Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)

Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 01-11-2002 t/m heden

Besluit van 22 juli 2002 tot vaststelling van een eenmalige uitkering en tot wijziging van enige besluiten in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 oktober 2001 tot en met 31 december 2003

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 10 april 2002, nr. P/2002002157;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet alsmede artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 30 mei 2002, nr. W07.02.0162/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 11 juli 2002, nr. P/2002004174;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Toekenning van een eenmalige uitkering over 2001, 2002 en 2003 aan het defensiepersoneel

Artikel I

  • B De betrokkene, bedoeld in onderdeel A, onder c, 1 tot en met 3, heeft op de peildata aanspraak op een eenmalige uitkering ter grootte van 10,4% in 2001, van 9,1% in 2002 en van 10,4% in 2003 van de voor hem geldende berekeningsbasis.

  • C De betrokkene, bedoeld in onderdeel A, onder c, 4 en 5, heeft op de peildata aanspraak op een eenmalige uitkering ter grootte van 9,6% in 2001, van 8,4% in 2002 en van 9,6% in 2003 van de voor hem geldende berekeningsbasis.

  • D De eenmalige uitkering als bedoeld onder A en B heeft geen algemeen karakter en wordt niet gerekend tot de bezoldiging of het salaris in de zin van de bezoldigingsvoorschriften en maakt evenmin deel uit van de pensioengrondslag of het inkomen in de zin van de Uitkeringswet gewezen militairen, de Kaderwet militaire pensioenen dan wel het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Hoofdstuk 2. Wijzigingen met ingang van 1 oktober 2001

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit volgorde verhouding rangen en standen zee-, land- en luchtmacht.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie.]

Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen

Artikel XXVII

  • A In afwijking van artikel 8, vierde lid, van het Inkomstenbesluit militairen wordt het salarisnummer van de korporaal der eerste klasse van de Koninklijke Landmacht of van de Koninklijke Luchtmacht op 1 oktober 2001 met één verhoogd. Deze verhoging is niet van invloed op de datum van de jaarlijkse verhoging van het salarisnummer, bedoeld in artikel 7, vierde lid, of artikel 8a, tweede lid.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel XXVIII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 juli 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

C. van der Knaap

Uitgegeven de twaalfde september 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven