Regeling aanvullende bekostiging netwerken vmbo augustus 2002 - december 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 03-08-2002 t/m 31-12-2003

Regeling inzake aanvullende bekostiging netwerken voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) augustus 2002 - december 2003

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij;

Gelet op: artikel 85a, eerste lid, artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

school:

een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, een school voor voorbereidend beroepsonderwijs, een scholengemeenschap waarvan tenminste één van deze scholen deel uitmaakt of een agrarisch opleidingen centrum voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs;

netwerk vmbo:

een samenwerkingsverband van scholen dat is aangegaan voor een duur van ten minste anderhalf jaar, met een minimale omvang van vijf scholen en een maximale omvang van negen scholen, en dat is gericht op de doelstelling, bedoeld in artikel 2, tweede lid;

beroepskolom:

het onderwijs voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, secundair beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs verzorgd door scholen, instellingen als bedoeld in artikel 1.3.1 en 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, agrarische opleidingen centra en hogescholen;

beroepspedagogiek en -didactiek:

de visie op de vormgeving van beroepsonderwijs dat leerlingen voorbereidt op het functioneren in moderne arbeidsorganisaties door gerichtheid op competentie-ontwikkeling;

Landelijk coördinatiepunt netwerken vmbo:

het coördinatiepunt bij de VMBO Projectorganisatie dat zorg draagt voor de landelijke afstemming van de netwerken vmbo.

Artikel 2. Doel aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Aan scholen die deelnemen aan een nieuw te starten netwerk vmbo wordt een aanvullende bekostiging verstrekt.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt ten behoeve van de vormgeving door de netwerken van de beroepspedagogiek en -didactiek in het vmbo.

Artikel 3. Hoogte aanvullende bekostiging en eigen investering scholen

[Vervallen per 01-01-2004]

De minister verleent op aanvraag van het bevoegd gezag en na een positief advies van het Landelijk coördinatiepunt netwerken vmbo een aanvullende bekostiging van € 15.000 per school voor deelname aan een netwerk vmbo, onder voorbehoud van hetgeen in artikel 6 gesteld wordt met betrekking tot de evaluatie en mits het bevoegd gezag uit eigen middelen een bedrag van € 15.000 in het netwerk vmbo investeert.

Artikel 4. Beschikbaar budget in 2002

[Vervallen per 01-01-2004]

In het kalenderjaar 2002 is voor nieuw te starten netwerken vmbo een bedrag van maximaal € 2,0 miljoen beschikbaar. De minister kent in geval van overschrijding het beschikbare bedrag toe in volgorde van binnenkomst van de goedgekeurde aanvragen; de datum van het poststempel is bepalend voor de volgorde.

Artikel 5. Aanvraag en verstrekking

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De bevoegde gezagsorganen van scholen die een netwerk vmbo vormen, dienen uiterlijk 1 oktober 2002 een aanvraag in bij de minister.

 • 2 De aanvraag wordt in drievoud gezonden aan het Landelijk coördinatiepunt netwerken vmbo, per adres VMBO Projectorganisatie, Lange Voorhout 14, 2514 ED ’s-Gravenhage.

 • 3 De aanvraag bevat in ieder geval een projectvoorstel dat door de bevoegde gezagsorganen van alle deelnemende scholen is ondertekend. Dit projectvoorstel geeft inzicht in de volgende elementen:

  • a.

   de doelen en de te verwachten resultaten van het netwerk;

  • b.

   de organisatie van het netwerk;

  • c.

   de begroting van het netwerk, gespecificeerd op netwerk- en schoolniveau;

  • d.

   het aantal deelnemende scholen;

  • e.

   de overdraagbaarheid van de producten/opbrengsten van het netwerk.

 • 4 Het Landelijk coördinatiepunt netwerken vmbo adviseert de minister over inwilliging van de aanvragen.

 • 5 De scholen ontvangen in december 2002 een beschikking omtrent de aanvullende bekostiging. De betaling vindt plaats in december 2002.

 • 6 Een bevoegd gezag kan op basis van deze regeling voor een school slechts eenmaal voor een aanvullende bekostiging in aanmerking komen. Indien een bevoegd gezag een school aanmeldt voor een tweede netwerk vmbo, dient het gemotiveerd aan te geven om welke redenen de betreffende school aan dat tweede netwerk wil deelnemen; het Landelijk coördinatiepunt netwerken vmbo brengt ter zake advies uit aan de minister.

Artikel 6. Voorwaarden

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de doelen en activiteiten zijn direct gerelateerd aan de in artikel 2, tweede lid, genoemde thema’s en sluiten aan bij de ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet in het actieprogramma vmbo;

  • b.

   de sturing van het netwerk vmbo dient te berusten bij een stuurgroep van rectoren en directeuren van de betrokken scholen, waarbij een van de betrokken rectoren of directeuren optreedt als voorzitter;

  • c.

   de deelnemende scholen verlenen hun medewerking aan een door of namens de minister uit te voeren evaluatieonderzoek;

  • d.

   de netwerken vmbo en de erbij aangesloten scholen dienen zich bereid te verklaren mee te werken aan de overdracht van ervaringen en uitkomsten aan derden, en de opbrengsten om niet over te dragen aan het landelijk coördinatiepunt vmbo. Het landelijk coördinatiepunt netwerken vmbo draagt zorg voor de organisatie van overdrachtsactiviteiten en de verspreiding van de producten.

Artikel 7. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende bekostiging.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging netwerken vmbo augustus 2002 - december 2003.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.l.Y.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina