Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-05-2005.]
Geldend van 24-04-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 3 juli 2002, houdende de vaststelling van een vakheffing voor bloemkwekerijproducten voor het jaar 2003 (Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 14, 15 en 19 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;

gehoord de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten, d.d. 22 mei 2002;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998.

 • 2 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. het productschap:

  het Productschap Tuinbouw;

  b. het bestuur:

  het bestuur van het productschap;

  c. de voorzitter:

  de voorzitter van het productschap;

  d. de bloemkwekerijproducten:

  siergewassen, bloemzaden daaronder begrepen, in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van:

  • 1. winterharde houtgewassen in hun geheel voorzover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen zonder wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;

  • 2. voor zover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;

  • 3. dahliastekken, begonia-en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en

  • 4. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten;

  e. het uitgangsmateriaal:

  planten en plantendelen van bloemkwekerijproducten welke bestemd zijn voor de teelt van gebruiksklare (voor de consument geschikte) bloemkwekerijproducten, zoals stekken, zaaikisten en weefselkweekplanten

  f. het kweken van bloemkwekerijproducten of uitgangsmateriaal:

  • 1. het ter verkrijging van een oogst brengen, hebben of houden in een al dan niet overdekt groeimedium van bloemkwekerijproducten of uitgangsmateriaal;

  • 2. het ter bevordering van het verkrijgen van een oogst verrichten van alle wijzen van behandelen, bewerken, beschermen, bewaren en verzorgen van bloemkwekerijproducten of uitgangsmateriaal, of

  • 3. het oogsten van bloemkwekerijproducten of uitgangsmateriaal;

  g. de kweker:

  de ondernemer die bloemkwekerijproducten of uitgangsmateriaal kweekt;

  h. de importeur:

  de ondernemer die bloemkwekerijproducten of uitgangsmateriaal invoert;

  i. de omzet:

  het bruto-verkoopfactuurbedrag inclusief kosten doch exclusief BTW;

  j. de invoerwaarde:

  het totaal bedrag van hetgeen de importeur heeft ingevoerd;

  k. de veiling:

  een organisatie die bemiddelt bij de aan- en verkopen van bloemkwekerijproducten.

 • 3 Deze verordening is niet van toepassing op bloemkwekerijproducten welke afkomstig zijn uit andere Lidstaten van de EU en in Nederland worden verhandeld.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De kweker, onderscheidenlijk de importeur, is over de door hem verhandelde, voor zover door hem gekweekte, onderscheidenlijk door hem geïmporteerde bloemkwekerijproducten of geïmporteerd uitgangsmateriaal, een heffing verschuldigd.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het jaar 2003, ten behoeve van aangelegenheden als: milieuaangelegenheden, onderzoek, kwaliteitscontrole en promotionele- en marketingsactiviteiten, alsmede ten behoeve van de algemene kosten van het productschap.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

Artikel 3

 • 1 Ter uitvoering van artikel 2 doet de kweker of importeur bij het productschap aangifte van de door hem verhandelde, voor zover door hem gekweekte, onderscheidenlijk door hem geïmporteerde bloemkwekerijproducten of geïmporteerd uitgangsmateriaal.

 • 2 De opgave als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 4

 • 1 De heffing die de kweker of importeur is verschuldigd, wordt opgelegd naar de omzet onderscheidenlijk het totaalbedrag van de invoerwaarde, gerealiseerd in het jaar waarover de heffing verschuldigd is.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet en bedraagt voor:

  a. bloemkwekerijproducten (met uitzondering van bloemzaden):

  1,110%;

  b. uitgangsmateriaal:

  0,735%, en

  c. bloemzaden:

  1,000%.

 • 3 Bij rechtstreekse verhandeling van geïmporteerde bloemkwekerijproducten door tussenkomst van een veiling wordt als invoerwaarde als bedoeld in het eerste lid aangemerkt de veilingwaarde.

 • 4 De importeur die aantoont dat:

  • a. hij de kweek van door hem geïmporteerde bloemkwekerijproducten of uitgangsmateriaal binnen het eigen bedrijf heeft voortgezet,

  • b. die bloemkwekerijproducten of uitgangsmateriaal vervolgens zijn verhandeld en dat door hem over die transacties de verschuldigde heffing is betaald, ontvangt van het productschap een restitutie ter grootte van de over de oorspronkelijke invoerwaarde van die bloemkwekerijproducten of uitgangsmateriaal betaalde heffing.

 • 5 De ondernemer die over door hem verhandelde bloemkwekerijproducten de heffing ter zake van de "Blumenwerbung" is verschuldigd ontvangt van het productschap een restitutie ter grootte van die heffing met een maximum van: 0,1% van de waarde van vorenbedoelde bloemkwekerijproducten, mits hij aantoont dat:

  • a. hij die heffing heeft betaald, en

  • b. hij over vorenbedoelde door hem verhandelde bloemkwekerijproducten de vakheffing was verschuldigd.

 • 6 De handelaar die aantoont dat hij via de veiling ingekochte bloemkwekerijproducten via de veiling heeft doorverkocht en dat over die inkoop- en verkoopwaarde vakheffing is betaald, ontvangt van het productschap een restitutie over de verkoopwaarde ten hoogste van: 1,11%.

 • 7 Voor de kweker, die aantoont dat hij uitgangsmateriaal heeft verhandeld aan een snijbloemen- of potplantenkweker en waarvoor ten behoeve van de verhandeling extra kosten zijn gemaakt, geldt dat de omzet waarover de vakheffing wordt berekend, wordt verminderd met: 60%.

Artikel 5

Het bestuur kan door middel van een besluit de hoogte van de heffing als bedoeld in artikel 4, verlagen, waarbij voor verschillende hoogten van de omzet verschillende heffingspercentages kunnen worden vastgesteld.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 6

Indien een heffingsplichtige gegevens die hem krachtens de Verordening PT algemene bepalingen, ten behoeve van de onderhavige verordening of krachtens deze verordening zijn gevraagd niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, in welk geval de heffing wordt verhoogd met € 40 voor administratiekosten.

Artikel 7

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.

 • 2 Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste:

  • a. naam en adres van de heffingsplichtige;

  • b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en

  • c. het totaal van de heffing.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan de heffingsplichtige een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 8

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 6, niet in overeenstemming met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 9

 • 1 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar zodra:

  • a. het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;

  • b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijkt, of

  • c. de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.

Artikel 10

Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 bedoelde termijn heeft betaald, kunnen:

 • a. de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden gebracht, alsmede

 • b. de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 11

De invorderingskosten voortvloeiend uit het niet betalen binnen de gestelde termijn als bedoeld in artikel 9 en 10, zijn voor rekening en risico van de ondernemer.

Artikel 12

Een kweker, onderscheidenlijk een importeur van bloemkwekerijproducten wordt geacht, indien hij door hem gekweekte, onderscheidenlijk geïmporteerde bloemkwekerijproducten door tussenkomst van een veiling verhandelt, aan zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 2 ten aanzien van de op vorenbedoelde wijze verhandelde producten te hebben voldaan, indien hij de desbetreffende veiling heeft gemachtigd namens hem aan het productschap de door hem verschuldigde heffing te voldoen en deze heffing door het productschap is ontvangen.

Artikel 13

 • 1 De verkoper van bloemkwekerijproducten heeft het recht aan de afnemers van door hem gekweekte bloemkwekerijproducten onderscheidenlijk van door hem rechtstreeks doorverhandelde bloemkwekerijproducten, het hieronder genoemde heffingspercentage van het verkoopbedrag der door hem aan die afnemers verhandelde bloemkwekerijproducten in rekening te brengen van: 0,485%.

 • 2 Indien een verkoper van bloemkwekerijproducten, van het hem in het vorige lid toegekende recht gebruik maakt, zijn de desbetreffende afnemers verplicht het aan hen krachtens het bepaalde in het vorige lid in rekening gebracht, aan die verkoper te voldoen.

 • 3 Deze bepaling is niet van toepassing op de verkoop van bloemzaden en uitgangsmateriaal.

Artikel 14

De voorzitter is belast met de oplegging en inning van de heffing en de daarmee samenhangende kosten als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 11.

Artikel 15

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap en mogen niet onder vermelding of aanduiding van de onderneming, waarop zij betrekking hebben, aan het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie van het productschap of aan leden of plaatsvervangende leden daarvan of aan derden worden overgelegd, tenzij de betreffende onderneming hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 16

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2003.

Deze verordening en de daarbij behorende toelichting worden geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 3 juli 2002

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 28 november 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 7 april 2005, nr. TRCJZ/2005/1011.

Terug naar begin van de pagina