Vrijstellingsregeling geldtransactiekantoren

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 30-06-2012

Regeling houdende verlening van vrijstelling van het verbod van artikel 3, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Vrijstelling van artikel 3, eerste lid, van de wet wordt verleend aan ondernemingen die het bedrijf van hotel uitoefenen en die als logiesverstrekkend bedrijf zijn ingeschreven in een door het Bedrijfschap Horeca en Catering bijgehouden register, voorzover het betreft het wisselen van munten of bankbiljetten en het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een creditcard of tegen inlevering van een of meer cheques, met een tegenwaarde van ten hoogste € 500 per gast per overnachting, voor natuurlijke personen aan wie tevens door het hotel tegen betaling logies wordt verstrekt.

 • 2 Aan de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a. reclame-uitingen met betrekking tot de vrijgestelde werkzaamheden zijn slechts toegelaten voorzover het betreft:

   • het uitstallen van koersenborden die niet vanaf de openbare weg leesbaar zijn;

   • vermelding in folders en brochures die in hoofdzaak de hoofdactiviteit betreffen;

   • vermelding, al dan niet met behulp van pictogrammen, in hotelgidsen;

   • vermelding in het interne communicatiecircuit van het hotel;

  • b. buitenlandse munten en bankbiljetten die worden gebruikt of verworven bij de vrijgestelde werkzaamheden mogen slechts worden betrokken of afgestort bij een financiële onderneming als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht die bevoegd is in Nederland het bedrijf van betaaldienstagent, betaaldienstverlener of bank uit te oefenen dan wel bij een geldtransactiekantoor dat is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de wet. Met de desbetreffende betaaldienstagent, betaaldienstverlener, bank of geldtransactiekantoor dient in verband hiermee een duurzame overeenkomst te zijn gesloten;

  • c. er dient een administratie te worden bijgehouden waarin van iedere geldtransactie wordt vastgelegd: de datum, het type transactie, de betrokken valuta's, de omvang van de transactie, de naam van de cliënt en het kamernummer van de cliënt. Voorts dient uit de administratie te blijken waar en wanneer buitenlandse munten en bankbiljetten zijn betrokken en afgestort;

  • d. de onder c bedoelde gegevens dienen tot vijf jaar na het uitvoeren van de transactie te worden bewaard.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

Vrijstelling van artikel 3, eerste lid, van de wet wordt verleend aan beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van die wet is verleend, voor zover het betreft het uitbetalen van munten en bankbiljetten tegen inlevering van een of meer onderdelen van het couponblad van een waardepapier aan toonder tegen inlevering waarvan de rente op dit waardepapier kan worden geïnd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling geldtransactiekantoren.

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina