Instellingsbesluit Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten

[Regeling vervallen per 01-07-2005.]
Geldend van 14-07-2002 t/m 30-06-2005

Instellingsbesluit Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder de minister: de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1 Er is een Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten die tot taak heeft de minister op zijn verzoek te adviseren omtrent aanvragen, schades en incassomaatregelen op grond van de herverzekeringsovereenkomst voor Oost-Europa en andere opkomende markten en de herverzekeringsovereenkomst voor Opkomende markten.

 • 2 De adviezen van de adviescommissie gaan vergezeld van een deugdelijke motivering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1 De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste drie en ten hoogste vijf andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden benoemd en ontslagen door de minister.

  De benoeming van de leden geschiedt voor een termijn van vier jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2005]

In het secretariaat van de adviescommissie wordt door de minister voorzien.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1 De adviescommissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 Een lid van de adviescommissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de transactie.

 • 3 De minister kan waarnemers aanwijzen, die het recht hebben de vergaderingen van de commissie bij te worden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2005]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de adviescommissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1 De adviescommissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 De adviescommissie stelt jaarlijks voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Op verzoek van de minister, maar ten minste elk vierde jaar, stelt de adviescommissie tevens een evaluatieverslag op, waarin zij aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling. Het jaarverslag en het evaluatieverslag worden aan de minister toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina