Mogelijkheid om een intrasectoraal programma (ISP) later in te voeren

Geldend van 31-07-2002 t/m heden

Mogelijkheid om een intrasectoraal programma (ISP) later in te voeren

Intrasectorale programma’s

Start intrasectorale programma’s

Een groot aantal scholen heeft in de afgelopen jaren toestemming gekregen intrasectorale programma’s (isp’s) in te voeren. Voor het overgrote deel van de isp’s is de invoeringsdatum 1 augustus 2001. De meeste scholen hebben van de gegeven toestemming ook gebruik gemaakt. Aan een aantal scholen is de mogelijkheid gegeven de invoering van een isp uit te stellen (dit conform de daartoe geboden mogelijkheid via een mededeling in het Gele katern nr 4, 7 februari 2001). Ongeveer 15 procent van de aanvragers van een isp heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Daarnaast is er een aantal scholen, dat om organisatorische redenen het isp nog niet heeft ingevoerd, maar ook geen uitstel heeft gevraagd.

Vervallen van toestemming voor verzorgen van intrasectorale programma’s

In het algemeen vervalt de toestemming voor het verzorgen van een intrasectoraal programma in de volgende situaties:

A. Isp niet ingevoerd op de in de beschikking aangegeven invoeringsdatum

In het besluit tot goedkeuring van een isp is het tijdstip van invoering van het desbetreffende isp vermeld. Tevens is in hetzelfde besluit aangegeven dat de goedkeuring komt te vervallen als het isp niet op het aangegeven tijdstip in het 3e leerjaar is ingevoerd.

B. Geen leerlingen gedurende twee achtereenvolgende schooljaren

In artikel 26m van het Inrichtingsbesluit W.V.O. is bepaald dat de toestemming voor het verzorgen van een isp van rechtswege vervalt met ingang van een schooljaar indien het desbetreffende isp gedurende de twee daaraan voorafgaande schooljaren door geen leerlingen is bezocht (peildatum is 1 oktober). Dit is analoog aan de regeling die geldt voor het vbo. Het gaat hier om een isp dat, in enig jaar, daadwerkelijk is ingevoerd.

Afwijkende beleidslijn t.a.v. isp’s die nog niet per 1 augustus 2001 (of 1 augustus 2002) zijn ingevoerd

De minister hecht veel waarde aan een zorgvuldige invoering van de isp’s.

Daarom zal de volgende beleidslijn worden gehanteerd voor isp’s die op basis van de beschikking per 1 augustus 2001 of 1 augustus 2002 zouden moeten worden ingevoerd:

  • scholen die een op 1 augustus 2001 (of per 1 augustus 2002) goedgekeurd isp nog niet hebben ingevoerd krijgen de gelegenheid de invoering alsnog te realiseren per 1 augustus 2002 of uiterlijk 1 augustus 2003 (deze laatste datum is opgenomen gelet ook op de late verschijning van deze mededeling die invoering per 1 augustus 2002 moeilijk realiseerbaar maakt);

  • scholen die een goedgekeurd isp niet willen aanbieden, moeten dit melden aan Cfi team BVO, AOC’s aan het ministerie van LNV directie DWK; de toestemming komt vervolgens te vervallen (en de eventuele verstrekte financiële faciliteiten moeten worden terugbetaald);

  • goedkeuring komt van rechtswege te vervallen voor die isp’s, waarvoor invoering op grond van het besluit zou moeten plaatsvinden per 1 augustus 2001 of 1 augustus 2002, die op 1 augustus 2003 nog niet zijn ingevoerd omdat uit de integrale leerlingtelling van 1 oktober 2003 blijkt dat er 0 leerlingen zijn in het 3e leerjaar (in dat geval moeten de eventuele verstrekte financiële faciliteiten worden terugbetaald).

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

Dr. L.S.J.M. Henkens,

directeur voorgezet onderwijs

Terug naar begin van de pagina