Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden

Geldend van 09-08-2002 t/m heden

Besluit van 22 juli 2002, houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de coördinatie integratiebeleid minderheden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 22 juli 2002, kenmerk 02M435324;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt belast met de coördinatie integratiebeleid minderheden voorzover deze zorg voor 22 juli 2002 was opgedragen aan Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid.

Artikel 2

De taken van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juli 2002.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Justitie en voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage, 22 juli 2002

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

Uitgegeven de achtste augustus 2002

De Minister van Justitie a.i.,

J. P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina