Non-Discriminatiecode CWI

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 27-07-2002 t/m 31-12-2008

Non-Discriminatiecode CWI

De Raad van Bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen,

Overwegende, dat de Centrale organisatie werk en inkomen bij de uitvoering van de door de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen opgedragen taken discriminatie wil tegengaan op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, nationaliteit, ras, etnische of culturele afkomst, sekse, hetero- en homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd en handicap of chronische ziekte;

Overwegende, dat het daarom wenselijk is een code vast te stellen waaruit blijkt dat de Centrale organisatie werk en inkomen zich zal inzetten om discriminatie bij de uitvoering van haar taken te voorkomen en te bestrijden;

Gelet op artikel 22 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze code wordt verstaan onder:

1. de wet:

de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

2. CWI:

de Centrale organisatie werk en inkomen bedoeld in artikel 2 en hoofdstuk 4 van de wet;

3. Raad van bestuur:

de Raad van bestuur als bedoeld in artikel 3 van de wet;

4. medewerker:

eenieder die werkzaamheden verricht voor CWI, ongeacht of hij in dienst is van CWI of ingehuurd;

5. discriminatie:

het maken van direct en indirect onderscheid zoals nader omschreven in artikel 2.

Artikel 2. Het begrip discriminatie

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor de toepassing van deze code wordt onder discriminatie verstaan het maken van direct onderscheid tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, nationaliteit, ras, etnische of culturele afkomst, sekse, hetero- en homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap en chronische ziekte.

 • 2 Voor de toepassing van deze code wordt onder discriminatie mede verstaan het maken van indirect onderscheid op grond van een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die direct onderscheid als bedoeld in het eerste lid tot gevolg heeft, tenzij dit wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

 • 3 Voor de toepassing van deze code wordt onder discriminatie mede verstaan, gedrag dat met de gronden genoemd in het eerste lid verband houdt en tot doel of als gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Artikel 3. Werkingssfeer

[Vervallen per 01-01-2009]

CWI waakt bij de uitvoering van haar taken tegen discriminatie, zowel in de omgang met haar klanten als in de omgang met medewerkers en tussen medewerkers onderling.

Artikel 4. Omgangsvormen

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De medewerkers onthouden zich zowel in de omgang met klanten als jegens elkaar van discriminerende gedragingen, uitlatingen en bejegening.

 • 2 De medewerkers accepteren geen discriminerende gedragingen, uitlatingen en bejegening van/door klanten.

 • 3 De medewerker die in de omgang met klanten of in de omgang met medewerkers en tussen medewerkers onderling discriminerende gedragingen, uitlatingen of bejegening signa-leert, brengt dit onder de aandacht van zijn direct leidinggevende.

Artikel 5. Registratie van werkzoekenden

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 CWI registreert van werkzoekenden geen gegevens die discriminatie tot gevolg hebben of kunnen hebben, tenzij dit noodzakelijk of functioneel is of plaatsvindt op basis van een voorkeursbeleid dat erop is gericht gelijke kansen te bieden aan werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

 • 2 Als CWI van oordeel is dat een werkzoekende bij het zoeken naar een geschikte vacature eisen stelt die discriminatie tot gevolg hebben of kunnen hebben, brengt hij dat onder de aandacht van de werkzoekende met het verzoek deze eisen niet te stellen.

Artikel 6. Registratie van vacatures

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 CWI registreert van vacatures geen gegevens of functie-eisen die discriminatie tot gevolg hebben of kunnen hebben, tenzij deze - gezien de aard van de functie - noodzakelijk of functioneel zijn of - op basis van een voorkeursbeleid - erop zijn gericht om gelijke kansen te bieden aan werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

 • 2 Als CWI van oordeel is dat een vacature gegevens of functie-eisen bevat die discriminatie tot gevolg hebben of kunnen hebben, brengt zij dat onder de aandacht van de werkgever met het verzoek deze gegevens of functie-eisen te verwijderen.

Artikel 7. Weigering registratie van vacatures

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 CWI weigert de registratie van vacatures als de werkgever, ondanks uitdrukkelijk verzoek, niet bereid is af te zien van discriminerende gegevens of functie-eisen.

 • 2 CWI weigert de registratie van een vacature als zij vaststelt dat de werkgever discriminatoire arbeidsvoorwaarden hanteert of zich anderszins discriminatoir opstelt.

 • 3 CWI deelt het besluit tot weigering van de registratie van een vacature schriftelijk en gemotiveerd mee aan de werkgever.

Artikel 8. Voordragen van geschikte vacatures en werkzoekenden

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 CWI laat zich bij de voordracht van geschikte vacatures aan werkzoekenden en van geschikte werkzoekenden voor vacatures leiden door functierelevante eisen.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid laat onverlet dat CWI bevoegd is om uitvoering te geven aan een voorkeursbeleid dat er op is gericht gelijke kansen te bieden aan werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

 • 3 CWI doet de voordracht als bedoeld in het eerste lid niet zolang van de werkgever of de werkzoekende kan worden vastgesteld dat deze zich aan discriminatie schuldig maakt.

 • 4 Na de vaststelling als bedoeld in het derde lid zal een reeds geregistreerde vacature worden verwijderd.

 • 5 CWI deelt een besluit als bedoeld in het derde en vierde lid schriftelijk en gemotiveerd mee.

Artikel 9. Aangifte

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De medewerker die op grond van bepaalde feiten of waarnemingen vermoedt dat sprake is van discriminatie zoals strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, meldt dit zo spoedig mogelijk aan zijn direct leidinggevende.

 • 2 De direct leidinggevende die het vermoeden van discriminatie bedoeld in het eerste lid deelt, doet daarvan aangifte bij de politie.

Artikel 10. Behandeling van klachten

[Vervallen per 01-01-2009]

Op klachten van derden over discriminatie is - onverminderd de rechten die krachtens de Algemene wet gelijke behandeling bestaan - de Klachten-regeling CWI van toepassing.

Artikel 11. Toezicht

[Vervallen per 01-01-2009]

De Raad van bestuur is belast met het toezicht op de naleving van de non-discriminatiecode CWI.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Non-discriminatiecode CWI'.

Artikel 13. Inwerkingtreding en bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2002.

 • 2 CWI maakt de Non-discriminatiecode CWI voorts bekend onder zijn medewerkers en klanten door de code neer te leggen op een voor hen zichtbare, toegankelijke en bereikbare plaats.

Zoetermeer, 12 juli 2002

De Centrale organisatie werk en inkomen,

R. de Groot,

voorzitter Raad van bestuur

Terug naar begin van de pagina