Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2006

Besluit van 5 juli 2002, houdende de instelling van een hoofdbedrijfschap voor ondernemingen op het gebied van het afbouw- en onderhoudsbedrijf, alsmede opheffing van het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf en het Bedrijfschap voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-Vloerenbedrijf (Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 maart 2002 , Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/CAM/2002/15820, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 67, 70, 70A, 73, 88a eerste lid, 102 tweede lid en 126 derde lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 18 april 2002 nr. W121.02.0130/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2002, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/CAM/2002/32508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I:. Instelling hoofdbedrijfschap

[Vervallen per 01-01-2007]

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet op de bedrijfsorganisatie;

 • b. de raad: de Sociaal-Economische Raad;

 • c. het hoofdbedrijfschap: het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, bedoeld in artikel 2;

 • d. sectorcommissie: orgaan als bedoeld in artikel 88a van de wet;

 • e. bestuur: bestuur van het hoofdbedrijfschap.

§ 2. Het hoofdbedrijfschap en zijn organen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Er is een Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud.

 • 2 Het hoofdbedrijfschap is ingesteld voor de ondernemingen waarin wordt uitgeoefend:

  • a. het schilders- en afwerkingsbedrijf;

  • b. het stukadoors-, afbouw-, terrazzo- en vloerenbedrijf.

 • 3 Het hoofdbedrijfschap is gevestigd te Rijswijk.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Het bestuur bestaat uit 13 leden, waarvan 8 leden door door de raad aan te wijzen organisaties van ondernemers en 5 leden door door de raad aan te wijzen organisaties van werknemers worden benoemd. Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking naar het oordeel van de raad representatieve organisaties van ondernemers en werknemers.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het hoofdbedrijfschap heeft sectorcommissies voor aangelegenheden op het gebied van:

  • a. het schilders- en afwerkingsbedrijf;

  • b. het stukadoors-, afbouw-, terrazzo- en vloerenbedrijf.

 • 2 De leden van de commissies worden benoemd door door de raad aan te wijzen organisaties van ondernemers en van werknemers.Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking naar het oordeel van de raad representatieve organisaties van ondernemers en werknemers.

 • 3 De organisaties van ondernemers en van werknemers die leden van de sectorcommissies benoemen, zijn bevoegd voor elk lid dat zij benoemen tevens een plaatsvervanger aan te wijzen.

 • 4 De zittingsperiode van de leden van de sectorcommissies valt samen met die van de leden van het bestuur.

 • 5 De voorzitter van een sectorcommissie wordt door het bestuur op voordracht van de sectorcommissie benoemd en komt uit de kring van ondernemers. Een commissie benoemt een plaatsvervangend voorzitter uit het midden van de door de organisaties van werknemers benoemde leden.

 • 6 De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de sectorcommissies zijn tevens lid van het bestuur.

 • 7 De sectorcommissies dienen elk voor haar werkgebied het bestuur van advies.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

De Sectorcommissie schilders- en afwerkingsbedrijf bestaat uit 16 leden. Daarvan worden 8 leden benoemd door organisaties van ondernemers en 8 leden door organisaties van werknemers.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

De Sectorcommissie stukadoors-, afbouw-, terrazzo- en vloerenbedrijf bestaat uit 12 leden. Daarvan worden 6 leden benoemd door organisaties van ondernemers en 6 leden door organisaties van werknemers.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Het hoofdbedrijfschap is bevoegd tot de regeling of nadere regeling van de in artikel 93, tweede lid, van de wet vermelde onderwerpen of onderdelen daarvan met uitzondering van:

b. de voortbrenging, de afzet, de verdeling en de aanwending van goederen, waaronder mede begrepen de opslag en de be- en verwerking van goederen, en het verlenen van diensten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verordening als bedoeld in artikel 93, artikel 119, artikel 123 of artikel 126 van de wet die naar het oordeel van het bestuur ligt op het werkgebied van een sectorcommissie stelt het bestuur vast na advies van die sectorcommissie. De sectorcommissie kan ook uit eigen beweging tot het vaststellen van een verordening adviseren.

 • 2 Besluiten over de aanwending van algemene reserves, voorzover het betreft het aandeel in de algemene reserve dat op grond van de inbreng bij de instelling van het hoofdbedrijfschap, of accumulatie als gevolg van interestontvangsten of batige exploitatiesaldi aan een sectorcommissie is toe te rekenen, stelt het bestuur vast na verkregen instemming van de desbetreffende sectorcommissie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voorzover een in artikel 7 bedoelde verordening betrekking heeft op het afbouw- en onderhoudsbedrijf, kan daarin worden bepaald dat deze mede andere dan de in artikel 102, eerste lid, van de wet bedoelde natuurlijke en rechtspersonen bindt, voorzover deze personen handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

 • 2 Een bepaling als bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor ondernemingen waarvoor een bedrijfslichaam is ingesteld, indien dat bedrijfslichaam ten aanzien van het onderwerp of de onderwerpen waarop de in het eerste lid bedoelde verordening betrekking heeft, eveneens bindende regelen heeft gesteld.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Onverminderd het tweede en derde lid, worden door het hoofdbedrijfschap krachtens artikel 126, eerste lid, van de wet op te leggen heffingen vastgesteld naar één van de volgende grondslagen:

  • a. het aantal personen of categorieën van personen, werkzaam in de ondernemingen waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld;

  • b. de in de ondernemingen waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld bereikte omzet of onderdelen daarvan.

 • 2 Heffingen, met uitzondering van die bedoeld in artikel 126, vierde lid van de wet, kunnen, behoudens een krachtens het eerste lid vastgesteld deel, voor het andere deel in afwijking van dat lid worden opgelegd tot een bedrag dat voor alle ondernemingen waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld gelijk is.

 • 3 Heffingen waarvan de opbrengst een bijzondere bestemming heeft, kunnen worden opgelegd naar een grondslag welke het bestuur in verband met die bestemming passend acht.

 • 4 Bij de heffingsverordening kan worden bepaald dat voor daarbij aan te wijzen groepen van ondernemingen, ten aanzien waarvan zich bijzondere omstandigheden voordoen, de heffing op andere wijze wordt berekend.

HOOFDSTUK II:. OPHEFFING BEDRIJFSLICHAMEN

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf en het Bedrijfschap voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-/Vloerenbedrijf zijn opgeheven.

 • 2 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder bedrijfslichamen verstaan: de in het eerste lid genoemde bedrijfschappen.

 • 3 Onverminderd het feit dat de bedrijfslichamen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit zijn opgeheven, blijven de in de bijlage A vermelde, door de bedrijfslichamen vastgestelde verordeningen en andere besluiten van kracht tot de datum waarop de door het hoofdbedrijfschap inzake deze materies vastgestelde verordeningen en andere besluiten in werking zullen treden.

 • 4 De rechten, lasten en verplichtingen van de bedrijfslichamen ten opzichte van hun personeel, gaan over naar het hoofdbedrijfschap.

 • 5 De rechten en de verplichtingen van de gewezen werknemers van de bedrijfslichamen blijven na de opheffing in stand.

 • 6 Voorzover de rechten en verplichtingen betrekking hebben op pensioenverzekeringen en VUT-aanspraken, worden zij na de opheffing van de bedrijfslichamen overgenomen dan wel voortgezet door het hoofdbedrijfschap.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust het beheer van de vermogens van de bedrijfslichamen bij het hoofdbedrijfschap.

 • 2 Rechtsvorderingen welke tot de vermogens van de bedrijfslichamen behorende rechten of verplichtingen tot onderwerp hebben, worden ingesteld door of tegen het hoofdbedrijfschap.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het hoofdbedrijfschap is belast met de vereffening van de vermogens van de bedrijfslichamen. Het kan daartoe de tot de vermogens van de bedrijfslichamen behorende roerende en onroerende zaken vervreemden.

 • 2 Het hoofdbedrijfschap maakt met het oog op de vereffening een boedelbeschrijving op. Het stelt tevens de rekening van inkomsten en uitgaven van de bedrijfslichamen vast over het tijdvak, aanvangende op de eerste januari van het jaar volgende op het kalenderjaar waarover laatstelijk een rekening van inkomsten en uitgaven door het bestuur van de bedrijfslichamen is vastgesteld, en eindigend op de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 3 De boedelbeschrijvingen en de rekeningen van inkomsten en uitgaven, zoals bedoeld in het tweede lid, behoeven de instemming van de raad.

 • 4 De instemming van de raad met de rekeningen van inkomsten en uitgaven strekt tot décharge van de dagelijkse besturen van de bedrijfslichamen, behoudens in geval van later gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het hoofdbedrijfschap maakt het tijdstip van de aanvang van de vereffening bekend in de Staatscourant en in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, alsmede in de daartoe naar zijn oordeel in aanmerking komende nieuwsbladen, onder vermelding van de afkondiging van dit besluit.

 • 2 In de bekendmaking worden degenen die een vordering op een of meer van de bedrijfslichamen hebben, opgeroepen die vorderingen binnen een daarbij aangegeven termijn bij het hoofdbedrijfschap in te dienen. Deze termijn wordt niet korter gesteld dan zes maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De opheffing van de bedrijfslichamen tast de rechtskracht van de door deze lichamen wettig opgelegde heffingsaanslagen niet aan.

 • 2 Bij de inning van nog niet betaalde heffingsaanslagen van de bedrijfslichamen oefent de voorzitter van het hoofdbedrijfschap zo nodig de in artikel 127 van de wet toegekende bevoegdheden uit.

 • 3 Het hoofdbedrijfschap kan, voorzover dit voor de voldoening van de schulden van een van de bedrijfslichamen noodzakelijk is, bij verordening aan de ondernemers in het betrokken deel van het bedrijfsleven een heffing opleggen volgens de bij de laatstelijk opgelegde algemene heffing van het betrokken bedrijfslichaam gehanteerde maatstaven.

 • 4 Ten aanzien van een heffingsverordening als in het derde lid bedoeld en de krachtens die verordening opgelegde aanslagen zijn de artikelen 126 en 127 van de wet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het door het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf gevormde fonds voor het verlenen van toeslagen op ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken blijft in stand. Uit dit fonds kunnen volgens door het bestuur, op basis van het door het betrokken bestuur gevoerde beleid, te stellen regelen toeslagen worden verleend op pensioenen en premievrije pensioenaanspraken van gewezen werknemers van het bedrijfschap en het hoofdbedrijfschap of hun nabestaanden.

 • 2 Het hoofdbedrijfschap voldoet uit het in het eerste lid bedoelde fonds geen andere vorderingen dan die welke strekken tot nakoming van de verplichtingen waarvoor dit fonds is ingesteld.

 • 3 De over de middelen van het fonds verkregen rente wordt aan het fonds toegevoegd.

 • 4 Het hoofdbedrijfschap verantwoordt het beheer van het fonds door middel van een bijzondere functie in zijn begroting.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Zo spoedig mogelijk nadat het hoofdbedrijfschap het vermogen van de bedrijfslichamen heeft vereffend, brengt het daarover aan de raad verslag uit. Het verslag gaat vergezeld van een door het hoofdbedrijfschap vastgestelde rekening van inkomsten en uitgaven.

 • 2 De vaststelling van het verslag en van de rekening van inkomsten en uitgaven betreffende de vereffening kan slechts plaatsvinden nadat de ontwerpen van deze stukken gedurende twee maanden op het kantoor van het hoofdbedrijfschap voor een ieder ter lezing zijn neergelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar zijn gesteld en indien binnen die termijn bij het hoofdbedrijfschap geen bezwaren zijn ingekomen. Van de neerlegging en de verkrijgbaarheid geschiedt openbare kennisgeving in de Staatscourant en in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 Elk ingekomen bezwaar wordt door het hoofdbedrijfschap onderzocht. Indien het bezwaar gegrond wordt bevonden, zet het hoofdbedrijfschap de vereffening voort en maakt, zo nodig, een nieuw verslag en een nieuwe rekening op, waarin aan het bezwaar is tegemoet gekomen. Ten aanzien van laatstbedoeld verslag en laatstbedoelde rekening is het tweede lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het hoofdbedrijfschap nieuwe bezwaren, welke reeds tegen het eerste verslag en de eerste rekening hadden kunnen worden ingebracht, niet in overweging neemt. Wordt het bezwaar ongegrond bevonden, dan stelt het hoofdbedrijfschap het verslag en de rekening alsnog vast.

 • 4 De rekening behoeft instemming van de raad. De instemming strekt tot décharge van het hoofdbedrijfschap. Het hoofdbedrijfschap doet van het verlenen van de instemming zo spoedig mogelijk openbare kennisgeving op de wijze als is aangegeven in het tweede lid.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2007]

Indien het fonds, zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid, niet toereikend is, wordt hetgeen blijkens de rekening als bedoeld in artikel 17 aan vermogen van het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf over is, door het hoofdbedrijfschap, voorzover noodzakelijk, aangewend ter dekking van het verwachte tekort.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2007]

Hetgeen blijkens de rekening als bedoeld in artikel 17 aan vermogens van de bedrijfslichamen over is, wordt, nadat zo nodig toepassing is gegeven aan artikel 18, door het hoofdbedrijfschap verantwoord in naar de bedrijfslichamen verbijzonderde functies in zijn begroting en rekening van inkomsten en uitgaven.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2007]

Hetgeen na afwikkeling van de verplichtingen jegens het gewezen personeel en hun nabestaanden van het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf van het in artikel 16, eerste lid, bedoelde fonds over is, wordt door het hoofdbedrijfschap, de betrokken organisaties van ondernemers en van werknemers gehoord, een bestemming gegeven, zoveel mogelijk ten nutte van het betrokken deel van het bedrijfsleven. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de raad.

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De opheffing van de bedrijfslichamen heeft geen gevolg voor de ontvankelijkheid van bezwaren als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht of beroepen ingevolge de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie. In plaats van de bedrijfslichamen treedt het hoofdbedrijfschap als partij op.

 • 2 Gerechtelijke uitspraken, gedaan tegen één van de bedrijfslichamen of, op grond van het eerste lid, tegen het hoofdbedrijfschap, worden door het hoofdbedrijfschap uitgevoerd, voorzover nodig ten laste van het vermogen van het betrokken opgeheven bedrijfslichaam.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2007]

Het hoofdbedrijfschap draagt in de zin van de Archiefwet 1995 zorg voor de archiefbescheiden van de bedrijfslichamen.

HOOFDSTUK III:. SLOTBEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2007]

De Instellingsverordeningen Bedrijfschap Schilders- en Afwerkingsbedrijf en Bedrijfschap Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-/Vloerenbedrijf worden ingetrokken.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

's-Gravenhage, 5 juli 2002

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven vijfentwintigste juli 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage A. Deze bijlage behoort bij artikel 11 van het Besluit van 5 juli 2002, houdende de instelling van een hoofdbedrijfschap voor ondernemingen op het gebied van het afbouw- en onderhoudsbedrijf en gelijktijdige opheffing van het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf en het Bedrijfschap voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-/Vloerenbedrijf (Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud)

[Vervallen per 01-01-2007]

Verordeningen en andere besluiten van:

 • a. het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf:

  • 1. Registratieverordening Bedrijfschap Schilders- en Afwerkingsbedrijf

  • 2. Verordening arbeidsvoorwaarden personeel 1995

  • 3. Verordening salarissen personeel 1995

  • 4. Verordening pensioenen personeel 1994

  • 5. Verordening vrijwillige vervroegde uittreding personeel 1991

  • 6. Verordening vaststelling Reglement flexibel spaarpensioen personeel 1997

  • 7. Verordening wachtgelden

  • 8. Verordening uitkeringen bij ontslag 1993

  • 9. Verordening regeling deeltijdarbeid

 • b. het Bedrijfschap voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo/Vloerenbedrijf:

  • 1. Registratieverordening Bedrijfschap Stukadoors-, Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf

  • 2. Verordening Arbeidsvoorwaarden personeel 1987

  • 3. Verordening Salarissen personeel 1987

  • 4. Verordening pensioenen personeel 1995

  • 5. Verordening vervroegde uittreding personeel 1994

  • 6. Verordening Reglement Flexibel spaarpensioen personeel 1997

  • 7. Verordening wachtgelden personeel 1978

  • 8. Verordening uitkeringen bij ontslag 1993

  • 9. Verordening regeling deeltijdarbeid 1987

Bijlage B. Deze bijlage behoort bij de Nota van toelichting op het Besluit van 5 juli 2002, houdende de instelling van een hoofdbedrijfschap voor ondernemingen op het gebied van het afbouw- en onderhoudsbedrijf en gelijktijdige opheffing van het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf en het Bedrijfschap voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-/Vloerenbedrijf (Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud)

[Vervallen per 01-01-2007]

Organisaties van ondernemers

[Vervallen per 01-01-2007]

 • Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

 • Werkgeversvereniging Vastgoedonderhoud- en Afwerkings-Bedrijven

 • Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven

Organisaties van werknemers

[Vervallen per 01-01-2007]

 • De Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid (Bouw- en Houtbond FNV)

 • Nederlandse Christelijke Bond van werknemers In de Hout- en Bouwnijverheid (Hout- en Bouwbond CNV)

Bijlage C. Deze bijlage behoort bij de Nota van toelichting op het Besluit van 5 juli 2002, houdende de instelling van een hoofdbedrijfschap voor ondernemingen op het gebied van het afbouw- en onderhoudsbedrijf en gelijktijdige opheffing van het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf en het Bedrijfschap voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-/Vloerenbedrijf (Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud)

[Vervallen per 01-01-2007]

Schilders- en afwerkingssector

[Vervallen per 01-01-2007]

– Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

– Werkgeversvereniging Vastgoedonderhoud- en Afwerkings-Bedrijven

totale omzet ± 4,2 miljard gulden

leden omzet ± 3,85 miljard gulden

representativiteit ± 92%

Stukadoors-, afbouw- en terrazzo-/vloerensector

[Vervallen per 01-01-2007]

– Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven

totale omzet ± 1,7 miljard gulden

leden omzet ± 1,3 miljard gulden

representativiteit ± 76%

Organisaties van werknemers

[Vervallen per 01-01-2007]

– De Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid (Bouw- en Houtbond FNV)

– Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers In de Hout- en Bouwnijverheid (Hout- en Bouwbond CNV)

Terug naar begin van de pagina