Vaststelling subsidieplafond Matra Projecten Programma

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 27-07-2002 t/m 31-12-2005

Besluit tot vaststelling van een subsidieplafond en tot aanvulling van het beleidsvoornemen op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Matra Projecten Programma

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3, 2.1.4 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Aanvragen voor het in het eerste lid bedoelde tijdvak kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van bekendmaking van dit besluit tot en met 6 september 20022.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Aanvragen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Subsidiehandleiding Matra Projecten Programma, versie juli 20023.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

P.P. van Wulfften Palthe

  1. Dit plafond betreft het maximum van de aan te gane verplichtingen.

    ^ [1]
  2. Dit in afwijking van de datum van 2 september 2002, genoemd in de publicatie in Stcrt. 2001, nr. 250

    ^ [2]
  3. Deze handleiding zal worden geplaatst op de internetsite van het ministerie van Buitenlandse Zaken en is tevens op te vragen bij de directie DZO/UM, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

    ^ [3]
Terug naar begin van de pagina