,53

42

€ 7,96

15

€ 9,80

43

€ 7,63

16

€ 10,05

44

€ 7,29

17

€ 10,32

45

€ 6,96

18

€ 10,62

46

€ 6,62

19

€ 10,96

47

€ 6,28

20

€ 11,19

48

€ 5,95

21

€ 11,54

49

€ 5,61

22

€ 11,90

50

€ 5,28

23

€ 12,24

51

€ 4,94

24

€ 12,62

52

€ 4,61

25

€ 12,96

53

€ 4,27

26

€ 13,34

54

€ 3,93

27

€ 13,00

55

€ 3,60

Bijlage II. Waardetabel ouderdieren vleesrassen

[Vervallen per 28-07-2004]

Leeftijd (weken)

Verg. basis per hen

Leeftijd (weken)

Verg. basis per hen

0

€ 2,97

28

€ 11,80

1

€ 3,36

29

€ 11,50

2

€ 3,63

30

€ 11,21

3

€ 3,92

31

€ 10,92

4

€ 4,20

32

€ 10,62

5

€ 4,48

33

€ 10,32

6

€ 4,77

34

€ 10,02

7

€ 5,01

35

€ 9,72

8

€ 5,26

36

€ 9,42

9

€ 5,50

37

€ 9,11

10

€ 5,75

38

€ 8,81

11

€ 6,02

39

€ 8,50

12

€ 6,28

40

€ 8,19

13

€ 6,54

41

€ 7,88

14

€ 6,81

42

€ 7,57

15

€ 7,09

43

€ 7,25

16

€ 7,38

44

€ 6,94

17

€ 7,681

45

€ 6,62

18

€ 7,9912

46

€ 6,30

19

€ 8,3013

47

€ 5,98

20

€ 8,6214

48

€ 5,65

21

€ 9,52

49

€ 5,33

22

€ 9,82

50

€ 5,01

23

€ 10,15

51

€ 4,68

24

€ 10,47

52

€ 4,35

25

€ 10,80

53

€ 4,02

26

€ 11,14

54

€ 3,68

27

€ 11,47

55

€ 3,35

Bijlage III. Waardetabel grootouderdieren legrassen

[Vervallen per 28-07-2004]

Leeftijd (weken)

Verg. basis per hen

Leeftijd (weken)

Verg. basis per hen

0

€ 60,04

28

€ 74,42

1

€ 60,70

29

€ 72,57

2

€ 61,24

30

€ 70,71

3

€ 61,78

31

€ 68,85

4

€ 62,31

32

€ 66,98

5

€ 62,84

33

€ 65,10

6

€ 63,38

34

€ 63,21

7

€ 63,89

35

€ 61,32

8

€ 64,40

36

€ 59,41

9

€ 64,92

37

€ 57,50

10

€ 65,44

38

€ 55,58

11

€ 65,97

39

€ 53,66

12

€ 66,51

40

€ 51,72

13

€ 67,04

41

€ 49,78

14

€ 67,59

42

€ 47,83

15

€ 68,15

43

€ 45,87

16

€ 68,72

44

€ 43,90

17

€ 69,29

45

€ 41,93

18

€ 69,885

46

€ 39,95

19

€ 70,486

47

€ 37,95

20

€ 71,087

48

€ 35,95

21

€ 71,42

49

€ 33,94

22

€ 71,72

50

€ 31,93

23

€ 72,17

51

€ 29,90

24

€ 72,61

52

€ 27,87

25

€ 73,06

53

€ 25,82

26

€ 73,51

54

€ 23,77

27

€ 73,97

55

€ 21,71

Bijlage IV Waardetabel grootouderdieren vleesrassen

[Vervallen per 28-07-2004]

Leeftijd (weken)

Verg. basis per hen

Leeftijd (weken)

Verg. basis per hen

0

€ 30,09

28

€ 44,64

1

€ 30,72

29

€ 43,42

2

€ 31,23

30

€ 42,19

3

€ 31,75

31

€ 40,95

4

€ 32,28

32

€ 39,71

5

€ 32,82

33

€ 38,47

6

€ 33,37

34

€ 37,21

7

€ 33,87

35

€ 35,95

8

€ 34,37

36

€ 34,69

9

€ 34,88

37

€ 33,41

10

€ 35,39

38

€ 32,13

11

€ 35,92

39

€ 30,85

12

€ 36,46

40

€ 29,55

13

€ 37,01

41

€ 28,25

14

€ 37,55

42

€ 26,95

15

€ 38,13

43

€ 25,63

16

€ 38,72

44

€ 24,31

17

€ 39,31

45

€ 22,98

18

€ 39,938

46

€ 21,65

19

€ 40,569

47

€ 20,31

20

€ 41,2110

48

€ 18,96

21

€ 41,59

49

€ 17,60

22

€ 41,93

50

€ 16,24

23

€ 42,37

51

€ 14,87

24

€ 42,82

52

€ 13,49

25

€ 43,27

53

€ 12,11

26

€ 43,72

54

€ 10,71

27

€ 44,18

55

€ 9,31

Bijlage V

[Vervallen per 28-07-2004]

De subsidie per verwerkt of vernietigd broedei bedraagt € 0,16.

 1. Indien de injectie-enting tegen NCD reeds is uitgevoerd wordt de vergoeding met € 0,50 per hen verhoogd.

  ^ [1]
 2. Indien het koppel reeds van het opfokbedrijf is verplaatst naar het vermeerderingsbedrijf bedraagt de vergoeding € 8,62 per hen.

  ^ [2]
 3. Indien het koppel reeds van het opfokbedrijf is verplaatst naar het vermeerderingsbedrijf bedraagt de vergoeding € 8,92 per hen.

  ^ [3]
 4. Indien het koppel reeds is verplaatst van het opfokbedrijf naar het vermeerderingsbedrijf bedraagt de vergoeding € 9,22 per hen.

  ^ [4]
 5. Indien het koppel reeds van het opfokbedrijf is verplaatst naar het fokbedrijf bedraagt de vergoeding € 70,52 per hen.

  ^ [5]
 6. Indien het koppel reeds van het opfokbedrijf is verplaatst naar het fokbedrijf bedraagt de vergoeding € 70,82 per hen.

  ^ [6]
 7. Indien het koppel reeds van het opfokbedrijf is verplaatst naar het fokbedrijf bedraagt de vergoeding € 71,12 per hen.

  ^ [7]
 8. Indien het koppel reeds van het opfokbedrijf is verplaatst naar het fokbedrijf bedraagt de vergoeding € 40,57 per hen

  ^ [8]
 9. Indien het koppel reeds van het opfokbedrijf is verplaatst naar het fokbedrijf bedraagt de vergoeding € 40,91 per hen.

  ^ [9]
 10. Indien het koppel reeds van het opfokbedrijf is verplaatst naar het fokbedrijf bedraagt de vergoeding € 41,25 per hen.

  ^ [10]
Terug naar begin van de pagina