Vrijstellingsregeling kalverhouderijen Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 11-07-2002 t/m 23-01-2004

Vrijstellingsregeling kalverhouderijen Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 59, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Meststoffenwet;

b. diercategorie:

diercategorie, onderscheiden in bijlage A bij de wet.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Een heffingplichtige die in 1998 dieren van diercategorie 110, 111 of 112 heeft aangevoerd op zijn bedrijf, is in dat jaar ten aanzien van dat bedrijf vrijgesteld van de heffingen, bedoeld in titel 2 van hoofdstuk IV van de wet, tot een overeenkomstig het tweede lid bepaalde belastbare hoeveelheid mineralen, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat en stikstof, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a. op het bedrijf werden in 1997 dieren van de desbetreffende diercategorieën gehouden;

  • b. op het bedrijf werden op 1 januari 1998 geen dieren van de desbetreffende diercategorieën gehouden;

  • c. het gemiddeld in 1998 op het bedrijf gehouden aantal dieren van andere diercategorieën dan 110, 111 of 112, uitgedrukt in grootvee-eenheden, overeenkomstig de daarvoor in bijlage A bij de wet opgenomen normen, is niet groter dan tien.

 • 2 De belastbare hoeveelheid mineralen waarvoor de vrijstelling geldt wordt bepaald door het aantal dieren van elk van de in het eerste lid genoemde diercategorieën dat op het bedrijf werd gehouden op 31 december 1998 te vermenigvuldigen met de voor de desbetreffende diercategorie in onderstaande tabel aangegeven hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof, en de aldus berekende hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof bij elkaar op te tellen.

 • 3 Voor de toepassing van dit artikel wordt het aantal dieren van de diercategorieën 110, 111 of 112 dat in aanmerking is genomen bij de bepaling van de belastbare hoeveelheid mineralen waarvoor in 1998 ingevolge de Vrijstellingsregeling gestarte en uitgebreide bedrijven Meststoffenwet een vrijstelling gold, buiten beschouwing gelaten.

  Vleeskalveren (doorgaans binnen 6 maanden na de geboorte geslacht; in hoofdzaak met melkproducten afgemest)

  diercategorie

  kg fosfaat

  kg stikstof

  - startkalf t.b.v. vleeskalf, van ca. 0 tot ca. 2 maanden (kalveren die worden opgefokt van ca. 0 tot ca. 2 maanden, waarna ze voor afmesting aan een ander bedrijf worden geleverd)

  110

  1,2

  2,1

  - van startkalf tot vleeskalf, van ca. 2 tot ca. 6 maanden (kalveren die zijn aangeleverd als startkalf van ca. 2 maanden en die verder worden afgemest tot vleeskalf van ca. 6 maanden)

  111

  5,3

  9,7

  - vleeskalf, van ca.0 tot ca. 6 maanden (kalveren die worden gemest van ca. 0 tot ca. 6 maanden)

  112

  5,2

  9,2

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de toepassing van artikel 2 wordt uitsluitend in aanmerking genomen het aantal dieren van de onderscheiden diercategorieën, dat kan worden gestaafd met de gegevens van de administratie en de, desgevraagd door de inspecteur van het Bureau Heffingen, door de heffingplichtige overgelegde andere bewijsstukken.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de toepassing van artikel 43 van de wet wordt dat deel van de belastbare hoeveelheid mineralen, waarover door toepassing van artikel 2 geen heffing is geheven, niet in aanmerking genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De vrijstelling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is van toepassing onder voorbehoud van instemming van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 • 2 De voorwaarden waaronder de vrijstelling wordt toegepast kunnen komen te vervallen of worden gewijzigd ter verkrijging van de instemming van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor deze regeling, of wegens het uitblijven daarvan.

 • 3 Van de instemming van de Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling kalverhouderijen Meststoffenwet.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina