Organisatiebesluit VWS

[Regeling vervallen per 21-02-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2006.]
Geldend van 10-07-2002 t/m 30-09-2006

Organisatiebesluit VWS

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst, en het koninklijk besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling inzake van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris generaal (Stb. 1988, 499),

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 21-02-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 21-02-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ministerie: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. bewindspersoon: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Paragraaf 2. Hoofdstructuur van de organisatie

[Vervallen per 21-02-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 21-02-2007]

Het ministerie bestaat uit:

 • a. het kernministerie;

 • b. de diensten en instellingen;

 • c. de secretariaten van raden en commissies.

Artikel 3

[Vervallen per 21-02-2007]

 • 1 Het kernministerie bestaat uit:

  • a. De algemene leiding:

   • Secretaris Generaal (SG);

   • plaatsvervangend Secretaris Generaal (pSG);

   • Directeur Generaal Volksgezondheid (DGV);

   • Directeur Generaal Gezondheidszorg (DGG);

   • Directeur Generaal Welzijn en Sport (DG W+S).

  • b. De beleidsdirecties:

   • Curatieve Zorg (CZ);

   • Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang (GVM);

   • Gehandicaptenbeleid (DGB);

   • Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT);

   • Innovatie, Beroepen en Ethiek (IBE);

   • Internationale Zaken (IZ);

   • Jeugdbeleid (DJB);

   • Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid (MEVA);

   • Preventie en Openbare Gezondheidszorg (POG);

   • Sociaal beleid (DSB);

   • Sport (DS);

   • Verpleging, Verzorging en Ouderen (DVVO);

   • Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen (DVVB);

   • Voeding en Gezondheidsbescherming (VGB);

   • Zorgverzekeringen (DZ);

   • Transparantie Patiënten Consumenten (TPC).

  • c. De stafdirecties:

   • Accountantsdienst (AD);

   • Bestuursondersteuning (DBO);

   • Financieel-Economische Zaken (FEZ);

   • Personeel en Organisatie (DP&O);

   • Voorlichting en Communicatie (DVC);

   • Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).

  • d. De facilitaire eenheden:

   • Facilitaire Dienst (FD);

   • Financieel en Personeel Beheer (FPB).

  • e. De projectorganisaties:

   • Projectbureau Tegoeden Tweede Wereldoorlog (TTW);

   • VWSMaatschap;

   • Projectenpool;

   • Match.

 • 2 De beleidsdirecties, stafdirecties en facilitaire eenheden staan onder leiding van een directeur.

Artikel 4

[Vervallen per 21-02-2007]

Onder het ministerie ressorteren de volgende diensten en instellingen:

 • a. Agentschap Directie College ter Boordeling van Geneesmiddelen (ACBG);

 • b. Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);

 • c. Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming (IJHV/JB);

 • d. Voedsel en Warenautoriteit (VWA);

 • e. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);

 • f. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Artikel 5

[Vervallen per 21-02-2007]

 • 1 Onder het ministerie ressorteren de volgende secretariaten van raden en commissies:

  • a. secretariaat Gezondheidsraad (GR);

  • b. secretariaat van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO);

  • c. secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ);

  • d. secretariaat van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO);

  • e. secretariaat van de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

 • 2 De secretariaten van raden en commissies staan onder leiding van een secretaris.

Paragraaf 3. Algemene leiding

[Vervallen per 21-02-2007]

Artikel 6

[Vervallen per 21-02-2007]

 • 1 Onder de SG ressorteren de stafdirecties, het Stafbureau Beveiliging, MEVA, IZ, VWSMaatschap, de projectenpool, ACBG, IGZ, IJHV/JB, VWA, RIVM en SCP.

 • 2 De pSG vervangt de SG bij diens afwezigheid en is belast met de interne organisatie en het beheer van het ministerie. Onder de pSG ressorteren de facilitaire eenheden FPB en FD, behoudens het Stafbureau Beveiliging, alsmede VVB, en de projectorganisaties TTW en Match.

 • 3 De DGV is verantwoordelijk voor het beleidsdomein volksgezondheid en veiligheid.

  Onder de DGV ressorteren de beleidsdirecties IBE, GMT, POG, VGB.

 • 4 De DGG is verantwoordelijk voor het beleidsdomein gezondheidszorg.

  Onder de DGG ressorteren de beleidsdirecties CZ, DVVO, DGB, DZ, GVM en TPC.

 • 5 De DGW+S is verantwoordelijk voor het beleidsdomein maatschappelijke participatie, jeugd en beweging. Onder de DG W+S ressorteren de beleidsdirecties DSB, DJB, DS en het SCP.

Paragraaf 4. De beleidsdirecties

[Vervallen per 21-02-2007]

Artikel 7

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Curatieve Zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Intramurale Zorg;

 • b. Extramurale Zorg;

 • c. Bekostiging;

 • d. Eenheid crisisbeheersing;

 • e. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 8

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg, Maatschappelijke opvang bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Geestelijke Gezondheid en Maatschappij;

 • b. Zorg en Veiligheid;

 • c. Drugs- en Internationaal Beleid;

 • d. Structuur en Financien;

 • e. Beleidsinformatie, Onderzoek en Strategie;

 • f. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 9

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Gehandicaptenbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Ontwikkeling en Afstemming Gehandicaptenbeleid;

 • b. Zorgvoorzieningen Gehandicapten;

 • c. Hulpmiddelen;

 • d. Bureau Financieel beleid en informatiebeleid gehandicapten;

 • e. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 10

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Medische Technologie;

 • b. Geneesmiddelen;

 • c. Financiën en Beleidsinformatie;

 • d. Bureau voor Medicinale Cannabis;

 • e. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 11

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Innovatie, Beroepen en Ethiek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Innovatie;

 • b. Beroepen en Opleidingen;

 • c. Ethiek;

 • d. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 12

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Internationale Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Cluster Europese Unie;

 • b. Cluster Mondiaal;

 • c. Cluster Uitbreiding EU en Raad van Europa;

 • d. Cluster Informatie en ondersteuning.

Artikel 13

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Jeugdbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Algemeen en Preventief Jeugdbeleid;

 • b. Jeugdhulpverlening;

 • c. Kinderopvang;

 • d. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 14

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Arbeidsvoorwaarden- en Arbeidsmarktbeleid;

 • b. Algemeen Economisch Beleid;

 • c. Mededinging, Structuurvraagstukken en Onderzoek;

 • d. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 15

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Preventie en Openbare Gezondheidszorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Gezondheidsbevordering;

 • b. Ziektepreventie;

 • c. Openbare gezondheidszorg;

 • d. Financieel Beleid en Beleidsinformatie;

 • e. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 16

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Sociaal Beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Algemeen Sociaal beleid;

 • b. Infrastructuur;

 • c. Lokaal Beleid;

 • d. Sociaal en Cultuur Beleid;

 • e. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 17

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Sport bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Bestuurlijke coördinatie, Communicatie, Topsport;

 • b. Begeleiding, Organisatie en Accommodatie;

 • c. Participatie en Kwaliteit;

 • d. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 18

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Verpleging, Verzorging en Ouderen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Zorgvraag;

 • b. Zorgaanbod;

 • c. Sturing en Financiering;

 • d. Intersectoraal Ouderenbeleid;

 • e. Directiebureau.

Artikel 19

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Immaterieel beleid;

 • b. Materieel beleid;

 • c. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 20

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Voeding en Gezondheidsbescherming bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Veterinair beleid en Levensmiddelenhygiëne;

 • b. Productveiligheid en Letselpreventie;

 • c. Voeding en Levensmiddelen;

 • d. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 21

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Zorgverzekeringen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Financiering;

 • b. Prijsvorming;

 • c. Planning en Bouw;

 • d. Toezicht en Samenhang;

 • e. Verzekeringsaanspraken en Uitvoeringsorganisaties;

 • f. Verzekeringen en Verdragen;

 • g. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Paragraaf 5. De stafdirecties

[Vervallen per 21-02-2007]

Artikel 22

[Vervallen per 21-02-2007]

De Accountantsdienst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Bijzondere opdrachten;

 • b. EDP Audit Pool;

 • c. Zorgsector;

 • d. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 23

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Bestuursondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Advies;

 • b. Informatiestromen;

 • c. Protocol;

 • d. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 24

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Financieel-Economische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Beleidstoetsing en Advies;

 • b. Budgettaire Zaken;

 • c. Financiële Infrastructuur en Informatievoorziening;

 • d. Planning en Coördinatie;

 • e. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 25

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Personeel en Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Arbeidsvoorwaarden, Rechtspositie en Overlegzaken/Bedrijfsmaatschappelijk werk;

 • b. Organisatie- en Bedrijfsvoeringsadvisering/Personeelsadvies;

 • c. Personeelsbeleid en -ontwikkeling;

 • d. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 26

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Voorlichting en Communicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Persvoorlichting en externe presentatie;

 • b. Communicatie;

 • c. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Artikel 27

[Vervallen per 21-02-2007]

De directie Wetgeving en Juridische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Afdeling Bovensectorale Wetgeving en Juridische Procedures;

 • b. Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden;

 • c. Afdeling Sectorale Wetgeving en Wetstoepassing;

 • d. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Paragraaf 6. De facilitaire eenheden

[Vervallen per 21-02-2007]

Artikel 28

[Vervallen per 21-02-2007]

 • 1 De Facilitaire Dienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Frontoffice;

  • b. Backoffice;

  • c. Stafafdeling Coördinatie Commerciële Aangelegenheden;

  • d. Stafbureau Beveiliging;

  • e. Kennis- en InformatieCentrum Kennisontsluiting;

  • f. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

 • 2 Het hoofd van de Stafafdeling Coördinatie Commerciële Aangelegenheden is tevens Coördinerend Directeur Inkoop (CDI);

 • 3 Het hoofd van het Stafbureau Beveiliging is tevens de beveiligingsambtenaar. De functionaris gegevensbescherming maakt deel uit van het Stafbureau beveiliging.

Artikel 29

[Vervallen per 21-02-2007]

De dienst Financieel en Personeel Beheer bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Boekhouding, Kasbeheer en Informatiesystemen;

 • b. Beheer en Bekostiging;

 • c. Personele en Materiële Zaken;

 • d. Advies en Informatie;

 • e. Bureau Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Paragraaf 7. De projectorganisaties

[Vervallen per 21-02-2007]

Artikel 30

[Vervallen per 21-02-2007]

Het projectbureau Tegoeden Tweede Wereldoorlog bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. (Senior-)beleidsmedewerkers;

 • b. Bureau Bedrijfsvoering en Management Ondersteuning.

Artikel 31

[Vervallen per 21-02-2007]

VWSMaatschap bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Projectdirecteuren en (Senior-)

  Projectleiders;

 • b. Bureau Bedrijfsvoering en Management Ondersteuning.

Artikel 32

[Vervallen per 21-02-2007]

De projectenpool bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Projectdirecteuren, -leiders en -medewerkers;

 • b. Raadadviseurspool;

 • c. Adviseurs bewindslieden;

 • d. VWS-deelname aan Intermin;

 • e. Interim-Managementpool VROM-VWS (IMV).

Artikel 33

[Vervallen per 21-02-2007]

Match bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Beleidscoördinatoren, senior-beleidsmedewerkers en beleidsmedewerkers;

 • b. Bureau Bedrijfsvoering en Management Ondersteuning.

Paragraaf 8. De diensten en instellingen

[Vervallen per 21-02-2007]

Artikel 34

[Vervallen per 21-02-2007]

 • 1 Het agentschap Directie College ter Boordeling van Geneesmiddelen staat onder leiding van een directeur-secretaris.

 • 2 Het agentschap bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Farmaco Therapeutische-groep I;

  • b. Farmaco Therapeutische-groep II;

  • c. Farmaco Therapeutische-groep III;

  • d. Farmaco Therapeutische-groep IV;

  • e. Stafafdeling;

  • f. Afdeling Bedrijfsvoering.

Artikel 35

[Vervallen per 21-02-2007]

 • 1 De Inspectie voor de Gezondheidszorg staat onder leiding van een Inspecteur-Generaal.

 • 2 De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Cluster Preventie, Public Health en Rampen;

  • b. Cluster Curatieve Somatische Gezondheidszorg;

  • c. Cluster Verpleging, Verzorging en Thuiszorg;

  • d. Cluster Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg;

  • e. Cluster Farmacie en Medische Technologie;

  • f. Centrale staf IGZ;

  • g. Bureau Inspecteur-Generaal;

  • h. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.

Artikel 36

[Vervallen per 21-02-2007]

 • 1 De Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming staat onder leiding van een hoofdinspecteur jeugdhulpverlening en jeugdbescherming.

 • 2 De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. een hoofdinspectie;

  • b. vier regionale bureaus.

Artikel 37

[Vervallen per 21-02-2007]

 • 1 De Voedsel en Waren Autoriteit staat onder leiding van een Directeur-Generaal;

 • 2 De Autoriteit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Centrale overkoepelende eenheid;

  • b. Keuringsdienst van Waren;

  • c. Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

Artikel 38

[Vervallen per 21-02-2007]

 • 1 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu staat onder leiding van een Directeur-Generaal;

 • 2 Het instituut bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Sector Vaccins;

  • b. Sector Volksgezondheid;

  • c. Sector Voeding en Consumentenveiligheid;

  • d. Sector Milieurisico's en Externe Veiligheid;

  • e. Milieu- en Natuur Planbureau;

  • f. Stichting tot Bevordering van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;

  • g. Stafbureau Strategie, Bestuursondersteuning en Communicatie;

  • h. Directie Bedrijfsvoering & Control.

Artikel 39

[Vervallen per 21-02-2007]

 • 1 Het Sociaal en Cultureel Planbureau staat onder leiding van een directeur en twee adjunct-directeuren;

 • 2 Het planbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Onderzoeksgroep Arbeid, inkomen en sociale zekerheid;

  • b. Onderzoeksgroep Zorg;

  • c. Onderzoeksgroep Educatie;

  • d. Onderzoeksgroep Tijd, media en cultuur;

  • e. Onderzoeksgroep Emancipatie, jeugd en gezin;

  • f. Onderzoeksgroep Participatie en bestuur;

  • g. Onderzoeksgroep Leefomgeving en wonen;

  • h. Onderzoeksgroep Quartaire sector;

  • i. CSCB secretariaat;

  • j. Eenheid Bedrijfsvoering;

  • k. Eenheid Informatievoorziening & Automatisering.

Paragraaf 9. De secretariaten van de raden en commissies

[Vervallen per 21-02-2007]

Artikel 40

[Vervallen per 21-02-2007]

Het secretariaat van de Gezondheidsraad bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Wetenschappelijke staf;

 • b. Logistieke staf;

 • c. Stafafdeling Informatievoorziening en Ondersteuning;

 • d. Eenheid bedrijfsvoering.

Artikel 41

[Vervallen per 21-02-2007]

Het secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bestaat uit de onderdelen:

 • a. Team projectleiders;

 • b. Team projectmedewerkers;

 • c. Bureau Bedrijfsvoering en Management Ondersteuning.

Artikel 42

[Vervallen per 21-02-2007]

Het secretariaat van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling bestaat uit de onderdelen:

 • a. Beleidsteam;

 • b. Facilitair team.

Artikel 43

[Vervallen per 21-02-2007]

Het secretariaat van de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek bestaat uit de onderdelen:

 • c. Wetenschappelijke staf;

 • d. Logistieke staf.

Paragraaf 10. Slotbepalingen

[Vervallen per 21-02-2007]

Artikel 44

[Vervallen per 21-02-2007]

De directeur Personeel en Organisatie is belast met het beheer van dit besluit.

Artikel 45

[Vervallen per 21-02-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 juli 2002.

 • 2 Het besluit van 3 oktober 1997, kenmerk SBP U 97709, wordt ingetrokken.

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit VWS.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina