Regeling kostenverhaal Wet inzake de geldtransactiekantoren

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling houdende bepaling van het kostenverhaal ingevolge artikel 7 van de Wet inzake de geldtransactiekantoren

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Wet inzake de geldtransactiekantoren;

b. de Bank:

De Nederlandsche Bank NV.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Het bedrag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet wordt vastgesteld op € 2400.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet wordt berekend door vermenigvuldiging van het in het tweede lid genoemde uurtarief met het aantal uren dat met het toezicht op een geldtransactiekantoor is gemoeid.

  • 2 Het uurtarief voor toezicht bedraagt € 93,50.

  • 3 De Bank verstrekt aan elk geldtransactiekantoor door middel van een brief een rekening waarop de bestede uren ten behoeve van het toezicht op dat geldtransactiekantoor worden gespecificeerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 De Bank publiceert jaarlijks voor 1 mei een overzicht van de ontvangsten over het afgelopen jaar.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde overzicht dient voorafgaand aan de publicatie te worden gecontroleerd door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostenverhaal Wet inzake de geldtransactiekantoren.

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina