Besluit erkenningsvoorwaarden instanties monstername zelfcontrole varkens 2002

[Regeling vervallen per 01-02-2009.]
Geldend van 03-01-2004 t/m 31-01-2009

Besluit erkenningsvoorwaarden instanties monstername zelfcontrole varkens 2002

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 3, derde lid, en artikel 4, derde lid, van de Verordening zelfcontrole varkens op het verbod gebruik van bepaalde stoffen 2002,

op 10 juli 2002 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2009]

De erkenning van een instantie als bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 4, derde lid, van de verordening, wordt door de voorzitter verleend indien de instantie:

 • a. de bij monstername behorende werkzaamheden uitvoert volgens de Europese norm EN-45004;

 • b. aantoonbaar voldoet aan de eisen inzake organisatie, personeel en werkwijze van de bij monstername behorende werkzaamheden zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2009]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: "Besluit erkenningsvoorwaarden instanties monstername zelfcontrole varkens 2002".

 • 2 Dit besluit treedt in werking op de dag dat de verordening in werking treedt.

 • 3 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage I. behorende bij het Besluit erkenningsvoorwaarden instanties monstername zelfcontrole varkens 2002.

[Vervallen per 01-02-2009]

De instantie voldoet aantoonbaar aan de volgende eisen:

I . Organisatie

[Vervallen per 01-02-2009]

 • a. Het beleid en de procedures van de instantie zijn niet discriminerend;

 • b. De instantie beschikt over rechtspersoonlijkheid en de in het kader van het onderhavige besluit te verrichten werkzaamheden passen binnen de statutaire doelstelling;

 • c. De instantie heeft adequate voorzieningen om de onafhankelijkheid ten opzichte van de bedrijven waar monstername wordt verricht te garanderen en verleent deze bedrijven geen andere diensten;

 • d. Het personeel van de instantie, noch de personen die bij de monstername worden ingeschakeld, zijn betrokken bij de productie van of de handel in dieren of producten waarvan monsters worden genomen;

 • e. De instantie heeft aangetoond te beschikken over ervaring met het nemen van monsters;

 • f. De instantie beschikt over een klachtenprocedure.

II. Personeel

[Vervallen per 01-02-2009]

 • a. Het personeel dat belast is met de monstername is competent voor de opgedragen taken, waarbij het niveau van de theoretische en praktische kennis wordt gewaarborgd door een, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, relevante opleiding;

 • b. De minimum relevante eisen waaraan het personeel moet voldoen zijn door de instantie vastgelegd, mede in verband met de effectiviteit en uniformiteit van monstername;

 • c. De instantie verstrekt aan het personeel heldere en actuele instructies met betrekking tot verplichtingen en verantwoordelijkheden;

 • d. Het personeel dat belast is met de monstername is contractueel gehouden aan de vertrouwelijkheid van de opgedragen taak.

III. Werkwijze

[Vervallen per 01-02-2009]

 • a. Monstername geschiedt volgens vastgelegde procedures. De wijze van bewaren van monsters tot aan de overdracht aan het laboratorium is vastgelegd in procedures en is zodanig dat de monsters, indien nodig, gebruikt kunnen worden in gerechtelijke procedures. Dit ter beoordeling van het Productschap;

 • b. Bij monstername wordt nauwkeurig geregistreerd welk monster van welk varken of product is genomen. De registratie van de monstername wordt op verzoek van het Productschap ter beschikking gesteld.

Terug naar begin van de pagina