Wijzigingsbesluit Besluit kadastrale tarieven 1998 (aanpassing tarieven)

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-08-2002 t/m 31-12-2003

Besluit van 5 juli 2002, houdende wijziging van het Besluit kadastrale tarieven 1998 (aanpassing tarieven)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 maart 2002, nr. MJZ2002026715, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 104, derde lid, en 108, eerste lid, van de Kadasterwet;

De Raad van State gehoord (advies van 24 april 2002, nr. W08.02.0140/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 juli 2002, nr. MJZ 2002055702, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Ten aanzien van verrichtingen die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd, blijven de bepalingen van het Besluit kadastrale tarieven 1998, zoals deze luidden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven zestiende juli 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina