Regeling herziening rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 02-08-2002 t/m 30-12-2004

Regeling herziening rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2002

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 24, vierde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers juncto artikel 2 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De rijksbijdragen, zoals voor het jaar 2002 vastgesteld overeenkomstig artikel 2 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers en bekendgemaakt in de publicatie van 7 september 2001, kenmerk CFI/FTO/TBV-2001/99863N (Uitleg OCenW-Regelingen 2001, nr. 22), worden opnieuw berekend overeenkomstig artikel 2, derde lid, van dat besluit en vastgesteld volgens de bijlage bij dit besluit.

  • 2 Bij de berekening, bedoeld in het eerste lid, wordt uitgegaan van de gegevens omtrent het aantal verklaringen en beschikkingen, zoals die blijken uit de verklaringen omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling herziening rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2002.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina