Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 01-12-2022.
Geldend van 31-10-2004 t/m 31-12-2009

Besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat, op artikel 2, tweede lid, van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie en op het contract tussen de Staat der Nederlanden en Novem van 20 maart 2001;

Gelezen de schriftelijke insteming van Novem, d.d. 22 mei 2002, kenmerk 02/0133/931/0030;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. SenterNovem:

het tijdelijke agentschap SenterNovem van het Ministerie van Economische Zaken;

c. algemeen directeur:

de algemeen directeur van SenterNovem.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 2 De algemeen directeur kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de algemeen directeur wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 De algemeen directeur kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 5 Met het toezicht op de naleving van de in het kader van de in het eerste lid genoemde regeling aan de subsidie-ontvanger opgelegde verplichtingen zijn de volgende functionarissen van SenterNovem belast:

  • a. de algemeen directeur;

  • b. de directeur van de sector Energie en Klimaat;

  • c. de directeur van de sector Milieu en Leefomgeving;

  • d. de directeur van de sector Innovatie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 1 Aan de algemeen directeur wordt mandaat verleend om namens de minister beslissingen op bezwaar te nemen in het kader van de in artikel 2, eerste lid, genoemde subsidieregeling, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De algemeen directeur kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door deze functionaris is genomen.

 • 3 Aan de algemeen directeur wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten alsmede om verweer te voeren in beroepszaken.

 • 4 De algemeen directeur kan de in het derde lid verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

De in de artikelen 2 en 3 bedoelde functionarissen oefenen de aan hun op grond van dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt aan het slot:

  DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de directeur van Novem.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage als bedoeld in artikel 4 van het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 1. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde functionarissen verzenden op verzoek een afschrift van de aanvraag, van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van het op het bezwaarschrift genomen besluit aan de minister. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden eveneens aan de minister gezonden.

 • 2. De in artikel 3 bedoelde functionarissen voeren in het kader van een beroepsprocedure nauw overleg met de betrokken ambtelijke diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de in te nemen standpunten.

 • 3. De algemeen directeur gaat regelmatig ten aanzien van besluiten tot subsidieverlening op basis van dit mandaatbesluit na of er omstandigheden zijn op grond waarvan het besluit moet worden ingetrokken of gewijzigd.

 • 4. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde functionarissen treden ten minste éénmaal per kwartaal in overleg met de minister over hun uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie.

 • 5. De in de artikelen 2 en 3 van het besluit bedoelde functionarissen richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen. Zij verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij dit besluit verleende bevoegdheden.

 • 6. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde functionarissen signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie en melden deze tijdig aan de minister.

Naar boven