Doorverlening vertegenwoordigingsbevoegdheden d-g Arbeidsmarktbeleid en Bijstand [...] en Integratie Gemeentelijke Informatiestromen SZW

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 19-07-2002 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdende doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand aan de projectleider Structurering en Integratie Gemeentelijke Informatiestromen SZW

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 53, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Aan de projectleider Structurering en Integratie Gemeentelijke Informatiestromen SZW wordt de bevoegdheid verleend om namens de minister besluiten te nemen, overeenkomsten aan te gaan en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voorzover zij niet zijn voorbehouden aan een bewindspersoon, de secretaris-generaal, de directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand dan wel ingevolge het bepaalde in artikel 10 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002 tot de exclusieve bevoegdheid van een met name genoemde directeur behoren en voorzover zij verband houden met:

  • a. het doen van voorstellen omtrent de wijze waarop het ministerie het beleid inzake de verzameling en het gebruik van gemeentelijke informatie vorm geeft, zowel in organisatorische als in inhoudelijke zin, en het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van de uitvoering van dit beleid;

  • b. het verzorgen van communicatie met gemeenten en gemeentelijke vertegenwoordigers ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van beleid en instrumenten als bedoeld onder a.

 • 3 De in het eerste lid genoemde bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan is beperkt tot overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 10.000,- per overeenkomst, tenzij het betreft:

  • a. overeenkomsten welke gebaseerd zijn op een mantelovereenkomst;

  • b. overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers die onder de projectleider Structurering en Integratie Gemeentelijke Informatiestromen SZW ressorteren;

  • c. overeenkomsten voor het inhuren van uitzendkrachten;

  • d. overeenkomsten naar burgerlijk recht;

  • e. overeenkomsten met betrekking tot raden en commissies;

  • f. overeenkomsten die door de secretaris-generaal of de plaatsvervangend secretaris-generaal uitdrukkelijk en bij afzonderlijk besluit zijn uitgezonderd van de hier genoemde beperkende voorwaarde.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofd Bureau Bedrijfsvoering dat ressorteert onder de directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, wordt volmacht verleend tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ten behoeve van project Structurering en Integratie Gemeentelijke Informatiestromen SZW:

 • a. overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Algemene Zaken afgesloten mantelovereenkomst alsmede koop-, huur- en lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 5.000,- per overeenkomst;

 • b. overeenkomsten voor het inhuren van uitzendkrachten;

 • c. overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers die ressorteren onder de projectleider Structurering en Integratie Gemeentelijke Informatiestromen SZW voorzover deze voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

De projectleider Structurering en Integratie Gemeentelijke Informatiestromen SZW en het hoofd Bureau Bedrijfsvoering dat ressorteert onder de directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen kunnen de vertegenwoordigingsbevoegdheden welke zij ingevolge dit besluit hebben slechts doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juli 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze, de

directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand

W.H. van Leeuwen

Terug naar begin van de pagina