Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid

Geldend van 09-08-2002 t/m heden

Besluit van 22 juli 2002, houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot het telecommunicatie- en postbeleid alsmede met betrekking tot het beleid ten aanzien van de kabelsector en digitale televisie en radio via de ether

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 22 juli 2002, kenmerk 02M435324;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Economische Zaken wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van het telecommunicatie- en postbeleid en het toezicht op dit terrein, voorzover deze zorg voor 22 juli 2002 was opgedragen aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

Onze Minister van Economische Zaken wordt belast met de behartiging van het beleid ten aanzien van marktordening en tarieven voor het gebruik van de infrastructuur in de kabelsector en ten aanzien van digitale televisie en radio via de ether, voorzover deze zorg voor 22 juli 2002 was opgedragen aan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 3

De taken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Economische Zaken worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juli 2002.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Economische Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage, 22 juli 2002

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

Uitgegeven de achtste augustus 2002

De Minister van Justitie a.i.,

J. P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina