Retributieverordening inzake ontheffingen van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky 2002

[Regeling vervallen per 29-04-2007.]
Geldend van 14-09-2002 t/m 28-04-2007

Retributieverordening inzake ontheffingen van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky 2002

Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 126, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, artikel 2, vierde lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000 en artikel 2 van het Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000,

op 10 juli 2002 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 29-04-2007]

 • 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde worden de begripsbepalingen van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000 overgenomen.

 • 2 Voorts wordt verstaan onder:

  Gezondheidsdienst

  :

  de Gezondheidsdienst voor Dieren

Artikel 2

[Vervallen per 29-04-2007]

 • 1 Voor de bestrijding van de kosten verbonden aan het beoordelen en het onderhouden van de ontheffing is de ondernemer die een ontheffing aanvraagt per UBN retributiebedragen verschuldigd.

 • 2 De retributiebedragen als bedoeld in het eerste lid worden door het bestuur bij besluit vastgesteld en bestaan uit:

  • a. een eenmalig bedrag per ingediende aanvraag en

  • b. een bedrag per jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 29-04-2007]

 • 1 Indien de krachtens deze verordening verschuldigde retributie is betaald aan de Gezondheidsdienst, te dier zake optredende als gemachtigde van het Productschap, is degene, die de retributie is verschuldigd, daarmee gekweten.

 • 2 Voor zover het bepaalde in het eerste lid geen toepassing heeft gevonden, geschiedt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde retributie door de voorzitter. De betaling dient te geschieden binnen één maand na dagtekening van de oplegging.

Artikel 4

[Vervallen per 29-04-2007]

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van zijn publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 29-04-2007]

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Retributieverordening inzake ontheffingen van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky 2002'.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 29 augustus 2002.

Terug naar begin van de pagina