Vaststelling vergoeding leden Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten

Geldend van 01-09-2002 t/m heden

Vaststelling vergoeding leden Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

De leden van de Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van aanvragen, schades en incassomaatregelen op grond van de herverzekeringsovereenkomst voor Oost-Europa en andere opkomende markten en de herverzekeringsovereenkomst voor Opkomende markten ontvangen de leden van de Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een voorbereidingstijd van 4 uur per vergadering.

Artikel 3

Het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, kenmerk BEB/BHI/FIB 02034196, van 5 juli 2002 houdende vaststelling van een vergoeding voor de leden van de Adviescommissie Exportkredietverzekening Opkomende Markten, wordt ingetrokken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juli 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina