Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding vso-sovso-pro 1 augustus 2002 - 1 januari 2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-2002 t/m 30-12-2004

Regeling vergoeding studie- en beroepskeuze begeleiding vso-sovso-pro 1 augustus 2002 - 1 januari 2003

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies,

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

school:
  • a. een school of instelling voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) als bedoeld in de Wet op de expertisecentra;

  • b. een school voor praktijkonderwijs (pro) met declaratiebekostiging ingevolge artikel 10 van de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerweg-ondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs;

studie- en beroepskeuzebegeleiding:

het geheel van activiteiten dat het bevoegd gezag van een hierboven bedoelde school verricht ten behoeve van de begeleiding van vso- en pro-leerlingen bij hun oriën- tatie op vervolgonderwijs, op de uitoefening van een beroep of het volgen van een loopbaan.

Artikel 2. Vaststelling en betaalbaarstelling studie- en beroeps keuzebegeleiding

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Aan het bevoegd gezag van een school wordt voor de periode 1 augustus 2002 - 1 januari 2003 een subsidie voor studie- en beroepskeuzebegeleiding toegekend. Deze subsidie bedraagt € 10,40 per vso- of pro-leerling met een minimum van € 378,15 per school.

  • 2 De totale subsidie voor de school wordt ambtshalve vastgesteld op basis van het door het bevoegd gezag gevalideerde aantal ingeschreven vso- of pro-leerlingen op de teldatum 1 oktober 2001.

  • 3 De in het tweede lid bedoelde subsidie wordt in november 2002 betaald.

Artikel 3. Bestedingsverplichting

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De subsidie die op grond van deze regeling wordt verstrekt wordt uitsluitend besteed aan studie- en beroepskeuzebegeleiding.

Artikel 4. Verantwoording

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidie wordt uiterlijk in 2003 besteed en verantwoord in de Aanvraag vaststelling rijksvergoeding (AVR) die op

dat jaar betrekking heeft. De rechtmatigheid van de besteding van de in artikel 2 bedoelde subsidie wordt bij de AVR gecontroleerd.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden ge-plaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding vso-sovso-pro 1 augustus 2002 - 1 januari 2003.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina