Comptabiliteitswet 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingCW 2001
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0013891
RechtsgebiedFinancieel en economisch recht
OverheidsthemaFinanciën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 2. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 3. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 4. Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie
 5. Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2007
 6. Aanwijzingsregeling verplichtingbedrag=kasbedrag 2015
 7. Besluit aanwijzing personen belast met het inzage- en kopieerrecht
 8. Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand
 9. Besluit financiën en personeel Kabinetten van de Gouverneurs
 10. Besluit kasbeheer 2012
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
 12. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 13. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013
 14. Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij
 15. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging huurcommissie 2013
 16. Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996
 17. Besluit project afbouw IBS 2007
 18. Besluit rechtspositionele voorschriften leden Raad van State en Algemene Rekenkamer
 19. Besluit Taak FEZ
 20. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 21. Besluit vaststelling beleidsregels schenkingsarrangementen (ontwikkeling en aanbesteding ontwikkelingsrelevante infrastructurele projecten (Develop2Build))
 22. Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE))
 23. Besluit verlenen van volmacht en machtiging aan Financieel Diensten Centrum
 24. Derde wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie
 25. Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
 26. Instellingsbesluit Agentschap IT-organisatie
 27. Instellingsbesluit Agentschap Telecom
 28. Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 29. Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 30. Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksvastgoedbedrijf
 31. Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap SZW
 32. Instellingsbesluit baten-lastendienst De Werkmaatschappij
 33. Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst ICT Uitvoering
 34. Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie
 35. Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs
 36. Instellingsbesluit baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken
 37. Instellingsbesluit baten-lastendienst FMHaaglanden
 38. Instellingsbesluit baten-lastendienst Inspectie Verkeer en Waterstaat
 39. Instellingsbesluit baten-lastendienst Logius
 40. Instellingsbesluit baten-lastendienst P-Direkt
 41. Instellingsbesluit baten-lastendienst Paresto
 42. Instellingsbesluit baten-lastendienst Rijkswaterstaat
 43. Instellingsbesluit baten-lastendienst SSC-ICT Den Haag
 44. Instellingsbesluit baten–lastendienst NFI
 45. Instellingsbesluit baten–lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 46. Instellingsbesluit Dienst van de Huurcommissie
 47. Machtiging inzage personeelsgerelateerde gegevens Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Auditdienst Rijk
 48. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
 49. Mandaatbesluit BZK 2016
 50. Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016
 51. Mandaatbesluit Colleges financieel toezicht
 52. Mandaatbesluit DGPOL Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
 53. Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
 54. Mandaatbesluit Dienst Justis 2015
 55. Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
 56. Mandaatbesluit raad voor de kinderbescherming 2016
 57. Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013
 58. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2016
 59. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 60. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 61. Mandaatregeling beheer CBP
 62. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 63. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 64. Mandaatregeling beheer Kiesraad
 65. Mandaatregeling DGRR Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
 66. Mandaatregeling GDI ICT 2013
 67. Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011
 68. Mandaatregeling Nederlands Forensisch Instituut 2013
 69. Mandaatregeling pSG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
 70. Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
 71. Regeling agentschappen
 72. Regeling Audit Committees 2012
 73. Regeling departementale begrotingsadministratie 2007
 74. Regeling kwijtschelding en buiteninvorderingstelling 2014
 75. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 76. Regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006
 77. Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek
 78. Regeling rekening-courant- en leningenbeheer derden
 79. Regeling wijziging expiratiedatum van enkele subsidieregelingen
 80. Statuut agentschap Nationaal Archief
 81. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WEB, enz. (overgang wettelijke taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 2. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 3. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013
  Artikelen: 5, 13
 2. Besluit Kapittel voor de civiele orden
  Artikel: 8
 3. Besluit financiën en personeel Kabinetten van de Gouverneurs
  Artikel: 3
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013
  Artikel: 6
 5. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging huurcommissie 2013
  Artikel: 3
 6. Besluit rechtspositie korps politie BES
  Artikel: 94
 7. Besluit rechtspositionele voorschriften leden Raad van State en Algemene Rekenkamer
  Artikel: 3
 8. Bestuursreglement Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 25
 9. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 1
 10. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 11. Erfgoedwet
  Artikel: 10.6
 12. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 82
 13. Kaderwet adviescolleges
  Artikel: 27
 14. Mandaatbesluit BZK 2016
  Artikel: 7.1
 15. Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013
 16. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2016
 17. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 18. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 19. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 20. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 21. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 22. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 23. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 24. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 132
 25. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012
  Artikel: 31
 26. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015
  Artikel: 23
 27. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 14
 28. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009
  Artikel: 7
 29. Regeling Inspectie van het onderwijs 2006
  Artikel: 12
 30. Regeling agentschappen
  Artikel: 18
 31. Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit
  Bijlage: 3A
 32. Subtaakbesluit Koninklijke Marechaussee 2015
  Artikel: 5
 33. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen Staten-Generaal 1945–2002 (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 34. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 35. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein het handelen van Staten-Generaal 1945-2002 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 36. Wet financiële markten BES
  Artikel: 10:13
 37. Wet opheffing bedrijfslichamen
  Artikel: XXXVII
 38. Wijzigingswet Comptabiliteitswet 2001 (zesde wijziging)
 39. Wijzigingswet Comptabiliteitswet 2001 i.v.m. wijziging aantal begrotingen en technische aanpassingen (Vijfde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)
Terug naar begin van de pagina